งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย และกำหนดมาตรการป้องกัน 3. ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงาน 4. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานในโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในโครงการ 5. แนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 7. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตร
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 35,000 /เดือน (ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์)
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
: บำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และเดินเครื่องระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร : ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ, ประปา, และโทรศัพท์ และอื่น ๆ
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- ซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนงาน - เดินเครื่องอุปกรณ์ของระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และระบบสื่อสาร - ดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการฯ ให้มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000 - 25,000.-/เดือน (ขึ้นอยู่กับความรู้และประสงการณ์)
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ด้านบัญชีจ่าย (A/P) 1 อัตรา 1. ตรวจเช็คเอกสารเบิกจ่ายการตั้งเบิกจ่ายจากหน่วยงาน 2. จัดทำเอกสารนำส่งภาษี ภงด.1, 3, 53 ภพ.30 3. จัดทำรายงานกระทบยอดธนาคาร / ค้างรับค้างจ่าย 4. บันทึกบัญชี สมุดรายวันจ่ายเงิน / รายวันทั่วไป (มีหัวหน้าสอนงาน) 5. ร่วมกับทีมงานปิดงบประจำเดือน / ประจำไตรมาส / ประจำปี 6. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7. ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย ด้านรับ (A/R) 1 อัตรา 1. จัดเตรียมเอกสารวางบิลล์ / ออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน 2. จัดทำ และตรวจสอบเอกสารใบสำ
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความรู้และความสามารถ
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
-วางแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร -ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาฯ -วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ -ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความรู้และประสบการณ์
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- บริหารจัดการพื้นที่และสัญญาเช่า - จัดการด้านการเรียกเก็บค่าเช่าและบริการ - กำกับดูแล รปภ.และแม่บ้าน - บริหารที่จอดรถ, งานกำจัดแมลง และ - สนับสนุนงานต่าง ๆ ของ shopping Mall/Retails
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 50,000 บาท (ตามความรู้และประสบการณ์)
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
1. เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพช่างเทคนิค ระยะเวลา 60 วัน (ได้เงินเดือนตามปกติ) 2. เข้ารับการฝึกภาคสนาม ระยะเวลา 30 วัน (รับเงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง) 3. เมื่อฝ่านการทดสอบ, ทดลองงาน จะได้รับการปรับเงินเดือน 4. ระหว่างทดลองงานบริษัทฯมีที่พักฟรีในศูนย์ฝึกอบรมพระราม 4 (บ่อนไก่,คลองเตย) 5. ผู้สมัครที่ผ่านทดลองงานและได้ปรับเงินเดือนแล้วบริษัทฯมีหอพักขณะปฏิบัติงานให้ (จ่ายค่าไฟฟ้าตามมิเตอร์เอง) 6. กรณีอยู่ในหอพักพนักงานต้องปฏิบัติตามระเบียบหอพักอย่างเคร่งครัด 7. เมื่อผ่านทดลองงานพนักงานจะต้องปฏิบัติงาน
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามวุฒิฯและประสบการณ์ 11,000 - 15,000 บาท (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- ดูแลอาคารสถานที่ บริหารจัดการงานด้านอาคาร การบริหารงานพื้นที่จอดรถ - จัดการความเสี่ยงภัยในงานอาคารต่างๆ - ดูแลงาน กำกับดูแล รปภ. แม่บ้าน กำจัดแมลง - ดูแลความเรียบร้อยอาคารสถานที่ หรืองาน Shopping Mall - ติตต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ - ตรวจสอบพื้นที่ต่าง ๆ บริเวณอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร - ติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 28,000.-/เดือน (ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์)
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของโครงการ และเป็นผู้แทนของเจ้าของโครงการในการบริหารจัดการทำงานอาคาร - ดูแลรับผิดชอบในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตาม นโยบายเป้าหมายการบริหาร เพื่อความสำเร็จและสามารถประเมินและวัดผลงานได้ - ดำเนินการวางแผน และกำกับควบคุมการปฏิบัติงานในด้านงานบริการอาคารสถานที่และการจัดการงานบำรุงรักษา งานเดินเครื่อง งานบริการซ่อมแซมระบบ และอุปกรณ์วิศวกรรมประกอบอาคาร - สรุปวิเคราะห์ปัญหางานประจำวัน เพื่อการจัดการแก้ไขและป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอี
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 60,000 - 100,000 บาท/เดือน
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- วางแผนการตรวจสอบอาคารประจำปี - ดำเนินการตรวจสอบอาคารตามแผน - จัดทำรายงานการตรวจสอบอาคาร และ ยื่นรายงานส่งให้หน่วยงานราชการ
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Responsibilities: • To report management matters to Building Manager on a daily basis, as well as report immediately in the event of building emergencies. • To monitor, control and organize all on – site staff and to be responsible for actions of such staff in addition to ensuring that staff rosters and all holidays are adequately covered. • To monitor and review the operation off on service sub – contractors such as cleaning, security, pest control and lift contractors. • To administer all
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : According to experirnce and performance.
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- รับผู้บริหารคนไทย,ญี่ปุ่น เวลาประมาณ 5.00 - 7.00 น. - รถจอดบ้านนาย - นายปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ ออกตรวจหน่วยงานก่อสร้าง ตามนิคมฯ ต่างจังหวัด และกรุงเทพฯ - เลิกงานประมาณ 19.00 - 22.00 น.- - มีค่าทาง, ค่าแท๊กซี่, ค่าล่วงเวลา, เบี้ยขยัน และค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าที่พัก (กรณี ตจว.) - สวัสดิการ : เครื่องแบบ, ประกันชีวิตกลุ่ม, ประกันสุขภาพ, ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัสประจำปี, เบี้ยขยัน - เป็นพนักงานประจำ
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
งาน บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- จัดทำ Payment Voucher ส่งสำนักงานใหญ่ นานา - จัดทำ Petty Cash ในหน่วยงาน - ติดตาม สั่งซื้อ และประสานงานการเบิกจ่ายวัสดุ - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : ปลวกแดง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.