ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลธนบุรี
งาน โรงพยาบาลธนบุรี
1. รับผิดชอบปฏิบัติงานทำความสะอาดหอผู้ป่วยและหน่วยงานในโรงพยาบาล 2. รับผิดชอบส่งผ้าที่ใช้แล้วส่งซักและรับผ้าสะอาดคืน 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 8   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลธนบุรี
สแกนจบการรักษา, ตรวจสอบมอบเอกสารใบรับรองแพทย์ ใบนัดหมาย เช็คบัตรนัดหมาย ขอบัตรตรวจ ตรวจเช็ค เบิก Floor Stock พัสดุ เวชภัณฑ์ ของสำนักงานให้มีเพียงพอพร้อมใช้, ส่ง Specimen นำพาผู้ป่วยส่งต่อ Counter ต่างๆ ยืม-คืน แลกอุปกรณ์ทางการแพทย์ เปิด –ปิด Counter, เช็คแพทย์งดตรวจ เบิกยาฉีด /เวชภัณฑ์ของผู้ป่วย รับส่งผ้าห้องซักรีด เพื่อสนับสนุนงานด้านการรักษาพยาบาลของหอผู้ป่วยนอกให้มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการพึงพอใจ
โรงพยาบาลธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 6 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลธนบุรี
1. ปฏิบัติงานในการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล และให้การพยาบาลตามแผนการรักษา 2. ร่วมกับทีมงานวิชาชีพพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วย
โรงพยาบาลธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 43   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลธนบุรี
มีหน้าที่ในการให้บริการ การคิดเงิน รับชำระเงิน ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลการคิดเงินจากหน่วยงานต่างๆและตอบข้อซักถาม ของผู้รับบริการในเรื่องค่ารักษาพยาบาล สิทธิการเบิกจากหน่วยงานต่างๆเช่นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายใน บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน ในเรื่องข้อมูลและเอกสารการคิดเงินค่ารักษาพยาบาล จัดส่งเงินและเอกสารทางการเงินให้แผนกบัญชี
โรงพยาบาลธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลธนบุรี
1. จัดเตรียมและส่งอาหารตามหอผู้ป่วย 2. แยกประเภทอาหารให้ถูกต้องกับผู้ป่วย 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 6 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลธนบุรี
ซ่อม บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาขัดข้องที่เกิดขึ้นของอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล ควบคุมกำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของบริษัทคู่สัญญาให้เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อให้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ มีคุณภาพปลอดภัย พร้อมใช้ และได้มาตรฐาน ก่อนส่งถึงมือผู้รับบริการ
โรงพยาบาลธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลธนบุรี
บริการต้อนรับให้ข้อมูล ติดต่อสอบถามและประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนผู้ป่วย สื่อสาร ส่งต่อ ประสานงาน ดำเนินการตาม คำร้องขอหรือตามความต้องการของผู้รับบริการ ให้บริการลูกค้าคู่สัญญาและรับข้อมูลหลังศูนย์บริการต่างๆปิดทำการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง สร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์อันดีแก่ผู้รับบริการ
โรงพยาบาลธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลธนบุรี
1.ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและปฏิบัติงานตามแนวทาง กระบวนการสนับสนุนงานบริการ 2. ให้การบริการลูกค้าเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สุภาพ อ่อนน้อม ปลอดภัย สร้างความประทับใจและความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
โรงพยาบาลธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลธนบุรี
ตรวจเอกซเรย์ทั่วไป CT Scan, ให้บริการตรวจตามเครื่องมือที่ได้รับมอบหมาย, ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานตามหลักการป้องกันอันตรายจากรังสี เพื่อให้บริการแก้ผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
โรงพยาบาลธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : รายได้ดีมากๆ
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลธนบุรี
ดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการ แนะนำขั้นตอนการรับบริการแก่ผู้ป่วย ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
โรงพยาบาลธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลธนบุรี
1. ตรวจสอบการรับคำสั่งยาจากแพทย์คัดกรองใบสั่งยาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและลดความเสี่ยงของผู้ป่วย 2. บริการให้คำปรึกษา ตอบปัญหาด้านยาแก่ผู้ป่วยญาติและบุคลากรทางการแพทย์ 3. ดูแลจัดการให้มียาและเวชภัณฑ์อย่างเพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการ
โรงพยาบาลธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลธนบุรี
1. ปฏิบัติตาม คำสั่ง มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกระบวนการทำงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 2. อำนวยความสะดวกให้บริการด้านจราจรรวมถึงดูแลด้านความปลอดภัยทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลธนบุรี
ดำเนินการงานธุรการทั่วไป ติดต่อเบิกวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ให้เพียงพอภายในหน่วยงาน ให้คำแนะนำกับผู้มาติดต่ออย่างถูกต้องครบถ้วนด้วยความเอาใจใส่ ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
โรงพยาบาลธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลธนบุรี
1. พัฒนาสูตรอาหารปัจจุบัน พร้อมทั้งดำเนินการผลิต ปรุงอาหารตามมาตรฐาน 2. กำกับดูแลประสานทั้งหมดเกี่ยวกับการผลิตอาหารกับผู้ช่วยพ่อครัว - แม่ครัวในการจัดเตรียมผลิตอาหารให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของแพทย์และผู้ป่วย
โรงพยาบาลธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลธนบุรี
1.บริการพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแบบ Elective case และ Emergency Case รวมทั้ง OPD Case และ IPD Case 2.ช่วยแพทย์ในการผ่าตัด การส่งเครื่องมือ การอำนวยการผ่าตัดแพทย์ให้ได้ตามมาตรฐาน 3.ให้การพยาบาลผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัดให้ได้ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลธนบุรี
1. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดเตรียม เก็บรักษาของเครื่องใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ 2. ศึกษาสังเกตุอาการผู้ป่วยเพื่อดำเนินการพยาบาล และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
โรงพยาบาลธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 80   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลธนบุรี
1. ให้บริการด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปราศจากเชื้อให้กับหน่วยงานบริการทุกหน่วยในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลธนบุรี
1. บริการพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแบบ Elective case และ Emergency Case รวมทั้ง OPD Case และ IPD Case 2. ช่วยแพทย์ในการผ่าตัด การส่งเครื่องมือ การอำนวยการผ่าตัดแพทย์ได้ตามมาตรฐานพยาบาลห้องผ่าตัด 3. ดูแลผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยทั้งร่ากายและจิตใจ ภายในขอบเขตและสิทธิผู้ป่วย 4. การพยาบาลผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด ระยะผ่าตัด และผ่าตัดและหลังผ่าตัดได้ตามมาตรฐานการพยาบาลห้องผ่าตัด
โรงพยาบาลธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลธนบุรี
1. จัดทำรายการขอซื้อ ตรวจรับ จัดเก็บ การเบิกจ่ายและตรวจนับวัสดุอุปกรณ์/เวชภัณฑ์ (ที่ไม่ใช่ยา) 2. จัดทำเอกสารแบบฟอร์มแผ่นพับคำแนะนำเพื่อสนับสนุนงานบริการของหน่วยงานต่างๆ 3. จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆต่อผู้บริหาร
โรงพยาบาลธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลธนบุรี
1. รับผ้าที่ใช้แล้วจากหน่วยงานต่างๆ และส่งมอบให้บริษัทภายนอก เพื่อดำเนินการทำความสะอาด 2. ตรวจเช็คจำนวนผ้าที่ได้รับจากบริษัท ก่อนส่งคืนให้หน่วยงาน 3. จัดเตรียมแจกจ่ายผ้าสะอาดให้หน่วยงานที่ใช้ผ้า
โรงพยาบาลธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.