งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
1. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย) 3. ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขอขึ้นทะเบียน และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับฯ 4. ตร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
1. อมรมปฐมนิเทศกฎระเบียบบริษัท สำหรับพนักงานเข้าใหม่ 2. บันทึกประวัติการฝึกอบรมของพนักงานในบริษัท และส่ง OJT ไปยังแผนกที่มีพนักงานใหม่ เข้ามาทำงาน รวมถึงการจัดเก็บ OJT 3. ส่งพนักงานเข้าอบรมกับทางหน่วยงานต่างๆ ตามแผนงาน และส่งรายงานการฝึกอบรมไปยัง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4. บันทึกข้อมูลการลางาน ,หยุดงาน ของพนักงาน 5. ส่งผลวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) ให้กับแผนกควบคุมเอกสาร 6. รับผิดชอบเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงาน 7. ดูแลและควบคุมสต็อกส่วนกลางของโรงงานทั้งหมด 8. ตรวจพนักงานก่อนเข้าตึกผลิต ตาม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
1.ดูแลระบบ Server,ระบบ Network คอมพวเตอร์และเครื่องพิมพ์ภายในองค์กรทั้งหมด 2.ติดตั้งและเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายภายในองค์กร (LAN , Wireless LAN and Network Devices) 3.ดูแลระบบรักษาความปลอดภัย,แอนตี้ไวรัส,E-Mail,ระบบสำรองข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล 4.ควบคุมดูแลกำหนดสิทธิ์การใช้งานและการเข้าถึงโปรแกรมต่าง ๆ 5.วางแผนและดูแลซ่อมบำรุงรักษา คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์ รวมถึงการป้องกันและความปลอดภัยในการใช้ซอฟท์แวร์ และระบบเนตเวิค 6.ดูแลและอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆขอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
1. ทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร 2. ทำความสะอาดห้องน้ำ 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : วันละ 380 บาท และเบี้ยงเลี้ยงวันละ 45
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
1. ควบคุมเครื่องและทดสอบการเดินเครื่อง 2. ลงบันทึกประจำวันการทำงานเครื่องจักร 3. ดูแล บำรุงรักษา และทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง 4. ดูแลและทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาด 5. ทำงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : วันละ 380 บาท และ สวัสดิการวันละ 45 บาท
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
1.จัดการงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท 2.ประสานงานกับแผนกต่างๆเพื่อ ให้การผลิตได้ตามแผนการผลิต 3.ดูแล ขั้นตอนกระบวนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับGMP 4.ประสานงานกับแผนกต่างๆเพื่อการผลิตยา ได้ตามแผนการผลิตและตารางการผลิต 5.จัดทำโปรแกรมการอบรมพนักงานในแผนก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : -    อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
1.ควบคุมและดูแลงานด้านการตรวจสอบคุณภาพยา เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.จัดการงานในแผนกให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ 3.อนุมัติ เอกสารผลการวิเคราะห์ยาสำเร็จรูป วัตถุดิบ ยารอบรรจุ และบรรจุภัณฑ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
- วิเคราะห์ยาสุ่มตัวอย่าง วัตถุดิบและติดป้าย Passed ของวัตถุดิบ - สุ่มตัวอย่าง In-process, Semi-finishedและ ติดป้าย Passed ของ In-process, semi-finished. - In-process Inspection ผลิตภัณฑ์ กลุ่มNon-sterile (Tablet, Capsule) - วิเคราะห์วัตถุดิบ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - วัดค่า pH, density, filled volume ของผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
. ดูแลรับผิดชอบ reference standard และ working standard ตรวจสอบ stock และเตรียม working standard รวมถึงการเก็บรักษา ให้มีคุณภาพดีสำหรับเป็นสารอ้างอิงในการวิเคราะห์ และจัดทำ COA working standard 2. ทดสอบ particulate matter ยาฉีด 3. Routine testing (raw material, Non – sterile and sterile product) 4. วิเคราะห์ยาขั้นตอน process validation และสรุปรายงานผลการทดสอบให้ Validation section 5. วิเคราะห์งาน cleaning validation 6. วิเคราะห์ยา stability 7. ตรวจสอบ (doub
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
ประสานงานทั่วไปในโรงงาน ทำเอกสารภายในแผนก ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกแผนก อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
- บรรจุยาและส่องยาฉีด - เคลือบยาเม็ด - คุมเครื่องและอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 380/วัน
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.