ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
งาน บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
ให้บริการ แนะนำ ดูแล การขายทองคำรูปพรรณหน้าร้าน
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 10 อัตรา ด่วน   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวมต่อเดือน 15,000 ขึ้นไป (ไม่รวม Incentive)
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
1. ตรวจสอบระบบงานต่าง ๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับทั้งภายในและภายนอก 3. Update นโยบาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 17,000 - 20,000
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการซื้อขายสินค้าทุกช่องทาง - ตรวจสอบระบบการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการ - ตรวจสอบนับยอด Stock ให้ตรงกับข้อมูลในโปรแกรม - ตรวจสอบข้อมูลการเปิด-ปิดบัญชีของลูกค้า - กระทบยอด Bank Statement การรับ-จ่าย
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
- ออกแบบงานเครื่องประดับด้วยโปรแกรม CAD และ Sketch ขึ้นมือ เพื่อนำเสนองานแก่ผู้บริหาร - ดูแลและควบคุมการใช้เครื่อง RP และเครื่องเลเซอร์ (เครื่องเลเซอร์รูป) เพื่อปริ้นต้นแบบทำพิมพ์ - สำรวจเทรนแฟชั่นตลาด Jewelry และทองคำ เพื่ออัพเดตและเพิ่ม reference ในการออกแบบชิ้นงาน - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประสานงานและควบคุมการผลิต ตลอดจนวางแผนการผลิตสินค้าของพรีเมี่ยมต่างๆของบริษัท
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
1.ติดตาม รวบรวมข้อมูล และข่าวสำคัญประจำวัน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อทำคอนเทนต์ด้านการลงทุน 2.วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในทองคำ ทั้งทองไทย และ Gold Spot 3.วิเคราะห์ประเด็นข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ และเรียงลำดับความสำคัญของข่าว เพื่อนำไปใช้ในการวางกลยุทธ์การลงทุนเบื้องต้น และเสนอต่อผู้บริหารได้ 4.วิเคราะห์กราฟ และ เทรนด์การลงทุนเบื้องต้น ทำบทวิเคราะห์การลงทุนทองคำเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ 5.จัดเตรียมข้อมูลและสไลด์ ทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนสำหรับออกรายก
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
- ดูแลการชำระเงินจากลูกค้าในระบบ (สินค้าคือทองคำ) - ตรวจสอบรายการ Clear port order - ตรวจสอบยอดเงิน Codebank ,Statement และ Payin - บันทึกรายการซื้อ - ขายในระบบ - ตั้งโอนเงิน / บันทึกจับคู่ VFT,BA,MQN - รับโทรศัพท์ลูกค้าและประสานงานกับภายในและภายนอกองค์กร
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
- ตรวจสอบดูแลและซ่อมบำรุงระบบต่างๆ ภายในอาคาร ไฟฟ้า ประปา เเอร์ ระบบสาธารณูปโภค - บันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบงานด้านความปลอดภัยประจำเดือน เช่น ระบบการกำจัดของเสีย ระบบดับเพลิง - ประสานงานกับผู้รับเหมาภายนอก ในกรณีที่มีการซ่อมแซมอาคารสถานที่และกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ผู้รับเหมาดำเนินการอย่างเรียบร้อย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฎิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ เวลางาน 09.00 - 18.00 น.
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000 ขึ้นไป
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
1.รับผิดชอบงานด้านการตลาดและการขาย ผ่านช่องทางออนไลน์ E-Commerce (Lazada, Shoppee, Line@, Facebook, Instagram, Tiktok etc) 2.ดูแลการจัดการระบบหลังบ้าน (Market place) ทุกแพลตฟอร์ม ตั้งแต่ขั้นตอนการขายผ่านช่องทางต่างๆ ให้ได้ยอดขายสูงสุด ให้คำแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์กับลูกค้า ตอบข้อซักถามของลูกค้า ไปจนถึงกระบวนการส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้าให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนด 3.วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการขาย สรุปผลวิเคราะห์ รายงานผลการโฆษณา,วัดผลแเคมเปญทางการตลาด รับทราบและแก้ไขข้อซักถามหรือข้อร้องเรียนของลูกค้า
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
1.วางแผนกลยุทธ์ทางการการตลาด ทั้งรูปแบบระยะสั้นและระยะยาว 2.วิเคราะห์และวิจัยจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการจัดชนิดสินค้า 3.ปรับแผนงานและเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร 4.วางแผนกิจกรรมการขายและปฎิบัติตามแผนงาน การขายในด้านราคา วิธีการขาย ช่องทางการขาย และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
1.ดำเนินการสั่งซื้อ สั่งขายทองคำ ที่เกี่ยวกับการลงทุนทั้งหมดของบริษัท 2.ประสานงานด้านข้อมูลกับนักลงทุน และนักวิเคราะห์ ในการจัดทำข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน 3.วิเคราะห์การลงทุนทางการเงิน ค้นคว้าข้อมูลทางการเงินเพื่อจัดทำรายงานผลของการลงทุน 4.วิเคราะห์และติดตามข้อด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และด้านหลักทรัพย์เพื่ออัพเดทข้อมูลในบริษัท 5.กำหนดแผนการปฏิบัติงานในแผนกให้สอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายและบริษัท 6.ให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องภายในบริษัท
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
- จัดทำร่างและตรวจสอบนิติกรรมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมของบริษัท จัดทำหนังสือมอบอำนาจ /หนังสือชี้แจง และอื่นๆ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาล สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค กรมแรงงาน กรมบังคับคดี - ติดต่อการขออนุญาตต่างๆ - การทำรายงาน,ทำเอกสารประชุมกรรมการ , ประชุมสามัญ - วิสามัญ - ตรวจและร่างสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - ให้คำปรึกษา ให้ความเห็นด้านกฎหมายในกิจการด้านต่างๆ ของบริษัท เป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในก
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 ขึ้นไป
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
- รับ Order จากลูกค้า - จัดทำรายการซื้อ - ขายสินค้า พร้อมทั้งทำรายงานส่งฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร - หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อให้ได้ตามนโยบายของทางองค์กร - วางแผนการตลาด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลภายนอกรับทราบ - ให้คำปรึกษาตอบข้อซักถามสำหรับลูกค้าได้ - ออกบูธอีเว้นท์ ในงานสัมมนา ต่างๆ - ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-16,000 (ยังไม่รวมคอมมิชชั่น)
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
- ดูแลระบบเครือข่ายภายในบริษัทและสาขา - ดูแลระบบเซิฟเวอร์และซิสเต็มที่ใช้ภายในบริษัท - ออกแบบและปรับปรุงระบบเครือข่าย - แก้ไขปัญหาด้านเครือข่าย - พัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
- ดูแลรับผิดชอบควบคุมการใช้งาน Application ภายในองค์กร - ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆของ Application ภายในบริษัท - ตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - ปฎิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ และ ทำงาน 2 เสาร์ / เดือน เวลาเข้ากะ 09.00 - 18.00 น. / 17.00 - 01.00 น. / 01.00 - 09.00 น. (กะกลางคืนเข้าครั้งละ 2 อาทิตย์)
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 ขึ้นไป
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
เลี่ยมพระ , อัดกรอบพระ งานตามสั่ง
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
1.รับผิดชอบการทำธุรกรรมการชำระเงินและการดำเนินการทั้งหมดในบริษัท 2. ตรวจสอบและกระทบยอดเงินสดรับจากการขายหน้าร้าน 3.ติดต่อประสานงานทำงานกับหน่วยงานภายในบริษัท 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ธนาคารเอกชน ธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีภายนอก 5.ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
- ขับรถให้ผู้บริหาร ไปสถานที่ต่างๆ - บำรุงดูแล รักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ช่วยขับรถส่วนกลาง และงานอื่นที่มอบหมาย - บ้านนายอยู่เส้นวงแหวนตลิ่งชัน
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน   อัตราค่าจ้าง : 15,000(ไม่รวม โอที)
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
1.) ทำความสะอาดพื้นที่ตามที่กำหนด 2.) อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 10,000 บาท ขึ้นไป ผ่านทดลองงานเงินพิเศษ 2,500
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
1.ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมและระบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน 2.ปรับปรุงและดูแลโปรแกรมและระบบของบริษัท 3.ร่วมทดสอบโปรแกรมและเครื่องมือต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
- ตรวจสอบเอกสารเพื่อนำส่งภาษี - เก็บรายละเอียด เพื่อปิดงบการเงิน - งานเอกสาร ทั่วไปในแผนก
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 3 ด่วน   อัตราค่าจ้าง : 18,000-27,000
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.