ประกาศรับสมัครงาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สอนวิชาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) งานอื่นๆ
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15000+
วันที่ : 30 ก.ย. 2566
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สอนภาษาจีนในระดับ ต้น-กลาง-สูง (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)ให้นักเรียนต่างชาติ
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
- เป็นครูสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
The SEND Officer at KIS plays a critical role in providing support and assistance to the SEND Teacher in assessing, monitoring, and supporting students with Special Educational Needs (SEN). The officer will work closely with the SEND Teacher, academic team, shadow teachers, parents, and the Senior Leadership Team (SLT) to ensure the effective implementation of SEN programme and support strategies.
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
- สอนและดูแลเด็กในระดับชั้นอนุบาล - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - หากมีประสบการณ์ และใบประกอบวิชาชีพพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 1. ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในด้านต่างๆ เกี่ยวกับระดับชั้นที่ผู้ปกครองสนใจ 2. ประสานงานระหว่างบุคลากรภายในและภายนอก 3. รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ 4. จัดทำข้อมูลและดูแลงานเอกสารต่างๆของโรงเรียน
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
1.รับผิดชอบและดูแลงานสอนและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี 2. สามารถสอนวิชาภาษาไทย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้ 3.จัดทำสื่อการสอนและจัดทำแผนการสอน
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
1. รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชา 2. ตรวจตราบุคคลที่เข้าไปในบริเวณโรงเรียน 3. หมั่นออกตรวจตราบริเวณต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบให้ทั่วถึงอยู่เสมอๆ 4. ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านจราจร 5. ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ของผู้บังคับบัญชา 6. ภารกิจหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10000-15000
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่าให้กับนักเรียน , ผู้ติดตาม และครอบครัวของครูชาวต่างประเทศ 2. จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน และใบประกอบวิชาชีพของครูชาวต่างประเทศ 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ 4. ติดต่อประสานงานเบื้องต้นกับผู้ปกครอง และครูชาวต่างประเทศ 5. ช่วยเหลืองานเอกสารและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแผนก HR
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 20,000
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
1.ดูแลความเรียบร้อย บำรุงรักษาของสวน ต้นไม้ และสนามกีฬาของโรงเรียน 2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่สวน 3.ควบคุม มอบหมายงาน สอนงาน และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ: -ดูแลความปลอดภัยให้กับ นักเรียน, บุคลากร, ผู้มารับบริการที่โรงเรียน -ดูแลจัดระเบียบการจราจรในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น (เข้าเรียน และ เลิกเรียน) และอำนวยความสะดวกด้านการจัดการการจราจรภายในบริเวณโรงเรียน -สำรวจพื้นที่และรายงานสถานการณ์, ปัญหา ที่พบระหว่างวัน
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : ถลาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
-รับส่งนักเรียนตามจุดที่กำหนดตามเวลาเข้าเรียน-เลิกเรียน -ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยของรถที่รับผิดชอบ -รับ-ส่งนักเรียนและ/หรือบุคลากรตามงานที่ได้รับมอบหมาย -ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายระหว่างวัน
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยสำหรับการสื่อสารให้กับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา (Non-native students) สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning ทำ Lesson plan และ student report รายบุคคล
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 ก.ย. 2566
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
- ดูแลงานข้อมูลครู , การบันทึกเวลางาน, การบรรจุ แต่งตั้ง - ติดต่อหน่วยงานภายใน-ภายนอก / การจัดอบรม, กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
- ทำงานด้านเอกสารของฝ่ายการเรียนการสอน - ประสานงานส่วนต่างๆ - อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
-ขับรถรับส่งนักเรียนเช้า-เย็น -ขับรถพาคุณครูออกนอกสถานที่หากมีภารกิจ
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด พังงา   เขต : ตะกั่วทุ่ง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
• ดูแลงานข้อมูลครู / การบันทึกเวลางาน / การบรรจุ แต่งตั้ง / สวัสดิการ • ติดต่อหน่วยงานภายใน-ภายนอก / การจัดอบรม, กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 ก.ย. 2566
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
ภาระความรับผิดชอบหลัก 1. รับ-ส่งนักเรียนตามจุดต่างๆ 2. ทำความสะอาดรถ ดูแลความเรียบร้อยภายในรถตู้โรงเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ 3. งานอื่นๆที่หัวหน้ามอบหมายระหว่างวัน สวัสดิการ - ประกันสังคม - ยูนิฟอร์ม - วันหยุดประจำสัปดาห์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ - อาหารกลางวัน - เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - ประกันอุบัติเหตุ** - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ** - ทัศนศึกษา** - การอบรม-สัมมนา** - กองทุนเพื่อการศึกษาต่อของครูบุคลากร** (**พิจารณาสวัสดิการตามเงื่อนไขของแต่ละตำแหน่ง)
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : ถลาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11000
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
ภาระความรับผิดชอบหลัก 1. ปรุงอาหาร อยู่หน้าเตา 2. เช็ควัตถุดิบให้เพียงพอในแต่ละวัน 3. เช็คสต๊อกวัตถุดิบเพื่อทำการสั่งซื้อในแต่ละสัปดาห์ 4. ดูแลความสะอาดให้พื้นที่การทำงานของตนเอง
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : ถลาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12100
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
- สอนและเตรียมพร้อมแผนการสอนให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมแทนครูประจำชั้น - สอนทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน - วางแผนและจัดทำวัสดุการสอนที่เหมาะสมในการสอนอังกฤษ - ประสานงาน และเตรียมเอกสารทางวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ - สนับสนุน ทีมวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : เมืองภูเก็ต
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 39 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.