ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1.ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า และออกพบลูกค้า 2.ส่งเสริมและสนับสนุนงานขาย /ให้คำปรึกษากับลูกค้า 3.ออกบูท งานแสดงสินค้า และจัดสัมมนา 4.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี 5.ขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่ 6.ไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้ 7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1.บริหารงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 2.ตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆ ตรวจสอบเงินประกันสังคมให้ถูกต้อง และโอนเปิดในระบบบัญชีก่อนนำส่ง 3.ตรวจสอบการตั้งภาระหนี้ทั้งในและต่างประเทศให้ถูกต้องตลอดจนถึงการจ่ายชำระหนี้เมื่อครบกำหนดชำระ 4.ตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารเทียบกับ STATEMENT ที่ได้รับจากธนาคารและงบกระทบยอด 5.ทำการปิดบัญชีทุกสิ้นเดือนเพื่อสรุปยอดรายได้-ค่าใช้จ่าย และทำงบการเงินต่างๆ เสนอผู้จัดการฝ่ายบัญชี 6.ตรวจสอบรายงานยอดลูกหนี้คงค้าง, เจ้าหนี้คงค้าง, สินค้าคงเหลือ, เช็ครับและเช็คจ่า
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 35,000 ขึ้นไป,ตามตกลง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
- เสนอขายสินค้าเครื่องชั่งแบบต่างๆให้ลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม - นำเสนอขาย เครื่องวัดขนาดกล่อง เครื่องพิมพ์ Sticker Wrapping Machine - สร้างฐานลูกค้าใหม่ และเข้าพบลูกค้า - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าต่างๆ กับลูกค้า
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1.ตรวจเช็คเครื่องชั่ง/ซ่อมเครื่องที่ลูกค้าส่งเข้ามาซ่อมทุกประเภท ให้ได้ตามกำหนด 2.ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการแก้ปัญหาทางโทรศัพท์ 3.ออกให้บริการตรวจเช็คเครื่อง/ซ่อมเครื่องชั่ง นอกสถานที่ ณ บริษัทลูกค้า 4.ช่วยเหลืองานปรับแต่งเครื่อง จากหน่วยงานอื่นภายในบริษัทฯ 5.ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องชั่ง ทรัพย์สินของลูกค้า และของบริษัทฯ 6.ออกไปติดตั้งเครื่องใหม่ส่งมอบแก่ลูกค้า กรณีมีการร้องขอจากหน่วยงานภายนอก/ตามข้อตกลง 7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1.เขียนเว็บไซต์/ดูแล เว็บไซด์ ของบริษัทฯ 2.ตรวจเช็คการใช้งานคอมพิวเตอร์สำนักงานใหญ่และสาขา 3.ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอทีและจัดทำทะเบียนประวัติ 4.แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ของฝ่ายงานต่างๆ 5.สำรองข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของทุกฝ่ายงานและสาขา 6.งานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น จัดทำโบชัวร์/เอกสาร และงานสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆของบริษัทฯ 7.จัดทำวิดีโอ / ถ่ายภาพ งานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ 8.ควบคุม ดูแลแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์ไอที ที่เกี่ยวข้อง 9.ทำงานด้านการสร้างภาพเคลื่อนไหว(แอนิเมชั่น) จ
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1.บริหารงานค่าจ้าง 2.พัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมทั้งระบบ 3.สรรหาว่าจ้างทั้งระบบ 4.แรงงานสัมพันธ์ กฎระเบียบ และจัดทำประกาศต่างๆตามนโยบายบริษัทฯ 5.ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 6.จัดทำเอกสารระบบ ISO 7.ควบคุม การทำงาน รปภ./ แม่บ้าน และงานซ่อมสร้างต่างๆ 8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000-50,000 บาท
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1. รับข้อมูลจากลูกค้า ประเมินเพื่อเสนอราคา 2. เขียนโปรแกรมภาษา C/ C#/ VB.Net 3. ติดตั้งโปรแกรม สอนใช้งาน 4. พัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น 5. งานอื่นๆ ที่มอบหมาย
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1. นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้แก่ลูกค้าและปิดการขายให้ได้มากที่สุด 2. วางแผนการทำงานก่อนเข้าพบลูกค้า 3. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มเติมอยู่เสมอ 4. ทำยอดขายให้ตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ 5. ทำรายงานต่างๆ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 6. ประสานงานและติดตามลูกหนี้ค้างชำระ 7. ดำเนินการเซ็นสัญญา รับเงินมัดจำแทนบริษัทฯ หลังจากการปิดการขาย 8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1.ตรวจสอบ/จัดทำเอกสารใบรายงานผลการสอบเทียบ 2.ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ควบคุม/รับ-ส่งเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 เพื่อรักษาขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 5.มีไหวพริบและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 6.สามารถใช้ Microsoft excel ได้เป็นอย่างดี
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-17,000 บาท
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1. นำเสนอขายสินค้าประเภทเครื่องชั่งของบริษัท 2. ออกพบลูกค้าทั้งใหม่และเก่าเพื่อขยายฐานลูกค้า่ 3. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 4. รับเงินมัดจำ เก็บเช็คและวางบิล ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ทำรายงานการเข้าพบลูกค้าส่ง ผจก.ทุกวัน 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1. นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ/แนะนำวิธีการใช้งานสินค้าเบื้องต้นให้แก่ลูกค้า และปิดการขายให้ได้มากที่สุด 2. วางแผนการทำงานก่อนเข้าพบลูกค้า 3. ศึกษาและหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลคู่แข่งเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าพบลูกค้า 4. รายงานความเป็นไปของตลาด คู่แข่ง 5. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯตั้งไว้ 6. ออกพบลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่อยู่เสมอ 7. ทำรายงานต่างๆ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 8. ประสานงานและติดตามลูกหนี้ค้างชำระ เมื่อได้รับแจ้งจากฝ่ายบัญชี 9. ดำเน
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1.จัดงานออกบริการประจำวัน - ตารางการเดินรถจัดส่งประจำวัน 2.ควบคุมการทำงานของพนักงานขับรถจัดส่ง ให้บรรลุเป้าหมายประจำวัน 3.ตรวจสอบรถยนต์ที่ออกบริการ/ดูGPS-จัดเตรียมเอกสาร/ต่อภาษี-ประกันภัย-พรบ.รถยนต์ ประจำปี 4.เบิกจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน/พร้อมต้้งเบิกเงินสดย่อย 5.ตรวจสอบ/เคลียร์/นำเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เอกสารอื่นๆพร้อมทั้งเช็คและเงินสดย่อยประจำวัน 6.บันทึกประวัติการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง/ระยะเลขไมล์ ทุกวันและสรุปทุกสิ้นเดือน 7.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหม
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1. งานเชื่อมประกอบ เครื่องชั่ง 2. เชื่อมงานสแตนเลส / งานไฟฟ้า / อาร์กอน /Co2 3. อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14000/ ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1.สอบเทียบเครื่องมือทั้งภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการ 2.สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความหนาแน่นภายในห้องปฏิบัติการ( Density) 3.ใช้งานเครื่องมือ ดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้งานของห้องปฏิบัติการ และของลูกค้า 4.จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง 5.ดูแลงานด้านเอกสารการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้อง 6.ปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ดุแลและรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 7.สามารถใช้ Microsoft Excel 8.ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ไป-กลับ)
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.