ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรเครื่องกล โรงงาน วิศวกรอุตสาหกรรม
งาน บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
1. รับผิดชอบการถอดแบบ ประมาณราคางานระบบ และ รวบรวมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเสนอราคา 2. ถอดแบบ ตรวจนับปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ตามเอกสาร ประกวดราคา 3. สอบราคาวัสดุ อุปกรณ์จาก Supplier เพื่อให้ได้ตรงตามข้อ กำหนดและราคาที่เหมาะสม 4. จัดทำรายละเอียดข้อมูลต้นทุน เพื่อการเสนอราคาหรือการ ประกวดราคางาน 5. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมูลงาน 6. เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการกับลูกค้า เพื่อรับทราบเงื่อนไข ขอบเขตงาน และรายละเอียดต่างๆ ที่ ต้องใช้ในการเสนอราคาหรือประกวดราคา
บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
คุมงานก่อสร้างระบบเครื่องกล ที่หน่วยงานก่อสร้าง ได้ทำครบทุกหน้าที่ของวิศวกรในงานก่อสร้าง ออกแบบ คุมงาน คุมผู้รับเหมาและคนงาน จัดซื้อวัสดุและเครื่องจักรหลัก จัดทำเอกสารส่งมอบงาน
บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
รายละเอียดงาน 1. วางแผนโครงการ ทั้งแผนงาน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา 2. ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 3. ควบคุมงานติดตั้งให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและได้ตามมาตรฐานสากล 4. ควบคุมผู้รับเหมารายย่อย 5. ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาเป็นอย่างดี 6. จัดทำแบบและเคลียร์แบบ Shop Drawing ได้ 7. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 8. ตรวจสอบควบคุมและดูแลการติดตั้งงานระบบให้เป็นไปตามแผนงาน 9. ตรวจสอบความปลอดภัยในหน
บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
1. ควบคุมงานติดตั้งระบบ ปรับอากาศ สุขาภิบาล และ ป้องกันอัคคีภัย สำหรับอาคารสูง. 2. ดำเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดและงานอื่นๆได้รับมอบหมาย 3. ควบคุมการทำงานของ โฟร์แมน, ซุปเปอร์ไวเซอร์, ผู้รับเหมา เพื่อให้ได้มาซึ่งการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ 4. อ่านแบบ ถอดแบบ เคลียแบบ 5. จัดทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา 6. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
- รับผิดชอบ และดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องเล่น และเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ตรวจสอบเครื่องเล่น และเครื่องจักรทันทีที่เกิดความขัดข้อง - รวบรวม และบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด - ร่วมกันทำงานกับทีมงาน เพื่อพัฒนาขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องเล่น และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 ตำแหน่ง    อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เขียนแบบ AUTO CAD ได้ดี เข้าหน้าไซต์งานตรวจสอบดูสถานที่จริงประกอบการออกแบบ ออกแบบระบบปรับอากาศภายในที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ ปรับแก้ไขแบบระบบปรับอากาศให้เหมาะสมกับหน้างานจริง
บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประสานงานระบบISO และระบบมาตราฐานแรงงานไทย
บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
เกี่ยวกับระบบเการพิมพ์ตามที่บริษัทกำหนด
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : เบี้ยเลี้ยงวันละ 200 บาท
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โฟลคอน จำกัด
ลักษณะของงาน • Support ข้อมูลของ product ทางด้านเทคนิคให้กับลูกค้า • แก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคให้กับลูกค้า • จัดเตรียมทำ เอกสารApproveส่งลูกค้า • Design
บริษัท โฟลคอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1.ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม เครื่องกลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 2.ออกแบบ พัฒนา และ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ด้านโครงสร้าง และ ชิ้นงานทางเครื่องกล 3.วิเคราะห์สาเหตุ ค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข
บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000 บาท หรือตามความสามารถ
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 893 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 90 »

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.