ค้นหาจากงานประเภท
ผู้จัดการทั่วไป, ผู้อำนวยการ, งานผู้บริหาร
1.วางแผนกลยุทธ์ทางด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 2.บริหารจัดการข้อมูลด้านคลังสินค้า การขนส่งสินค้า เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ต้นทุนโลจิสติกส์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.ควบคุม ดูแล กำกับการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนฝ่ายขายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4.ลดการสูญเสียจากการทำงาน ป้องกันความสูญหายของสินค้า สามารถตรวจเช็ค ตรวจนับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : ดอนมดแดง, เมืองอุบลราชธานี, เหล่าเสือโก้ก
อัตรา : 3 อัตรา ด่วน!!!   เงินเดือน : 20,000-50,000฿
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
1.วางแผนงาน กำหนดกลยุทธ์ บริหารงานด้านการตลาด และบริหารงบประมาณการตลาดต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2.วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมทางการลาด เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนยอดขาย สินค้าและบริการของบริษัท ที่ได้รับมอบหมาย 3.สำรวจ และ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสการขาย รวมไปถึงวิเคราะห์คู่แข่งขัน เพื่อปรับกลยุทธ์การขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 4.เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า และ บริหารความสัมพันธ์และความพึงพอใจของลูกค้า 5.วางแผนงานและกำหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เกี
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : ดอนมดแดง, เมืองอุบลราชธานี, เหล่าเสือโก้ก
อัตรา : 1 อัตรา ด่วนมาก!!!    เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
1. บริหารการขาย และทีมขายให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้ายหมาย ให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ามากขึ้นและสร้างความพอใจในตัวสินค้า 2. ขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม วางแผนและระบบการขายที่ให้ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจเพื่อการติดต่อซื้อขายในระยะยาว 3. เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน-หลังการขาย 4. หากลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการขายแต่ละไตรมาสกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการขาย 5. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
- วางแผน กำหนดเป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน่วยงานซ่อมตัวถังและสี ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่าย กำหนดทิศทางการบริการ ดูแลยอดงานบริการ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด สร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าให้บริษัท และบริการหลังการขายในหน่วยงานซ่อมตัวถังและสี
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
*Supervise and coordinate the unit's day-to-day user support activities, ensuring timely and accurate resolution of user problems and concerns with respect to core computer hardware and software. *Supervise and coordinate the implementation of projects and work requests involving installation, repair, and upgrade of IT hardware and/or software, as approved by management. *Coordinate, and monitor data security for the unit; create and maintain backups, logs, and journals, and coordinates da
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
-ให้รายละเอียดและให้การบริการที่ประทับใจ ต่อเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย ตลอดจนลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ -ตรวจสอบดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพปกติ และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา -วางแผนและจัดระบบงานเสนอต่อผู้จัดการอาคาร -ควบคุมดูแล การบริหารและการบริการงานต่างๆในอาคาร -ดูแลพนักงานซ่อมบำรุง พนักงานธุรการ และพนักงานอื่นๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ -ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทคู่สัญญางานบริการต่างๆ ให้เป็นไปตามสัญญา และตามแผนงานที่วางไว้ -ควบคุมดูแล การใช้ประโยชน์และการใช้บริการทรัพย์สินส่วนกลางให
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล งานทั้งหมดของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
1บริหารยอดขายของสาขา และผลักดันให้ถึงเป้าหมายตามนโยบาบของบริษัท 2.ควบคุมจัดการบริหารงานบุคคลของสาขาทุกประเภทการสรรหา, คัดเลือกในพื้นที่, การมาทำงานของพนักงาน, การฝึกงานของพนักงานในสาขา 3.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การรับเงิน – รายได้ 4.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายจากเงินสดย่อย ในสาขา ให้ถูกต้อง 5.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เรื่องสต๊อก ทุกประเภทของสาขา 6.ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ทรัพย์สินทุกประเภทของสาขา 7.ควบคุมดูแล การทำงานของพนักงาน ในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท 8.แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทุกเรื่องของสาขา
บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน / Financial Planning and Analysis -ดูแลการจัดทำรายงานประมาณการทางการเงิน อาทิ ประมาณการกำไร(ขาดทุน) -วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงิน เพื่อพัฒนากลยุทธ์และแนวทางดำเนินการ -พัฒนาและบริหารจัดการในการวิเคราะห์ทางธุรกิจ (สินค้าหรือบริการใหม่, การซื้อทรัพย์สิน) การเงิน /Finance -กำกับดูแลการประมาณการกระแสเงินสด และจัดสรรเงินทุนให้เพียงพอกับความต้องการ -กำกับดูแลกลยุทธ์ทางการเงินและกิจกรรมทางการเงิน รวมทั้งความสัมพันธ์กับธนาคาร -พัฒนาและประมาณการทางการเงิน เพื่
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครสร้าง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 391 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 40 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.