เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จป.วิชาชีพ
จป.วิชาชีพ ( รับสมัครด่วนมาก...... )
- จัดการและวางแผนงานด้านความปลอดภัย ร่วมกำหนดแนวทางและมาตราฐานความปลอดภัย ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัย - ร่วมสอบสวนแก้ปัญหา รวมถึงหาแนวทางในการป้องกัน กรณีการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ
22 มิถุนายน 2561
บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) - อยู่ในโครงการอรุณสุนทรี แฟคตอรีแลนด์ (ประจำบางบัวทอง ถนน345 / อยู่ใกล้วัดลำโพ อำเภอคลองข่อย)
- สามารถจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยได้ - มีความรู้เกี่ยวกับเอกสาร คปอ. / การจัดตั้ง - สามารถปฏิบัติหน้าที่หน้างานกรณีพนักงานเกิดอุบัติเหตุ - ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มิถุนายน 2561
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์ซาลาเปา)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : ไม่จำกัด (ด่วนที่สุด   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
จป.วิชาชีพ ด่วน
- ดูแลระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในบริษัท - จัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม - จัดหาอุปกรณ์ safety ให้แก่พนักงาน - สอบสวน ติดตาม การเจ็บป่วยของพนักงานที่เกิดจาการทำงาน
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
จป.วิชาชีพ
-จัดทำและนำเสนอแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน -ตรวจวัดและตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพร้อมจัดทำรายงานการติดตามแก้ไข/ ปรับปรุง -ทำการสอบสวนอุบัติเหตุ/ เหตุฉุกเฉิน หาแนวทางแก้ไข ป้องกัน และรายงานผลเสนอแนะต่อนายจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง -จัดหา คัดเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานตามลักษณะงาน -ดูแลและจัดทำข้อมูลรายละเอียดความปลอดภัยของสารเคมี -รวบรวม วิเคราะห์และจัดทำรายงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ยูนีซัน จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1 อัตรา (ด่วนมาก)   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ
1.คอยตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างทราบและปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมต่างๆในการทำงาน 2.จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย 3.รวบรวมวิเคราะห์ ข้อมูลสถิติ ด้านความปลอดภัย 4.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และรวบรวมรายงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 5.จัดทำแผนโครงการด้านความปลอดภัย 6.ตรวจสอบสาเหตุ การเกิด/การประสบอันตราย ภายในบริษัทฯ 7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มิถุนายน 2561
บริษัท หะรินสุตขนส่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิคขั้นสูง มีหน้าที่ -ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทํางาน อย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง -วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งขอเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะ มาตรการความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรการค
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 25,000
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
1. วางแผนการปฏิบัติงานของส่วนงาน จป.วิชาชีพ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยเช่นการจัดอบรมให้ความรู้ การทำป้ายเตือน การทำวารสาร เป็นต้น เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปอดภัย และกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยจัดได้ตามแผนที่กำหนด 3. ตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ สถานที่ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ เพื่อไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานหรืออุบัติเหตุในการทำงานลดลง 4. จัดทำรายงานผลการตรวจความปลอดภัย 5.
22 มิถุนายน 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
จป.วิชาชีพ ( สาขาบางขุนทียน 1 อัตรา ) ด่วน
• ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย • วิเคราะห์การประสบอันตรายของพนักงาน • จัดทำรายงานการประสบอันตราย • วิเคราะห์แผนงานโครงการมาตรการ • แนะนำ ฝึกฝน อบรม ลูกจ้างให้ได้รับความรู้ในการทำงาน • กำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อม • ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัย • ตรวจประเมินตามแผน • ประเมินความเสี่ยงในการทำงาน • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย
22 มิถุนายน 2561
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
จป.วิชาชีพ
1. กำกับดูแลและตรวจสอบประเมินผลความปลอดภัยในหน่วยงานตามมอบหมายในแต่ละโครงการ 2. สอบสวนอุบัติเหตุ และให้คำแนะนำรวมถึงการติดต่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 3. ร่างบังคับใช้กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติตามมาตรฐาน 4. บริหารจัดการเหตุการณ์/อุบัติเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง 5. ดำเนินการประชุมว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยประจำสัปดาห์หน่วยงานตามมอบหมายในแต่ละโครงการ 6. ดำเนินการประสานงานการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และตารางแผนงาน 7. จัดทำเอกสารรายงานการตรวจสอบควา
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางวิชาชีพ(จป.)
• สามารถบริหารนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และแผนที่วางไว้ • วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตรายและข้อควรระวัง พร้อมกำหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไข • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน • จัดทำรายงาน รวบรวมสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ • ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก และหน่วยงานราชการ • ให้ความรู้ และฝึกอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน
22 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 463 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 47 »

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560