ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
- วางแผนการซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance) ด้านเครื่องจักรกล ไฟฟ้า และยานพาหนะ - วางแผนการดำเนินงานซ่อมบำรุง ด้านเครื่องกล ไฟฟ้า และยานพาหนะ - วางแผนการดำเนินงานซ่อมบำรุงเพื่อสนับสนุนให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - จัดทำแผนการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรทุกระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - จัดทำบันทึกประวัติการตรวจสอบ การซ่อมบำรุง การทวนสอบเครื่องจักร - จัดทำประวัติและแผนการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดอย่างต่อเนื่อง - จัดหาเครื่องจักรทดแทน กรณีเครื่องเครื่องจักรเสียหาย -
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
บันทึกบัญชี กระทบลูกหนี้เจ้าหนี้ กระทบbank
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 5    เงินเดือน : 10000 - 30000
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
-ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานระหว่างซัพพลายเออร์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ทำหน้าที่ดำเนินการซื้อเมื่อจำเป็นและรายงานการสั่งซื้อตามความจำเป็น -เปรียบเทียบราคา รายละเอียด และวันที่ส่งมอบ เพื่อตรวจสอบการเสนอราคาที่ดีที่สุดให้ซัพพลายเออร์อย่างมีประสิทธิภาพ -ปฎิบัติตาม นโยบายคุณภาพ ระเบียบข้อบังคับ ข้อปฎิบัติ และ ระบบคุณภาพด้านต่างๆ ภายในองค์กร เช่น GMP / HACCP/ BRC / ISO /5ส. -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท   เขต : มโนรมย์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
- ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น - ดำเนินงานแผนการซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance) ด้านไฟฟ้า/น้ำ/แอร์/ลม - ดำเนินการซ่อม ตามใบแจ้งซ่อมที่ได้รับ - ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย - รายงานสาเหตุ และผลของการซ่อมต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง - ปฎิบัติตาม นโยบายคุณภาพ ระเบียบข้อบังคับ ข้อปฎิบัติ และ ระบบคุณภาพด้านต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น GMP / HACCP
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
- จัดทำสเปกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์/สินค้าสำเร็จรูป - จัดทำแผนการประกันคุณภาพวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป - ติดตามแนวโน้มผลคุณภาพสินค้าประจำวัน - ติดตามประเด็นปัญหาคุณภาพ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ - ตรวจติดตามผลคุณภาพงานขายภายใน - ควบคุมดูแลการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบข้าวสารให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องตามกฎหมาย - ทวนสอบและรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบข้าวสารแก่ผู้บังคับบัญชา - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพ เช่น GMP / HACCP / BRC / ISO เป็นต้น - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจา
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท   เขต : มโนรมย์
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
1.ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบข้าวสารที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบข้าวสาร ตามแผนการผลิต 3. ดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างข้าวสาร 4. จัดทำรายการบันทึกการตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท   เขต : มโนรมย์
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 9000-12000
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
1.ทำรายการรับเข้าจ่าย ออก Express 2.เช็คสต๊อกดูแลความเรียบร้อย ในหมวดตัวเอง 3.จัดเรียงสิ่งของไว้บนเชลล์วางของและบนพาเลท 4.รับเรื่องแจ้งซ่อม รถ และเครื่องจักรหนัก 5.สรุปบำรุงรักษารถ และเครื่องจักรหนัก 6.เก็บประวัติเช็ครายละเอียดของอะไหล่รถ 7.ดูเรื่องเคลมประกันในกรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆ 8.ขับรถซื้อสิ่งของอะไหล่อื่นๆในกรณีที่พนักงานขับรถบริษัทไม่อยู่ 9.ดูแลเช็คเครื่องมือช่างประจำเดือนพร้อมทำสรุป
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท   เขต : มโนรมย์
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
- บันทึกข้อมูลการเงินขององค์การอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี และเป็นระเบียบแบบแผน เช่น บัญชีรายรับ หรือบัญชีรายจ่าย เป็นต้น - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและธุรกิจการเงินอื่นๆ และลงบัญชีแยกประเภทตรวจสอบการลงบัญชี - ทำงบการเงินและรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นประจำ เพื่อแสดงรายรับรายจ่าย บัญชีรายรับและรายจ่าย กำไรหรือขาดทุน และเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินอื่นๆ - ทำรายงานแสดงฐานะทางการบัญชีให้แก่ลูกค้า และปฏิบัติงานต่างๆ เกี่ยวกับการทำบัญชีทำ
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท   เขต : มโนรมย์
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
1. ดูแลงานสรรหาพนักงานและคัดเลิอกบุคลากร 2. ดูแลงาน Time attendance และคำนวณค่าจ้างพนักงาน 3. ดูแลงานแรงสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น ประกันสังคม จัดหางาน 4. ติดต่อประสานงานเอกสารการทำงานของแรงงานต่างด้าว 5. ดูแลงานธุรการของบริษัท เช่น งานจัดซื่อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน งานอาคารสถานที่ ฯลฯ 6. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาอมอบหมาย
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท   เขต : มโนรมย์
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
ขับรถตักทำงานทั่วไป
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท   เขต : มโนรมย์
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
ขับรถโฟคลิฟท์ทำงานทั่วไป
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท   เขต : มโนรมย์
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
- ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น - ดำเนินการซ่อม ตามใบแจ้งซ่อมที่ได้รับ - ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย - รายงานสาเหตุ และผลของการซ่อมต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง - ปฎิบัติตาม นโยบายคุณภาพ ระเบียบข้อบังคับ ข้อปฎิบัติ และ ระบบคุณภาพด้านต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น GMP / HACCP / BRC / ISO / 5ส. - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท   เขต : มโนรมย์
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
1. ดูแลงานสรรหาพนักงานและคัดเลิอกบุคลากร 2. ดูแลงาน Time attendance และคำนวณค่าจ้างพนักงาน 3. ดูแลงานแรงสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น ประกันสังคม จัดหางาน 4. ติดต่อประสานงานเอกสารการทำงานของแรงงานต่างด้าว 5. ดูแลงานธุรการของบริษัท เช่น งานจัดซื่อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน งานอาคารสถานที่ ฯลฯ 6. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาอมอบหมาย
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท   เขต : มโนรมย์
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
1.รับคำสั่งในการผลิตจากหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายผลิตปรับปรุง ให้ปฎิบัติตามแผนการผลิตได้อย่างถูกต้อง 2.รับมอบวัตถุดิบและการแปรรูปตามกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร ก่อนนำส่งไปผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.ดูแลการบำรุงรักษาตรวจสอบและตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนการผลิตให้พร้อมใช้งาน 5.ดูแลคุณภาพของวัตถุดิบข้าวสารขณะทำการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 6.จดบันทึกการผลิต การปรับปรุงคุณภาพข้าวประจำวัน เช่น การขัดมัน การยิงสี 7.การเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต เช
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท   เขต : มโนรมย์
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
ดูแลระบบการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ ดูระบบมาตรฐานต่างๆ งานด้านแรงงานต่างด้าว ต่อวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
- ติดต่อประสานงาน กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - จัดเก็บข้อมูลในระบบฝ่ายระบบคุณภาพ - จัดเก็บและแจกจ่ายเอกสารด้านงานระบบฝ่ายระบบคุณภาพ - จัดเก็บข้อมูลประวัติการซ่อม ใบแจ้งซ่อม - จัดเก็บเอกสาร บักทึกทะเบียนเครื่องมือวัด งานสอลเทียบ - จัดเก็บเอกสารบันทึกการสอบกลับ - ทวนเอกสารบันทึกและตรวจสอบหน้างาน - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
- ดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพที่กำหนดให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร - ร่วมจัดทำ, ดูแล, ควบคุมระบบเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งโรงงานให้เป็นปัจจุบัน และ สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพที่กำหนด - รวบรวมข้อมูลวัตถุประสงค์คุณภาพของแต่ละหน่วยงานในแต่ละเดือน และรายงานผลต่อหัวหน้าแผนกระบบบริหารคุณภาพ (QMS) - ทวนสอบความเข้าใจและความถูกต้องของข้อมูลในระบบบริหารคุณภาพของฝ่าย/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย - ดำเนินการ Internal Audit ตามแผน - ควบคุม (จัดทำ จัดเก็บ แจกจ่าย เรียกคืน) เอกสารในระบบบริหารคุ
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
- ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น - ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย - รายงานสาเหตุ และผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนเมื่อมีความจำเป็น - ดูแล รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทฯ - ตรวจสอบและตรวจเช็คสภาพของสายไฟ หรือ เครื่องมือและเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพปกติและใช้งานได้ตามความเหมา
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
- รับคำสั่งในการผลิตจากหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายผลิตปรับปรุง ให้ปฎิบัติตามแผนการผลิตได้อย่างถูกต้อง - รับมอบวัตถุดิบและการแปรรูปตามกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลการบำรุงรักษาตรวจสอบและตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนการผลิตให้พร้อมใช้งาน - จดบันทึกการผลิตประจำวัน - การเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต - ปฎิบัติตาม นโยบายคุณภาพ ระเบียบข้อบังคับ ข้อปฎิบัติ และระบบคุณภาพด้านต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น GMP / HACCP / BRC / ISO / 5ส. - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
- ดำเนินงานแผนการซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance) ด้านเครื่องจักรกล - ดำเนินการตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวัง ระบบเครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น - ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทุกระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ตามใบแจ้งซ่อมหรือเร่งด่วนเมื่อมีความจำเป็น - ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทั้งเชิงป้องกันและแก้ไข - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ก่อนและหลังการปฏิบัติงาน - ปฎิบัติตาม นโยบายคุณภาพ ร
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.