เข้าระบบผู้สมัครงาน
เภสัชกร Full Time
ปฏิบัติตามมาตราฐานวิชาชีพ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
08 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพ ER Full Time / Part Time (ด่วน)
- ดูแลผู้ป่วยตามมาตราฐานวิชาชีพ
08 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพ ANES / ICU ( Full Time )
ดูแลผู้ป่วยตามมาตราฐานวิชาชีพ
08 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพ OPD ( Full Time )
ดูแลผู้ป่วยตามมาตราฐานวิชาชีพ
08 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพ IPD ( Full Time )
ดูแลผู้ป่วยตามมาตราฐานวิชาชีพ
08 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานช่วยการพยาบาล (NA)
วัด Vital sign เตรีมให้แพทย์ตรวจ ให้บริการคนไข้ที่เข้ามาตรวจ คัดกรอง ซักประวัติคนไข้เบื้องต้น ลงข้อมูลคนไข้ในรายงานที่กำหนด เป็นผู้ช่วยแพทย์ และพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
08 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
นักรังสี Full Time / Part Time
มีความรู้เข้าใจในคำสั้งแพทย์ นัดผู้ป่วยและเตรียมตรวจทางรังสีได้ สามารถทำการเอ็กซเรย์ Gneral ได้ สารถ SET eXPOSURE Technique ทำการตรวจ Special case ได้ ช่วยรังสีแพทย์ในห้องตรวจ Ultrasound
08 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่การเงิน
ตรวจสอบรายการค่ารักษาพยาบาล ค่าแพทย์
08 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
โปรแกรมเมอร์
ปฎิบัติงานตามแผนกการปฎิบัติ (Action Plan) ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรในส่วนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ และงานซอฟท์แวร์ที่สนับสนุนเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้องค์กรนำมาใช้งานให้สำเร็จตามแผน และมีประสิทธิภาพสูงสุด
08 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
- ดูแลระบบ ประสานงานกรณี เครื่องเกิดปัญหา - ดูแลระบบ Network ติดตั้งและสามารถให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับ Software ให้กับแผนกต่างๆ - ดูแลและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดภายในองค์กร - สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ Ms windows , Office , Network, Antivirus , Mail Client รวมถึง Hard ware ต่างๆ
08 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบวิเคราะห์ ส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ
08 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (หญิง)
1. มีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการให้ได้รับความปลอดภัย ไม่สูญหาย มีความปลอดภัยรวมถึงการต้อนรับ อำนวยความสะดวกและแนะนำอาคารบริการได้ถูกต้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกปลอดภัยและพึงพอใจ 2. รายงานผู้บังคับบัญชาในรอบของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 3. ตรวจสอบวิเคราะห์และรายงานความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่
08 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง
1. การรับล้างเครื่องมือที่ปนเปื้อน 2. ทำการตรวรับห่อเครื่องมือที่หน่วยงานส่งมาฝากนึ่ง เช่นความสะอาดของผ้าที่นำมาห่อ / ลักษณะการห่อ / ใบติดหน้า set 3. ทำการบรรจุหีบห่อเครื่องมือต่างๆ ตามใบรายการประกอบ set และตรวจสอบเครื่องมือมีสภาพที่สะอาดพร้อมใช้งาน 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
08 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ต้อนรับและนำส่ง ( เวรเปล ) ชาย
1. การต้อนรับ และให้คำแนะนำแรกรับที่ผู้รับบริการมาถึง รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกขณะให้บริการตลอดจนสิ้นสุดการให้บริการ 2. การคัดกรอง 3. งานบริการรถเข็นนั่ง รถเข็นนอน
08 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ส่วนงานค้นหา-จัดเก็บ
1. ค้นหาแฟ้มเวชระเบียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ และนัดหมาย 2. การประสานงานและการนำส่งเอกสารที่ยัง ไม่เข้าระบบการจัดเก็บ 3. การจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนจากจุดที่ ที่ผู้รับบริการเข้ารับการตรวจ 4. จัดเก็บใบเวชระเบียน และหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาจากทีมสหสาขาวิชาชีพเข้าระบบ Scan 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
08 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บริการผ้า
บริการรับ-ส่ง จัดส่งผ้าผู้ป่วยตามแผนกๆต่างๆในโรงพยาบาล และงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
08 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560