เข้าระบบผู้สมัครงาน
เภสัชกร Full Time
ปฏิบัติตามมาตราฐานวิชาชีพ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
23 เมษายน 2562
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพ OPD ( Full Time )
ดูแลผู้ป่วยตามมาตราฐานวิชาชีพ
23 เมษายน 2562
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพ IPD ( Full Time )
ดูแลผู้ป่วยตามมาตราฐานวิชาชีพ
23 เมษายน 2562
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
นักรังสี Full Time / Part Time
รับผิดชอบการให้บริการการถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัย อย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งการจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้, การนัดตรวจพิเศษทางรังสี – การส่งตรวจภายนอก, การ QC ภาพถ่ายทางรังสี, การช่วยรังสีแพทย์ในการตรวจพิเศษและการกำกับดูแลผู้ช่วยนักรังสี ให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน รวมทั้งการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมถึงคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย
23 เมษายน 2562
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานช่วยการพยาบาล (NA)
วัด Vital sign เตรียมให้แพทย์ตรวจ ให้บริการคนไข้ที่เข้ามาตรวจ คัดกรอง ซักประวัติคนไข้เบื้องต้น ลงข้อมูลคนไข้ในรายงานที่กำหนด เป็นผู้ช่วยแพทย์ และพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
23 เมษายน 2562
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
นักโภชนาการ
กำหนด, ควบคุม, ตรวจสอบการให้บริการอาหารอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพรวมถึงการจักการทรัพยากรต่างๆ ให้มีเพียงพอสำหรับใช้งาน และติดต่อประสานงานอย่างมืออาชีพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการโดยให้สอดคล้องตามแผนงานของแผนก
23 เมษายน 2562
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ( งานค่าจ้าง - เงินเดือน )
รับผิดชอบรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการมาปฏิบัติงานของพนักงาน คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา รายได้อื่น ๆ และรายหัก พร้อมทั้งจัดทำเอกสารนำส่งธนาคาร ตลอดจนจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้าง เพื่อให้พนักงานได้รับค่าจ้างที่ถูกต้องและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
23 เมษายน 2562
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงินผู้ป่วยใน
คิดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยกลับบ้าน และเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากลูกค้าที่มารับบริการแบบผู้ป่วยใน รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ของโรงพยาบาล สรุปยอดรายได้ที่รับชำระเงินแต่ละวันส่งให้ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำฝากธนาคาร
23 เมษายน 2562
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างซ่อมบำรุง
รับผิดชอบการเดินระบบเครื่องจักรประกอบอาคารให้พร้อมใช้งานรวมทั้งซ่อมบำรุงและแก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภคของโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนแก่หน่วยงานรับษาพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
23 เมษายน 2562
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
มีความรู้เรื่องการให้รหัสโรค รหัสหัถการและการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ การบันทึกข้อมุลรหัสโรค จัดทำรายงานผุ้ป่วย Admit
23 เมษายน 2562
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
คนสวน
ดูแลรดน้ำต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ตัดหญ้า ดูแลภูมิทัศน์โดยรอบโรงพยาบาล เรียบร้อยและสวยงาม ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของผู้มารับบริการเช่น กิ่งไม้ตกใส่รถ ลูกมะพร้าวหล่นโดนรถ
23 เมษายน 2562
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (หญิง)
1. มีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการให้ได้รับความปลอดภัย ไม่สูญหาย มีความปลอดภัยรวมถึงการต้อนรับ อำนวยความสะดวกและแนะนำอาคารบริการได้ถูกต้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกปลอดภัยและพึงพอใจ 2. รายงานผู้บังคับบัญชาในรอบของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 3. ตรวจสอบวิเคราะห์และรายงานความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่
23 เมษายน 2562
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บริการผ้า
บริการรับ-ส่ง จัดส่งผ้าผู้ป่วยตามแผนกๆต่างๆในโรงพยาบาล และงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
23 เมษายน 2562
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานบริการอาหารผู้ป่วย
ให้บริการอาหารอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามคำสั่งนักโภชนาการ พร้อมทั้งติดต่อประสานงาน สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
23 เมษายน 2562
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
นักเทคนิคการแพทย์ Part Time ( เฉพราะเวรดึกเท่านั้น )
รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ การตรวจสอบความถูกต้อง ( Verification และ Validation ) การควบคุมคุณภาพทั้ง ภายในและภายนอก การแปลผลการวิเคราะห์ ( Interpretation ) เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ทันเวลาที่กำหนด มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย รวมถึงการให้คำแนะนำ ตลอดจนการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และผลการวิเคราะห์
23 เมษายน 2562
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วิสัญญีพยาบาล (Full Time)
- ดูแลผู้ป่วยตามมาตราฐานวิชาชีพ
23 เมษายน 2562
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บริการห้องพักผู้ป่วย
1. เพื่อดูแลความพร้อมใช้ ภายในห้องพักผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 2. เพื่อให้พนักงานสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน
23 เมษายน 2562
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยเภสัชกร
บันทึกรายการยา เวชภัณฑ์ สารน้ำในระบบคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมจัดทำฉลาก และจัดเตรียมให้เพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึงการจัดเก็บให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร
23 เมษายน 2562
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ 2
รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษา รถกอล์ฟ และ ยานพาหนะ (รถยนต์ TATA , รถตุ๊กๆ) ให้พร้อมใช้งาน ในการให้บริการ รับ-ส่ง ผู้มารับบริการของโรงพยาบาล ตามจุดตรวจต่างๆ และลานจอดรถของโรงพยาบาล เพื่อให้ถึงจุดหมายถูกต้อง ปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจ
23 เมษายน 2562
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงินผู้ป่วยนอก
คิดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยกลับบ้าน และเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากลูกค้าที่มารับบริการแบบผู้ป่วยนอก-ใน รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ของโรงพยาบาล สรุปยอดรายได้ที่รับชำระเงินแต่ละวันส่งให้ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำฝากธนาคาร
23 เมษายน 2562
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560