เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
1.ดูแล ควบคุมการทำงานของพนักงาน 2.วางแผนการทำงานอยู่เป็นระบบ 3.เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 4.ดูแลบริหารงานในโรงงานที่รับผิดชอบ
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ปิดงบการเงิน 2. ตรวจสอบค่าแรงรายวัน จัดทำ ภงด.3 53 ฯลฯ 3. รับเงินลูกหนี้ในประเทศ ต่างประเทศ 4. บัญชีทั่วไป 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการส่วนโรงงาน (Section 2)
ดูแลรับผิดชอบส่วนงานเกี่ยวกับแผนก PACKING, แผนกอัดน้ำยา - เตาอบ, แผนกคลังสินค้า
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
จป.วิชาชีพ
1.จัดทำแผน โครงการและมาตราฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2.จัดให้มีการซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 3.ฝึกอบรมพนักงานใหม่และพนักงานทั่วไปเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน 4.จัดทำหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัยประจำเดือน 5.ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ คำสั่ง หรือมาตราเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส(หัวหน้าฝ่ายบัญชี)
1. ปิดงบการเงินได้ 2. มีความรู้เกี่ยวกับงานบัญชี ตั้งแต่ บัญชีขาย เจ้าหนี้ บัญชีSTOCK ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.ง.ด.3,53 ภงด.1 ก ฯลฯ 3. ติดต่อประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานส่วนบัญชี 4. ติดต่องานธนาคาร 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้าอัดน้ำยา(กลางคืน)
ดูแลงานและควบคุมการทำงานของพนักงานกะกลางคืน ในส่วนของเตาอบ
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ฝ่ายขาย(ใช้ภาษาจีนได้)
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า (ใช้ภาษาจีนเป็นหลัก) 2.ใชคอมพิวเตอร์ได้ดี (พิมพ์จีนได้) 3.ดูแลเอกสารประกอบการขาย,ติดตามทวงหนี้ 4 จัดรถขนส่งทั้งในประเทศและการส่งออกไปต่างประเทศ 5. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการส่งสินค้าทั้งในประเทศและการส่งสินค้าไปต่างประเทศ
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
1.ดูแล ควบคุมการทำงานของ QC ทั้งหมด 2.ตรวจสอบคุณภาพไม้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 3.ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
เจ้าหนาที่ฝ่ายขาย(ประจำออฟฟิศ)
1.ติดต่อลูกค้า 2.แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 3.จัดคิวรถบรรทุกสินค้าของบริษัทฯ 4.ดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 5.อื่นๆตามได้รับมอบหมาย
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
QC กลางคืน
1.ดูแลและตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต 2. ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกแปรรูป กลางคืน
1.ดูแลควบคุมการเลื่อยไม้ในกะกลางคืน 2.ดูแลความเรียบร้อยในการทำงานของพนักงานกลางคืน 3.ควบคุมคุณภาพไม้แปรรูปให้อยู่ในมาตราฐาน 4.มีค่ากะให้ และอาหาร
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่จัดหาและดูแลวัตถุดิบ
1.ตรวจสอบคุณภาพไม้จากลูกค้า 2.ดูแลการตรวจเช็คการใช้รถในแผนกของพนักงานประจำรถ 3.นับไม้แปลง หากมีการซื้อไม้แปลง 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
หัวหน้าแผนก(ฝ่ายผลิต)
1.ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตแปรรูปไม้ยางพารา 2.วางแผนกำลังคน และจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานตาชั่งใหญ่
1.ชั่งน้ำหนักไม้และรถบรรทุกพร้อมออกบิล 2.ตรวจสอบคุณภาพไม้บ้อง 3.เติมน้ำมันรถบรรทุก
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกแปรรูป (กลางวัน)
-วางแผนกำลังคนและจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ -ดูแลการทำงานของพนักงานในแผนกให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างงาน
หัวหน้าแผนกตัดไม้สั้น
1.ดูแลงานให้เป็นตามความต้องการของบริษัทฯ 2.ควบคุม ดูแลการทำงานของพนักงาน 3.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
1. ขับรถโฟล์คลิฟท์เคลื่อนย้ายวัตถุ ตามที่ได้รับมอบหมาย
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างซ่อมบำรุง
รับผิดชอบงานด้านอะไหล่และเครื่องมือ รวมถึงการจัดซื้อจัดหาอะไหล่ ต่างๆ ดูแลรักษาเครื่องมือในแผนกและงานบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆและปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ทรัพยากรบุคคล
1. ดูแลรับผิดชอบงานค่าแรงพนักงาน 2.รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าว 3.รับผิดชอบงานฝึกอบรมพนักงาน
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 23 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560