เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

หัวหน้าฝ่ายบุคคล
- มีความเข้าใจในระบบ HRM, HRD และสามารถจัดการเรื่องเอกสาร HR ได้ทั้งระบบ - มีความรู้เรื่องประกันสังคม และกฎหมายแรงงานต่างด้าว / MOU (พิจารณาเป็นพิเศษ) - มีความรู้ด้าน Recruitement และ Training ได้ - มีทักษะใช้โปรแกรม Time Attendant และ ACCPayroll ได้เป็นอย่างดี - มีความรับผิดชอบสูง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ - มีทักษะในโปรแกรม Microsoft office และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
18 กันยายน 2562
หัวหน้าจัดซื้อ-สโตร์
- มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ / จัดจ้าง อย่างน้อย 5 ปี - วางแผนบริหารจัดการงานจัดซื้อ / จัดจ้าง สินค้าวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานและโรงงานแปรรูป กระจก ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ - ควบคุมปริมาณการจัดซื้อ / จัดจ้าง ให้อยู่ในขอบเขต ตามนโยบายของบริษัท - สามารถแก้ปัญหาและทำการจัดซื้อ/จัดจ้าง ได้อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุด - บริหาร ควบคุมดูแล ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาในแผนก - สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดัน ได้เป็นอย่างดี - หากมีประสบการณ์บริหารงานจัดซื้อ / จัดจ้าง คลังสินค้า โรงงานแปรรูปกระจ
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
18 กันยายน 2562
รองหัวหน้าฝ่ายผลิต
- หากมีประสบการณ์ด้านควบคุมโรงงานแปรรูปกระจก หรือวางแผนการผลิต จะพิจารณาเป็น พิเศษ - วางแผนการผลิต และติดตามการผลิต - สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ และสื่อสารกับพนักงานทุกระดับได้ - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
18 กันยายน 2562
รองหัวหน้าช่างซ่อมบำรุง
- หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลโรงงาน (เครื่องจักรแปรรูปกระจก) จะ พิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถวางแผนงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรของโรงงาน - มีความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเครื่องจักร ต่าง ๆ เป็นอย่างดี - มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และประสานงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
18 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วน
- วางแผนในการจัดซื้อ/จัดจ้าง มีวัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมใช้งาน - ควบคุมดูแลตรวจสอบ เอกสารจัดซื้อได้อย่างถูกต้องตรงตามระบบ และมีประสิทธิภาพ - มีทักษะในด้านเจรจา ต่อรอง และมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา - มีทักษะด้านการจัดการสินค้าคงคลัง , วัสดุสิ้นเปลืองในโรงงาน - หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ / จัดจ้าง วัสดุสิ้นเปลืองโรงงานแปรรูปกระจก จะพิจารณาเป็น พิเศษ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
18 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า / สโตร์
- วางแผนการจัดการคลังสินค้า และวัสดุสิ้นเปลืองโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำป้ายรหัสสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้องตามระบบ การตรวจนับสินค้า สต็อกการ์ด - ตรวจสอบ ควบคุม เอกสารเบิก-จ่าย รวมทั้งการบันทึกเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้อง - มีทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา - มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้สถานะความกดดันได้เป็นอย่างดี - สามารถขับรถยนต์ Auto/เกียร์ธรรมดาได้ - หากมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าโรงงานกระจกแปรรูป จะพิจารณาเป็นพิเศษ - งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บั
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
18 กันยายน 2562
ไลน์ลีดเดอร์ผลิต
- ติดตามการผลิต/วางแผนงาน - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น - ดูแลรักษาความเรียบร้อยพื้นที่ และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี - ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในไลน์ผลิตที่รับผิดชอบ
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
18 กันยายน 2562
QA ประกันคุณภาพ
- ตรวจสอบคุณภาพกระจกที่ผ่านกระบวนการล้าง ต้องมีคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ - ติดตามงานให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า - บันทึกและจัดเก็บผลการตรวจสอบเพื่อสามารถทวนสอบได้ - มีความละเอียดในการบันทึกรายงาน - มีทักษะในโปรแกรมพื้นฐาน Word, E-mail เป็นต้น - ถนัดโปรแกรม Excel (เนื่องจากต้องลงตัวเลขใน Excel) - มีความรับผิดชอบกับงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
18 กันยายน 2562
QC ควบคุมคุณภาพ
- มีความละเอียด รอบคอบ และความระมัดระวังในการทำงาน - ใช้คอมพิวเตอร์ได้พื้นฐานและสามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานได้ เช่น word excel - มีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือเข้าใจขั้นตอนการตรวจเช็คสินค้า - มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐาน มอก. กระจกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
18 กันยายน 2562
ช่างซ่อมบำรุง
- บันทึก Check sheet ประจำวัน/ ประจำเดือน - ตรวจสอบ , บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำและบันทึกประวัติเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงาน - จัดเก็บอะไหล่เครื่องจักรทุกตัว - มีความระมัดระวังในการทำงาน
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
18 กันยายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 447 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 45 »

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560