เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

รับสมัครพนักงาน Part time ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ LG (Air)ประจำ Lotus ชัยนาท ด่วน !!!
งานเริ่ม 1 มี.ค. 61 ระยะเวลา 4 เดือน (400 บาท/วัน + ) 1 อาทิตย์ ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน ไม่ตรงกับ ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทำงาน 9 ช.ม. รวมเวลาพัก 1 ช.ม. เครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ LG ขาย เเอร์
19 มกราคม 2561
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : 1   เงินเดือน : 400บาท/วัน
รับสมัครพนักงาน PC ขายทีวี Sony (AV) ประจำ Lotus ชัยนาท ด่วน !!!
- เป็นพนักงานประจำ เเนะนำขายทีวีของ Sony -เงินเดือน 9,300+ค่าคอม+เบี้ยขยัน1000 มีประกันสังคม -เดือนละประมาณ 14000-20000 บาทขึ้นไป - ทำงาน 9 ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมง ตามเวลาห้าง ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ วันหยุดไม่ตรงกับวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
19 มกราคม 2561
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9300+คอมมิชชั่น+รายได้อื่นๆ
วิศวกรไฟฟ้า สาขาชัยนาท
- จัดทํา lay out  ติดตั้งระบบไฟฟ้า และการโยกย้ายเครื่องจักร - ออกแบบพัฒนาระบบงาน AUTOMATION - ประสานงานและติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักร - ตรวจสอบ ควบคุม การติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังและเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการดำเนินการผลิตให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลรักษาระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต และขยายไปสู่โครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - แก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติของอุปกรณ์และเครื่องจักร - บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเสนอปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหาร -
19 มกราคม 2561
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20,000 บาทขึ้นไป
จป.วิชาชีพ สาขาชัยนาท
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำให้ลู
19 มกราคม 2561
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 18,000 บาทขึ้นไป
พนักงานสีข้าว - ชัยนาท
1.นำวัตถุดิบเข้าบ่อทำความสะอาด ขัดมันและเป่ารำ ยิงสี คัดเลือกข้าว
19 มกราคม 2561
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9,000 บาทขึ้นไป
พนักงานบัญชี สาขาชัยนาท
- บันทึกข้อมูลการเงินขององค์การอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี และเป็นระเบียบแบบแผน เช่น บัญชีรายรับ หรือบัญชีรายจ่าย เป็นต้น - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและธุรกิจการเงินอื่นๆ และลงบัญชีแยกประเภทตรวจสอบการลงบัญชี - ทำงบการเงินและรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นประจำ เพื่อแสดงรายรับรายจ่าย บัญชีรายรับและรายจ่าย กำไรหรือขาดทุน และเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินอื่นๆ - ทำรายงานแสดงฐานะทางการบัญชีให้แก่ลูกค้า และปฏิบัติงานต่างๆ เกี่ยวกับการทำบัญชีทำ
19 มกราคม 2561
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
ช่างซ่อมบำรุง (ด่วน)
-ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรในบริษัทฯ -ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาให้ระบบอำนวยความสะดวกและคุณภาพภายในบริษัทฯ เป็นไปตามระบบ -ตรวจเช็คระบบอำนวยความสะดวกตามแบบระบบของเครื่องจักรให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ -วางแผน ควบคุม และดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี -ทำงานตามใบร้องขอ ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ -รายงานข้อมูล และปัญหาการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบปัญหา -งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
19 มกราคม 2561
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงการ
ช่างยนต์-สาขาชัยนาท
-ประกอบและติดตั้งเครื่องยนต์ อุปกรณ์เครื่องกล รวมถึงการประกอบชิ้นส่วน และเครื่องประกอบต่างๆ ติดตั้งหรืออำนวยการตั้ง และอุปกรณ์เครื่องยนต์อื่นๆ ซึ่งโดยปกติเป็นเครื่องยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ -ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ตรวจสอบ และวิเคราะห์ระบบเครื่องยนต์เล็ก/ใหญ่ ระบบไฟฟ้าในยานยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบช่วงล่างรถยนต์ ระบบการทำงานเครื่องมือ เครื่องจักร -ควบคุมการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ระบบจุดระเบิด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ไดนาโม) กระปุกเฟือง พวงมาลัย กระปุกเกียร์ และห้
19 มกราคม 2561
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ชัยนาท
1.ควบคุมการผ่านเข้า-ออก บุคคล/ยานพาหนะ 2.คอยดูแลทรัพย์สินของบริษัท 3.ควบคุมหรือแจ้งเหตุต่อผู้กระทำผิดตามความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การตรวจตรายามวิกาล
19 มกราคม 2561
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 9,000 บาทขึ้นไป
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน

1 2 3


โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560