เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

พนักงานฝ่ายผลิต/พนักงานคลังสินค้า (ซ. สุขสวัสดิ์ 13 แถวบิ๊กซีบางปะกอก) ด่วนๆ
พนักงานสโตร์(ชาย) 1. ตรวจสอบสินค้าก่อนเข้าคลัง 2. เช็คสต็อก/นับจำนวนสินค้า 3. จัดออร์เดอร์ตามรายการที่ลูกค้าสั่ง พนักงานฝ่ายผลิต (ชาย) 1. จะเป็นกับการแพ็คอาหาร ให้อยู่ในบรรจุภัฑณ์ 2. ช่างน้ำหนักและการเก็บเข้าคลังสินค้า 3. มีการใช้เครื่องจักรเป็นบางวัน ตามแพลนที่สั่งให้ผลิต ได้แก่ เครื่องบด เครื่องหั่น เวลาการทำงาน 08.00 - 17.00 น. +OT ทำงานจันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์
10 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน(ส่วนงานข้อมูล, รายงาน)
- ติดตาม ประสานงานกับคลินิคสาขาและหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลเพื่อจัดส่งรายงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามเวลา รวบรวม ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานภาพรวมคลินิคและโรงพยาบาล - ผลักดัน (Monitor) การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนองค์กร - รับผิดชอบดูแล กำกับการส่งข้อมูลของต้นสังกัดในการตั้งเบิกรายได้จากส่วนงานต่างๆ ภายนอก พร้อมติดตามให้สามารถตั้งเบิกได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
09 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อบันทึกบัญชีเข้าระบบ Express ประจำเดือน - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการวางบิลค่ารักษาพยาบาล และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เรียกเก็บให้ดำเนินการให้ถูกต้อง - ตรวจสอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจะต้องได้รับจากหน่วยงานภายนอก - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
09 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่ Graphic Design & Media
- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทในรูปแบบต่างๆ - รับผิดชอบการลงสื่อทั้ง online และ offline - ดูแลการถามตอบสื่อ social media - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
09 ธันวาคม 2560
ผู้จัดการคลินิก
- วางแผนงาน บริหารและจัดระบบการทำงานของหน่วยบริการ - บริหารดูแลควบคุมคลินิกให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด - จัดการและบริหารทีมงานในคลินิกให้ปฎิบัติตามที่บริษัทกำหนดและมีประสิทธิภาพสูงสุด - ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร และแผนกส่วนงานที่เกียวข้อง ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม - ติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการปฏิบัติงาน - เป็นที่ปรึกษา และตัดสินใจแก้ไขปัญหาซับซ้อนที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกหน่วยบริการ - จัดทำระ
09 ธันวาคม 2560
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่การตลาด
- ปฏิบัติงานตามแผนกการตลาดให้เป็นไปตามระบบ และอย่างมีประสิทธิภาพ - ให้ข้อมูลกับลูกค้าที่ติดต่อตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ - ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ - วางแผนงานขาย พร้อมนำเสนอขายโปรแกรมตรวจสุขภาพใน-นอกโรงพยาบาล - วางแผนการออกเยี่ยมลูกค้ากลุ่มบริษัทตามเป้าหมาย - จัดกิจกรรมสัมมนาทางการตลาด - ประสานงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการขายตรวจสุขภาพภายในโรงพยาบาล - สนับสนุนและนำเสนอขายโปรแกรมตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล - ให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงพยาบา
09 ธันวาคม 2560
ผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลา
- รับผิดชอบงานพยาบาลนอกเวลา - ดูแลให้โรงพยาบาลสามารถดำเนินงานได้อย่างเรียบร้อยในช่วงนอกเวลา(กลางคืน และวันหยุดนักขัตฤกษ์) - จัดสรรอัตรากำลังคนในแต่ละแผนกให้เหมาะสม - ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
09 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน
- สร้าง Flow การทำงานและระบบการทำงาน - จัดทำคู่มือประกอบขั้นตอนการทำงานของ Flow - พัฒนา ฝึกอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัติตาม Flow และคู่มือที่ได้จัดทำขึ้น - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
09 ธันวาคม 2560
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ประสานสิทธิ
- ติดต่อประสานงาน รับ-ส่งต่อผู้ป่วย สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ประกันสังคม - ขออนุมัติผ่าตัดผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา - ออกใบส่งตัวไป รพ.ส่งต่อสิทธิ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ประกันสังคม - ให้คำแนะนำกับญาติและผู้ป่วยเรื่องสิทธิการรักษา / ค่า compayment - ออกบส่งตัวทำการตรวจพิเศษสิทธิ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ประกันสังคม - ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลคู่สัญญากรณีส่งตัวผู้ป่วย สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ประกันสังคม ทำหัตถการพิเศษ - ลงบันทึกเหตุผลใบส่งตัวทุก
09 ธันวาคม 2560
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพ (ห้องคลอด)
-ปฏิบัติงานตามWP WI HB SDและFMของแผนกห้องคลอด-ทารกแรกเกิด -ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าเวร/หัวหน้าทีม/สมาชิกทีม ตามที่ได้รับหมอบหมาย -แนะนำ เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในแผนกห้องคลอด-ทารกแรกเกิด -ช่วยแพทย์ในแผนกหอผู้ป่วยทำหัตถการด้วยความสะอาดรวดเร็ว โดยยึดหลักAseptic Techniqueอย่างเคร่งครัด -เช็คยา รถEmergency Ambulanceและอุปกรณ์ช่วยชีวิตทุกเวร -บันทึกและรายงานเหตุการณ์ประจำวันให้หัวหน้าหอผู้ป่วย/ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลทราบ -ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้
09 ธันวาคม 2560
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 452 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 46 »


คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560