เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ www.jobth.com ของ คนหางานผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกผู้สมัคร

1. คำจำกัดความ

"การโฆษณา" หมายถึงการประกาศหาบุคคลเพื่อรับเข้าทำงานใด ๆ รวมถึงโฆษณารูปแบบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บน www.jobth.com

"สมาชิกผู้สมัคร" หมายถึง ผู้ที่สมัครสมาชิกแบบหางานและยื่นประวัติสมัครงานตำแหน่งที่ว่าง จากที่มีการโฆษณาไว้บนเว็บไซต์ jobth.com และจะได้รับ ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)

"ใบสมัคร" หมายถึง ใบสมัครที่ สมาชิกผู้สมัคร สนใจสมัครงานทำขึ้นตามตำแหน่งงานว่างที่โฆษณาบนเว็บไซต์ของ jobth.com

"คนหางาน” หรือ “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ที่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการหางาน

"เงื่อนไข" หมายถึง เงื่อนไขและ/หรือข้อตกลงต่าง ๆ ดังจะแสดงต่อไปนี้

"resume" หมายถึง ประวัติส่วนบุคคลของ สมาชิกผู้สมัคร รวมถึงประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และข้อมูลส่วนตัว ซึ่งจัดทำโดยตัวสมาชิกผู้สมัครเอง โดยอาจฝากไว้กับ jobth.com โดยความยินยอมของ สมาชิกผู้สมัครเอง

"jobth" หมายถึง บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด นิติบุคคลหมายเลข 0105548148531 ตั้งอยู่เลขที่ 138/2 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 7 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

"บริการ" หมายถึง บริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ www.jobth.com โดย jobth โดยมีทั้งบริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและมีค่าใช้จ่ายตามสัญญานี้ รวมถึง การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนหางานหรือผู้ใช้บริการ สมาชิกผู้สมัคร และบุคคลทั่วไป

2. ขอบเขตการให้บริการ

 1. สมาชิกผู้สมัครงาน จะต้องแจ้งข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ในการใช้บริการอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง หากตรวจสอบพบภายหลังว่า สมาชิกผู้สมัครงาน ให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง และหรือ ไม่ครบถ้วนตามความเป็นจริงทาง jobth ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก การให้บริการแก่ สมาชิกผู้สมัครงาน และ สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่าย หรือ ค่าโฆษณาใด (ถ้ามี) ทั้งสิ้น
 2. สมาชิกผู้สมัครงาน จะต้องส่งมอบเอกสารตามที่ระบุในการสมัครสมาชิก เช่น สำเนาบัตรประชาชน โดยไม่บ่ายเบี่ยง ทั้งนี้หาก สมาชิกผู้สมัครงาน ไม่ทำการส่งในเวลาที่กำหนด jobth ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก การให้บริการโดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่าย หรือ ค่าโฆษณาใด (ถ้ามี) ทั้งสิ้น
 3. สมาชิกผู้สมัครงานยอมรับว่า
  1. รายละเอียด resume ที่ส่งบันทึกและเก็บไว้กับ jobth เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง
  2. หากพบว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกและเก็บไว้กับ jobth มีความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ไม่ว่าในทางใด ๆ jobth ขอสงวนสิทธิในการย้ายข้อมูล และ/หรือระงับการใช้บริการโดยมิต้องบอกกล่าว
  3. resume ใด ๆ ที่สมาชิกผู้สมัครงานได้ส่งให้แก่ jobth หากมี ชื่อหรือภาพ ใด ๆ ของ บุคคลใด ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือ สำเนาเอกสารใดที่จะพิสูจน์ถึงความมีอยู่ของบุคคลอื่น สมาชิกผู้สมัครงานยอมรับว่ามีสิทธิที่จะใช้หรือนำมาประกอบ resume โดยชัดแจ้ง ในการนี้ jobth จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หากมีการฟ้องร้องหรือเรียกร้องใด ๆ ในการนำชื่อหรือภาพ ดังกล่าวข้างต้นมาใช้
  4. ข้อมูลส่วนตัว รูปภาพ ที่สมาชิกผู้สมัครงานได้ส่งให้แก่ jobth สมาชิกผู้สมัครงานอนุญาตส่งต่อให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน หรือหางานเท่านั้น
  5. jobth อาจปฏิเสธ ถอดถอน หรือแก้ไข ข้อมูล หรือ ใบสมัคร ของผู้สนใจสมัครงาน ที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี มีเนื้อหาอนาจาร น่ารังเกียจ หรือ อื่นใดอันเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย
  6. ผู้สนใจสมัครงานเข้าใจและยอมรับว่า jobth ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาของโฆษณาที่อยู่บนเว็บไซต์ของ jobth ได้และจะไม่มีภาระใด ๆ เกิดขึ้นกับ jobth ในการดังกล่าว

3. ความรับผิด

jobth จะไม่รับผิดชอบทั้งในทางสัญญาและ/หรือละเมิดในกรณีดังต่อไปนี้
 1. การสูญหายของ รูปภาพ อาร์ตเวิค สำเนา ข้อมูล หรืออื่นใดที่สมาชิกผู้สมัครงาน ได้ให้ไว้แก่ jobth
 2. ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในการใช้บริการ หรือการสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องโดยตัวสมาชิกผู้สมัครงานเอง

4. การเลิกสัญญา

 1. jobth และ สมาชิกผู้สมัครงาน สามารถบอกเลิกสัญญาหรือเงื่อนไขฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าวโดยทำเป็นเป็นหนังสือต่อกัน
 2. สมาชิกผู้สมัครงาน ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดหากเกิดการระงับข้อพิพาท แต่เพียงผู้เดียวหากปรากฏว่าเหตุแห่งการเลิกสัญญาเป็นความผิดของ สมาชิกผู้สมัครงาน

5. กฎหมายที่ใช้

ข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือสัญญาอื่นในที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ให้เป็นไปตามและบังคับภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.