"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (สมรส)

ไทย

พุทธ

17-สิงหาคม-2521    อายุ 45ปี

158 Cm    หนัก 70 Kg

ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

บัญชี/การเงิน/การธนาคาร

งานประจำ (Full Time) , งานนอกเวลา (Part Time) , งานอิสระ (Freelance)

ด้านบัญชี, ด้านภาษี, ด้านกฎหมาย

65,000บาท ขึ้นไป

22 เม.ย. 2567

12 พ.ค. 2567
ตำแหน่งที่สนใจ
ด้านบัญชี, ด้านภาษี, ด้านกฎหมาย
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2552
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
การบัญชี
3.68
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติศาสตร์บัณฑิต
กฎหมาย
2.81
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ไม่ได้ระบุ
หัวหน้าส่วน ผู้บริหารงาน (AVP Accounting Manager)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1. จัดทำและสอบทานวิธีการบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ภาษีอากร พร้อมทั้งดูแลการจัดทำ Product Documentation
2. ควบคุมและดูแลการจัดทำหรือสอบทาน Checklist TFRS9 เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ TFRS9 พร้อมทั้งดูแลการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยก่อนเริ่มดำเนินธุรกรรม
3. ดูแลการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือธุรกรรมของธนาคารให้กับพนักงานภายในฝ่ายงาน
4. ดูแลและตรวจสอบการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และหน้าที่ความรับผิดชอบ (Functional Description) ของหน่วยงาน
5. ควบคุมและดูแลการเพิ่ม / ลด และเปลี่ยนแปลงแก้ไขหัวบัญชีใน Chart of Accounts
6. ดูแลการปฏิบัติงานด้านการพนักงาน งบประมาณ และงานจัดการเอกสาร (DMS) ของหน่วยงาน
7. ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์หรือธุรกรรมใหม่

เมษายน 2544  ถึง   กรกฎาคม 2552
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี ระดับชำนาญการ
กรมสรรพากร
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจสอบผู้เสียภาษีที่เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในความดูแลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี เช่น ตรวจสภาพกิจการ วิเคราะห์ข้อมูลการยื่นแบบชำระภาษี ตรวจสอบยันใบกำกับภาษี ฯลฯ เพื่อให้การบริการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องตามสภาพข้อเท็จจริง เกิดความเสมอภาคครบถ้วน และไม่ก่อให้เกิดหนี้ภาษีอากรค้าง
(2) ประมวลผลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและขอพิจารณาลงนามอนุมัติผลการตรวจสอบต่อไป
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการในความดูแล เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายของส่วนราชการ รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจและเสียภาษีไปในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมได้
ประวัติการฝึกอบรม
มิถุนายน 2566  ถึง   กันยายน 2566
บริษัท นันท์ชนา การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด
การจัดทำบัญชีภาษีอากร(นิติบุคคล) สำหรับธุรกิจซื้อมา ขายไป และธุรกิจโรงงานผลิต-จำหน่าย
กันยายน 2566  ถึง   กันยายน 2566
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รายได้ ความแตกต่างระหว่างบัญชีและภาษี
กันยายน 2566  ถึง   กันยายน 2566
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 35 คำ/นาที    อังกฤษ 35 คำ/นาที

รถยนต์ ,

รถยนต์ ,

ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี (CPA), ใบอนุญาตทนายความ, ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
หาพนักงาน ด้านบัญชี, ด้านภาษี, ด้านกฎหมาย
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.