"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

23-มกราคม-2529    อายุ 37ปี

173 Cm    หนัก 59 Kg

ผ่านการเรียนวิชาทหาร (รด.)
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , ไลน์ไอดี
ข้อมูลทั่วไป

สถิติศาสตร์

งานประจำ (Full Time) , งานนอกเวลา (Part Time) , งานอิสระ (Freelance)

ผู้จัดการ, ผู้ประกาศข่าว พิธีกร งานข่าว

45,000บาท ขึ้นไป

6 ม.ค. 2567

6 ม.ค. 2567
ตำแหน่งที่สนใจ
ผู้จัดการ, ผู้ประกาศข่าว พิธีกร งานข่าว
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2550
ปริญญาตรี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สถิติศาสตร์
2.18
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนโยธินบูรณะ
ม.6
วิทย์-คณิต
2.22
ประวัติการทำงาน
15 ปี
มิถุนายน 2566  ถึง   พฤศจิกายน 2566
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมแบรนด์ Section Manager
Victor Sports Thailand Co.,Ltd.
77/181 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 40 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- เขียนแผนการตลาดของ project ที่จะจัดทำ /Create marketing plan any project which planned to do.
- รับนโยบายจากผู้บริหาร และนำมาสังเคราะห์วิธีการ ทำงานกับทีมงาน ที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จ/ Drive marketing activities to be accomplished following CEO’s requirements.
- อัพเดท เทคโนโลยีต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อนำมาใช้กับงาน /Learn updating technologies for complying to any job
- รักษาภาพลักษณ์ และเชิดชูองค์กร ผ่านสื่อส่วนตัวและสื่อขององค์กร/ Personally and Publicly keep and support brand awareness.
- กำหนดทิศทางการตลาด เพื่อนำไปสู่การจัดทำเครื่องมือสื่อสารการตลาด/ define marketing plan for creating marketing activities
- ควบคุม บริหาร ช่องทางสื่อสาร ของแบรนด์ ทุกๆ แพลตฟอร์ม/ Manage and control all company's channels
- ออกแบบภาพลักษณ์ที่ดี และคัดสรรกิจกรรมการตลาดให้กับแบรนด์/ Building brand awareness and fullfill strenghts.
- ควบคุม และออกแบบ content, สำหรับใช้ในสื่อ online และ offline/Manage and create public contents both online and offline
- ควบคุมและบริหารจัดการร้านค้า E Commerce (Shopee Lazada) / Manage and control E commerce platform
- บริหารสต๊อกด้วยวิธีปรับเปลี ่ยนช่องทางจำหน่าย และการ Rotation สินค้า/ Manage stock and product in retail shop efficiently.
- วิเคราะห์การตลาด เปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ กับสินค้าและองค์กร/Compare marketing share to adjust and develop our product
- รักษาลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ /Maintain client relationship and provide new partners.
- ทำการตลาด digital ที่สอดคล้องกับหลัก SEO, ยิง Ads, เพิ่มยอดขายและการรับรู้/drive digital marketing tool included digital marketing payment
- ดำเนินกลยุทธ์การตลาด ทั้งแบบตามสถานการณ์และแบบระยะยาว
เพื่อบริหารสต๊อกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด/drive marketing strategies both realtime situation and long term strategies.
-ปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรม ความถูกต้อง เหมาะสม นำทาง /Stay on Dhamma which consist of correctness, appropriateness and legality for life and working.
สิงหาคม 2565  ถึง   เมษายน 2566
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ดำเนินธุรกิจนำเข้าเครื่องสำอางและสินค้าทั่วไปจากประเทศเกาหลี
Miracle Marketing Co.,Ltd.
อาคารอโยธยา ทาวเวอร์เอ รัชดาภิเษก 18
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- ควบคุม ออกแบบ การผลิตสื่อ ภาพนิ่งและวิดีโอ สำหรับใช้ในทุกๆ Platform /Manage, controll and create communication media for using all company channels.
- การใช้ และควบคุมการบริหารสื่อ ทุกๆ Platform /Operate and mange all company channels.
- เขียนแผนการตลาดของ project ที่จะจัดทำ /Create marketing plan any project which planned to do.
- การใช้ Digital marketing tools ต่างๆ เพื่อกลยุทธ์ทางการตลาด /Operation of digital marketing tools for enhancing strategies efficiently.
- รับนโยบายจากผู้บริหาร และนำมาสังเคราะห์วิธีการ ทำงานกับทีมงาน ที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จ/ Drive marketing activities to be accomplished following CEO’s requirements.
- ทำการตลาดควบคู่ในรูปแบบ Online-Offline /Working field both online and offline task.
- อัพเดท เทคโนโลยีต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อนำมาใช้กับงาน /Learn updating technologies for complying to any job.
- รักษาลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ /Maintain client relationship and provide new partner.
พฤษภาคม 2565  ถึง   กรกฎาคม 2565
หัวหน้าแผนกการตลาด
Bangkok Chain Hospital (kasemrad Rattanatibeth)
Kasemrad Ratnathibeth Hospital 58 Ratnathibeth Rd, Bangbuathong, NonThaburi
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

-Control and manage teamate to accomplish objectives./ควบคุมการทำงานระดับปฏิบัติการให้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์
-Create offline and online advertisement photos./ออกแบบสื่อภาพนิ่งโฆษณาเพื่อใช้ในสถานที่และในสื่อดิจิตัล
-Manage channel platforms of company efficiently./บริหารจัดการ ช่องทางสื่อต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
-Create activities and run for enhancing revenue./ออกแบบกิจกรรมการตลาด และขับเคลื่อนให้บรรลุ สำเร็จผล
-Maintain client relationship and provide new partners./ รักษาลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่
-Keep company moving forward all channel./รักษาภาพลักษณ์องค์กรและขับเคลื่อนทุกช่องทาง
-Survey and update related company's movement and customer's demand face to face and public information./สำรวจ วิเคราะห์ การตลาด ของผู้บริโภค และคู่แข่ง จากการลงสำรวจ เก็บข้อมูล และจากสื่อสาธารณะ

4. หาลูกค้าเพื่อนำเสนอสินเชื่อและบัตรเครดิต และปิดการขาย ปฏิบัติงาน รูปแบบ Freelance ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550-2565
5. เป็นพิธีกร ช่อง TATV ทำหน้าที่เป็นพิธีกร Talk นำเสนอสินค้า และทำหน้าเป็นผู้ดำเนินรายการ ปี พ.ศ. 2555
6. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน รับมอบหมายจากผู้จัดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงดูแลควบคุมการเซทอัพงาน และควบคุมการดำเนินการ จนเสร็จสิ้น และยังรวมถึงการทำหน้าที่พิธีกร ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550-2562
7. รับงาน Graphic Designer Freelance ออกแบบ ตกแต่งภาพโฆษณา ฺBanner ป้ายประประกาศ โปสเตอร์
งาน Artwork ทุกชนิดด้วยโปรแกรม Photoshop อย่างชำนาญ ตังแต่ปี 2562-ปัจจุบัน
ประวัติการฝึกอบรม
ไม่ได้ระบุ
ศูนย์กู้ชีพนเรนทร รพ.ราชวิถี
ฺฺbasic CPR
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (ดี)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดี)

ไทย 50 คำ/นาที    อังกฤษ 50 คำ/นาที

รถจักรยานยนต์ ,

รถจักรยานยนต์ ,

- ผลสอบภาษอังกฤษ (TOEIC) 650 คะแนน
- เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม Photoshop
- การใช้ Google ads, Facebook ads, digital marketing online
- นักกีฬาแบดมินตันระดับแข่งขัน
- ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำงานเป็นผู้ประกาศช่อง TNEWS ปี 2553
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

- ผ่านการคัดเลือก ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าประกวดร้องเพลง โครงการ Gang starz 2008 ประเทศมาเลเซีย
- ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำงานเป็นผู้ประกาศช่อง TNEWS ปี 2553

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
หาพนักงาน ผู้จัดการ, ผู้ประกาศข่าว พิธีกร งานข่าว,
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.