"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

08-สิงหาคม-2534    อายุ 32ปี

175 Cm    หนัก 64 Kg

ได้รับการยกเว้น
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์
ข้อมูลทั่วไป

วิศวกรรมโยธา/สำรวจ

งานประจำ (Full Time)

วิศวกรสำนักงาน, สถาปนิก, วิศวกร

30,000บาท ขึ้นไป

2 เม.ย. 2567

23 เม.ย. 2567
ตำแหน่งที่สนใจ
วิศวกรสำนักงาน, สถาปนิก, วิศวกร
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมโยธา/สำรวจ
2.06
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เทคนิคการก่อสร้าง
2.16
ประวัติการทำงาน
7 ปี
ไม่ได้ระบุ
วิศวกรสำนักงาน OE / วิศวกรสนาม
บริษัท ศิลปบุญก่อสร้าง จำกัด จังหวัด
นครศรีธรรมราช
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1. วางแผนงานหลัก/แผนงานย่อย ระยะเวลาการก่อสร้างของบ้านพักอาศัย
2. จัดทำ รายการประมาณราคา (BOQ) เพื่อเสนอลูกค้า
3. ถอดแบบปริมาณวัสดุก่อสร้าง / ขออนุมัติวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ฝ่ายจัด/สั่งซื้อ
4. คำนวณเขียนแบบ/ออกแบบงานโครงสร้างบ้านพักอาศัย
5. ควบคุมราคาวัสดุ / ราคาจัดจ้างผู้รับเหมาในแต่ละส่วนงาน
6. ควบคุมและประสานงานกับโฟร์แมนหน้างานให้ทำงานตามระยะเวลาที่ได้กำหนด
7. ตรวจสอบและสรุปราคาหรืองานเพิ่ม-ลด
8. คำนวณราคาจัดจ้างของผู้รับเหมารายย่อยเพื่อทำสัญญาการว่าจ้าง
9. ตรวจสอบการทำงาน / ขออนุมัติจ่ายค่างวดการทำงาน Payment ของผู้รับเหมารายย่อย
พฤษภาคม 2564  ถึง   กันยายน 2564
Office Engineer/Site Engineer
ศูนย์รับสร้างบ้าน NW จำกัด
นครศรีธรรมราช
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1. วางแผนงานหลัก/แผนงานย่อย ระยะเวลาการก่อสร้างของบ้านพักอาศัย
2. จัดทำ รายการประมาณราคา (BOQ) เพื่อเสนอลูกค้า
3. ถอดแบบปริมาณวัสดุก่อสร้าง / ขออนุมัติวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ฝ่ายจัด/สั่งซื้อ
4. คำนวณเขียนแบบ/ออกแบบงานโครงสร้างบ้านพักอาศัย
5. ควบคุมราคาวัสดุ / ราคาจัดจ้างผู้รับเหมาในแต่ละส่วนงาน
6. ควบคุมและประสานงานกับโฟร์แมนหน้างานให้ทำงานตามระยะเวลาที่ได้กำหนด
7. ตรวจสอบและสรุปราคาหรืองานเพิ่ม-ลด
8. คำนวณราคาจัดจ้างของผู้รับเหมารายย่อยเพื่อทำสัญญาการว่าจ้าง
9. ตรวจสอบการทำงาน / ขออนุมัติจ่ายค่างวดการทำงาน Payment ของผู้รับเหมารายย่อย

มิถุนายน 2562  ถึง   พฤษภาคม 2564
Office Engineer/Site Engineer
บริษัท บุญปกรณ์ จำกัด
ภูเก็ต
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1. จัดทำแบบฟอร์มรับ – ส่ง ตรวจสอบต่างๆในโครงการ
2. ดูแลตรวจสอบและงานเอกสารของทั้งโครงการ
3. จัดทำแก้ไขแบบ Shop drawing เพื่อใช้หน้างาน
4.จัดทำงานเพิ่ม-ลด
5.ถอดปริมาณงานทั้งหมด แล้วทำ BOQ
6.จัดทำ payment ผู้รับเหมารายย่อย

บริษัท อธีนา สยาม จำกัด ภูเก็ต
เริ่ม ม.ค 2561 ถึง มิ.ย 2562
ตำแหน่ง Office Engineer/Site Engineer
เงินเดือนที่ได้รับ 27,000 บาท
1. จัดทำแก้ไขแบบ Shop drawing เพื่อใช้หน้างาน
2. ดูแลตรวจสอบและงานเอกสารของทั้งโครงการ
3. กำหนดเรื่องตำแหน่งต่างๆ (NE)ให้หน้างาน ของทั้งโครงการ
4. ตรวจสอบ Payment ผู้รับเหมารายย่อย

เอสซีจี 1995 จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
เริ่ม พ.ค 2560 ถึง ม.ค 2561
ตำแหน่ง Site Engineer
เงินเดือนที่ได้รับ 19,500 บาท

หน้าที่ที่รับผิดชอบ
1. จัดทำแก้ไขแบบ Shop drawing เพื่อใช้หน้างาน
2.จัดการแบบจำลองความสูงเชิงเลข จากการบินโดรนและสำรวจทำหมุดควบคุม
3. กำหนดเรื่องตำแหน่งต่างๆ (NE)ให้หน้างาน ของทั้งโครงการ
4. ตรวจสอบ Payment ผู้รับเหมารายย่อย
5.ถอดปริมาณงานทั้งหมด แล้วจัดทำ BOQ
ประวัติการฝึกอบรม
พฤษภาคม 2555  ถึง   พฤษภาคม 2555
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม
แข่งขันโครงสร้างสะพานไม้ไอติม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (ดี)

ไทย 42 คำ/นาที    อังกฤษ 39 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถจักรยานยนต์ ,

• มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
• แก้ไขและจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความสามารถในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานได้ เช่น
- AutocadCivil 3d
- Agisoft Photoscan Professional Edition
- Leica Geo Office (LGO)
- Global Mapper
- Dronedeploy
- Arcgis
- Qgis เป็นต้น
• มีความสนใจในด้านการรังวัดดาวเทียมแบบ GNSS
• มีความสนใจในด้านการควบคุมก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร
• มีการจัดทำปริญญานิพนธ์ในด้านการสร้างแบบจำลองความสูงเชิงเลขจากถ่ายภาพทางอากาศของอากาศยานไร้คนขับ ( UAV)
• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ เช่น Microsoft Office
• ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเรียนรู้ได้เร็ว
• ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ปานกลาง
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

*แบบจำลองความสูงเชิงเลขโดยการประยุกต์ใช้การบินอากาศยานไร้คนขับ
*การจัดการความปลอดภัยในการจราจรบนท้องถนน
*การเขียนแบบ 2D อาคาร 3 ชั้นและจัดการโมเดลจำลอง

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
หาพนักงาน วิศวกรสำนักงาน, สถาปนิก, วิศวกร
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.