"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

22-กุมภาพันธ์-2528    อายุ 38ปี

170 Cm    หนัก 80 Kg

จบการฝึกหลักสูตร รด.
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์
ข้อมูลทั่วไป

กฎหมาย

งานประจำ (Full Time)

นิติกร, นิติกรรม, เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

35,000บาท ขึ้นไป

21 ม.ค. 2567

21 ม.ค. 2567
ตำแหน่งที่สนใจ
นิติกร, นิติกรรม, เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตร์
2.42
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ประวัติการทำงาน
15 ปี
ไม่ได้ระบุ
นิติกร
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
51 อาคารแมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 - รามคำแหง ชั้น 14 ห้องเลขที่ ออฟฟิศ 1-4 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เป็นฝ่ายกฎหมายคนแรกของบริษัท ปฏิบัติงานดังนี้

1. วางระบบกฏหมายให้แก่บริษัท อาทิการจัดทำ-จัดเก็บเอกสารสัญญา แบบฟอร์มสัญญา เพื่อให้บริษัทดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ไม่ขัดต่อกฎหมาย

2. จัดทำร่างสัญญา หนังสือทวงถาม หนังสือส่งออกภายนอก และหรือเอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านกฎหมาย

3. ติดตามและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป

4. จัดเตรียมเอกสารเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของบริษัท

5. ดำเนินการจดทะเบียนเกี่ยวกับบริษัท เช่น เพิ่มทุน-ลดทุน เปลี่ยนแปลงสาขา เป็นต้น

6. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

7. เจรจาต่อรองและไกล่เกลี่ยกับคู่กรณี กรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นกับบริษัท

8. รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการยื่นฟ้องร้องคดี พร้อมดำเนินการฟ้องร้องและประสานงานทนายความภายนอกเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นกับบริษัท

9. ประสานงานและติดตามความคืบหน้าในการทำงานของบริษัทที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการด้านกฎหมาย

10. ดำเนินการทางทะเบียนเกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆ และเครื่องหมายการค้าของบริษัท ที่จดทะเบียนภายในประเทศ
กรกฎาคม 2563  ถึง   ธันวาคม 2565
นิติกร
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
302 อาคารเอส แอนด์ เอ ชั้น 8 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1. งานด้านสัญญา เช่น
- งานสัญญาต่างๆของบริษัทฯ เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ, สัญญาเช่าและสัญญาบริการ เป็นต้น
- ร่างจดหมาย/หนังสือโต้ตอบติดตามทวงถามให้ปฎิบัติตามสัญญา/ยกเลิกสัญญา

2. งานด้านการสำรวจและพัฒนาที่ดินเพื่อการปลูกอ้อยของบริษัทฯ เช่น
- สำรวจสภาพที่ดินของบริษัทฯ ร่วมกับทีมงาน และนำเสนอการป้องกันการเกิดข้อพิพาทต่างๆ เจรจาต่อรอง, ขับไล่ ดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินของบริษัทฯ
- พิจารณาการให้เช่าที่ดินบริษัทฯ เพื่อการปลูกอ้อย ร่วมกับ คณะกรรมการการให้เช่าที่ดินของบริษัทฯ
- นำเสนอและพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินของบริษัทฯ ในกรณีที่ ที่ดินไม่เหมาะสมต่อการปลูกอ้อย เช่น การปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วเพื่อเป็นเชื่อเพลิงให้แก่โรงงาน

3. งานด้านประสานงานราชการ อื่นๆ
- ต่อใบอนุญาตต่างๆ ของบริษัทฯ
- ติดต่อประสานงานราชการ เช่น สำนักงานที่ดินสาขาต่างๆ เพื่อดำเนินการด้านนิติกรรมกี่ยวกับที่ดิน เช่น ขอรังวัดสอบเขตที่ดิน/ขอคัดโฉนด ตรวจกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
- ติดต่อประสานงานสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับบัตรส่งเสริมการลงทุน

4. งานด้านอื่นๆ
- ประสานงานกับฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน เพื่อติดตามและประเมินหลักประกันของชาวไร่อ้อยรวมทั้งการดำเนินการจดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันของชาวไร่อ้อย
- ประสานงานกับทนายความภายนอกเกี่ยวกับคดีความต่างๆ ของบริษัทฯ
- ประสานงาน ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้ที่มีปัญหา
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายต่อผู้บริหารและพนักงาน
เมษายน 2562  ถึง   มิถุนายน 2563
นิติกร
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
394 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ห้อง 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1. งานด้านสัญญา เช่น
- งานสัญญาต่างๆของบริษัทฯ เช่น สัญญารับเหมาก่อสร้าง, สัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น
- ร่างจดหมาย/หนังสือโต้ตอบติดตามทวงถามให้ปฎิบัติตามสัญญา/ยกเลิกสัญญา

2. งานด้านประสานงานราชการ เช่น
- ติดต่อสำนักงานเขตในการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
- ติดต่อขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- การต่อใบอนุญาตก่อสร้าง
- สำนักงานที่ดินสาขาต่างๆ เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและดำเนินการเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
- การไฟฟ้า-การประปา ขอติดตั้งและโอนกรรมสิทธิ์มิเตอร์ไฟฟ้า-ประปาให้ลูกค้า

3. งานด้านอื่นๆ
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายต่อผู้บริหารและพนักงาน

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2561 - เมษายน 2562
539/2 ชั้น 16-17 อาคารมหานครยิปซั่ม ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
นิติกร

1. งานด้านสัญญา เช่น
-งานสัญญาต่างๆของบริษัทฯ เช่น สัญญารับเหมาติดตั้งระบบแสงสว่าง, สัญญาซื้อขายอุปกรณ์แสงสว่าง เป็นต้น
-ร่างจดหมาย/หนังสือโต้ตอบติดตามทวงถามให้ปฎิบัติตามสัญญา/ยกเลิกสัญญา

2. งานด้านทรัพยากรบุคคลและกฎหมายแรงงาน เช่น
- ร่างหนังสือเตือนพนักงาน
-ลงระบบเวลาเข้า-ออกของพนักงาน ตรวจประวัติ ขาด-ลา-มาสาย
-ค้นหาประวัติและงานด้านสรรหาบุคลากร
-ร่างและนำเสนอกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายของบริษัทฯ
-ให้ความเห็น คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ในประเด็นที่เกียวกับกฎหมายแรงงานและกฎหมายทั่วไป

3. ด้านประสานงานราชการ เช่น
-ติดต่อยื่นแบบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (งานจ้างคนพิการ)
-เจรจาไกล่เกลี่ยกับพนักงานที่มีข้อพิพาทกับบริษัทฯ รวมทั้งประสานงานกับทนายความภายนอก

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2560
1,3,5,7 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
นิติกร

1. งานด้านสัญญา เช่น -ตรวจร่างทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด -สัญญาโอนสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขาย
-ร่างจดหมาย/หนังสือโต้ตอบติดตามทวงถามให้ปฎิบัติตามสัญญา/ยกเลิกสัญญา ตามระเบียบของบริษัทฯ
-ดำเนินการยึดห้องชุด/ยกเลิกยึดห้องชุดในระบบคอมพิวเตอร์

2. ด้านประสานงานราชการ เช่น -ติดต่อสำนักงานที่ดิน เพื่อ ดำเนินการจดทะเบียนทางนิติกรรมสัญญา เช่น จดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด/บ้านจัดสรร/ที่ดิน รวมทั้งฝึกสอนพนักงานฝ่ายขายของบริษัทฯในการโอนกรรมสิทธิ์ , ติดต่อขอรังวัดสอบเขตที่ดิน/ขอคัดโฉนด
-ติดต่อการไฟฟ้า/ประปา เพื่อขอมิเตอร์ไฟฟ้า/ประปา รวมทั้งขอโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้า/ประปา
-ติดต่อสำนักงานเขต เพื่อขอเลขทะเบียนบ้าน ขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ขออนุญาตต่างๆ
-ติดต่อสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อไกล่เกลี่ยตกลงกับลูกค้า ในกรณีลูกค้าร้องเรียนต่อสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค

3. ด้านประสานงานเอกชน เช่น -ติดต่อสถาบันการเงิน/ธนาคาร และทำหนังสือขอปลอดจำนองห้องชุดจากธนาคาร เพื่อดำเนินการโอนขายกรรมสิทธิ์
-เจรจาไกล่เกลี่ยกับลูกค้ากรณีลูกค้าขอยกเลิกสัญญาและขอเงินคืน รวมทั้งไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์

4. งานเบ็ดเตล็ด -ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทฯ ให้รับผิดชอบดำเนินการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน เช่น การรังวัดสอบเขต, การระวังชี้แนวเขตที่ดิน ไปจนถึงการโอนกรรมสิทธิ์ การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ประเภทต่างๆ
-ประสานงานกับวิศวะกรของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการวัดขนาดของห้องชุดของบริษัทฯ ก่อนที่จะขอออกโฉนด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท ชาร์เตอร์ ลอว์ เซอร์วิส จำกัด
ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2557
นิติกรรมสัญญา

เป็นตัวแทนของธนาคาร และสถาบันทางการเงินต่างๆ
-รับมอบอำนาจในการดำเนินการทำนิติกรรมสัญญากับลูกค้าของธนาคารฯ เช่นสัญญาจำนอง/ไถ่ถอน สัญญากู้เงิน เป็นต้น โดยการพิมพ์และลงนามในเอกสารสัญญาดังกล่าวภายในขอบเขตของหลักกฎหมาย

-ประสานงานกับสำนักงานที่ดินสาขาต่างๆ เพื่อติดตามดำเนินการจดทะเบียนรับจำนอง/ไถ่ถอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ระหว่างธนาคารฯ กับลูกค้า

-ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าของธนาคารฯ เรื่องสินเชื่อของธนาคารฯ ในข้อที่เกี่ยวกับสัญญากู้เงิน/สัญญาจำนอง รวมทั้งคำแนะนำที่เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ของลูกค้าในอนาคตอีกด้วย
ประวัติการฝึกอบรม
กันยายน 2566  ถึง   กันยายน 2566
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรกฎหมายด้านการขาย การโฆษณาและคุ้มครองผู้บริโภค
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 30 คำ/นาที    อังกฤษ 35 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,


มีความรู้และใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี/สามารถซ่อมและแก้ปัญหาของระบบได้
มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน จงรักภักดี มีคุณธรรม รักความก้าวหน้า
มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและสามารถเรียนรู้ได้เร็ว
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
หาพนักงาน นิติกร, นิติกรรม, เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.