เข้าระบบผู้สมัครงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิศวกรไฟฟ้า และนายช่างเทคนิค ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

วิศวกรไฟฟ้า

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1. สำรวจข้อมูล เพื่อการออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบสื่สาร ระบบป้องกันการฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
2. ศึกษาและกำหนดรูปแบบรายการ เพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้างการผลิต การควบคุม การติดตั้ง และการประมาณราคาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3. วางโครงการ ควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ระบบถูกต้องปลอดภัย ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน
5. จัดทำ และตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพะาที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน
6. วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
7. ประสานงานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
8. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
9. ให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงาวิศวกรรมไฟฟ้าที่รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นให้กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
10. ขัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับหน่วยงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

อัตรา : อัตราว่าง 1 อัตรา

เงินเดือน : ค่าตอบแทน 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) สาขาอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
  • 2. มีสัญชาติไทย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • 3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • 4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  • 5. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  • 6. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
  • 7. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ตามกฎหมายอื่น
  • 8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  • 9. ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ
  • 10. ไม่เคยเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
ปฏิบัติงานงานที่เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

จังหวัด : ปทุมธานี

วิธีการรับสมัครงาน :
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอิเทอร์เน็ต (Internet)
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เปิดเว็บไซต์ https://ops.thaijobjob.com และ www.most.go.th

ราหยละเอียดเพิ่มเติม
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636729780023319646.pdf

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/47 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่อ : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 0 2 333 3700
แฟกซ์ : 0 2 333 3833
เว็บไซต์ : http://www.most.go.th
ที่มาจาก องค์กรต่างๆ  วันที่ : 21 กันยายน 2561


ติดตามเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารงานดีๆ จากเรา
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560