บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2552 ได้เริ่มต้นธุรกิจนำเข้าวัตถุดิบแม่ปุ๋ยที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรแล้วจากทั่วโลก ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้ริเริ่มดำเนินธุรกิจด้านการผลิตปุ๋ยเคมี ภายใต้ตราสินค้า “ปุ๋ยตราทองแพะ” และภายใต้วิสัยทัศน์ “ปุ๋ยเพื่อ-เกษตรกรไทย เพื่อน-เกษตรกรไทย” ปุ๋ยตราทองแพะเป็นปุ๋ยเคมีเชิงผสม

ปัจจุบัน บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด ตั้งโรงงานในการผลิตปุ๋ยอยู่บนเนื้อที่กว่า 24 ไร่ ในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมภายในโรงงานผลิตปุ๋ยของซีพีเอ็ม มีการติดตั้งเทคโนโลยีเครื่องจักรในการผลิตปุ๋ยที่ทันสมัย สามารถผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานเพื่อเกษตรกรไทย โดยมีกำลังการผลิตได้มากถึง 200,000 ตันต่อปี อีกทั้งยังเพิ่มกำลังการผลิตเฉลี่ยสูงขึ้นกว่า 500,000 ตันต่อปี
บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
× บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
× บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
× บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
× บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด

1. พนักงานขายปุ๋ย

อัตรา : จำนวน 10 อัตรา

เงินเดือน : 15,000 - 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ภาคอีสาน ประจำ 4 ภาค เดินทางได้ทั่วประเทศจะรับพิจรณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
- ศึกษาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย เพื่อสามารถนำเสนอขายได้เป็นอย่างดีและเสนอแนะข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การขายขององค์กร
- ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ปุ๋ยกับลูกค้า
- ประเมินความต้องการลูกค้าและหาแนวทางการนำเสนอเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง
- วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวการตลาด ข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมากำหนดแผนการทำงาน และวางแผนการขาย
- จัดทำเอกสารและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นเพื่อบริหารจัดการกับการขาย
- ติดตามและตรวจสอบการรับชำระจากร้านค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
- ลงพื้นที่ต่างจังหวัดให้ความรู้เกษตร รักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่และสร้างฐานลูกค้าใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดเพศ อายุ 20-40 ปี
 • มีใบขับขี่ ขับรถได้ดี มีรถส่วนตัวจะพิจรณาเป็นพิเศษ
 • เดินทางต่างจังหวัดได้ ประจำ 4 ภาค เดินทางได้ทั่วประเทศจะรับพิจรณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวกมีความรับผิดชอบสูง รับแรงกดดันของการทำงานได้

2. พนักงานขายตรงเกษตร

อัตรา : จำนวน 10 อัตรา

เงินเดือน : 12,000 - 30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

สถานที่ทำงาน : ภาคอีสาน ประจำ 4 ภาค เดินทางได้ทั่วประเทศจะรับพิจรณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
- ศึกษาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย เพื่อสามารถนำเสนอขายได้เป็นอย่างดีและเสนอแนะข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การขายขององค์กร
- ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ปุ๋ยกับลูกค้า
- ประเมินความต้องการลูกค้าและหาแนวทางการนำเสนอเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง
- วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวการตลาด ข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมากำหนดแผนการทำงาน และวางแผนการขาย
- จัดทำเอกสารและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นเพื่อบริหารจัดการกับการขาย
- ติดตามและตรวจสอบการรับชำระจากร้านค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
- ลงพื้นที่ต่างจังหวัดให้ความรู้เกษตร รักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่และสร้างฐานลูกค้าใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดเพศ อายุ 20-40 ปี
 • มีใบขับขี่ ขับรถได้ดี มีรถส่วนตัวจะพิจรณาเป็นพิเศษ
 • เดินทางต่างจังหวัดได้ ประจำ 4 ภาค เดินทางได้ทั่วประเทศจะรับพิจรณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวกมีความรับผิดชอบสูง รับแรงกดดันของการทำงานได้

3. พนักงานขายองค์กรและร้านค้า

อัตรา : จำนวน 10 อัตรา

เงินเดือน : 12,000 - 30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

สถานที่ทำงาน : ภาคอีสาน ประจำ 4 ภาค เดินทางได้ทั่วประเทศจะรับพิจรณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
- ศึกษาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย เพื่อสามารถนำเสนอขายได้เป็นอย่างดีและเสนอแนะข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การขายขององค์กร
- ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ปุ๋ยกับลูกค้า
- ประเมินความต้องการลูกค้าและหาแนวทางการนำเสนอเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง
- วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวการตลาด ข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมากำหนดแผนการทำงาน และวางแผนการขาย
- จัดทำเอกสารและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นเพื่อบริหารจัดการกับการขาย
- ติดตามและตรวจสอบการรับชำระจากร้านค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
- ลงพื้นที่ต่างจังหวัดให้ความรู้เกษตร รักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่และสร้างฐานลูกค้าใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดเพศ อายุ 20-40 ปี
 • มีใบขับขี่ ขับรถได้ดี มีรถส่วนตัวจะพิจรณาเป็นพิเศษ
 • เดินทางต่างจังหวัดได้ ประจำ 4 ภาค เดินทางได้ทั่วประเทศจะรับพิจรณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวกมีความรับผิดชอบสูง รับแรงกดดันของการทำงานได้

4. พนักงานส่งเสริมการขาย

อัตรา : จำนวน 20 อัตรา

เงินเดือน : 12,000 - 30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

สถานที่ทำงาน : ภาคอีสาน ประจำ 4 ภาค เดินทางได้ทั่วประเทศจะรับพิจรณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
- ศึกษาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย เพื่อสามารถนำเสนอขายได้เป็นอย่างดีและเสนอแนะข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การขายขององค์กร
- ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ปุ๋ยกับลูกค้า
- ประเมินความต้องการลูกค้าและหาแนวทางการนำเสนอเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง
- วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวการตลาด ข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมากำหนดแผนการทำงาน และวางแผนการขาย
- จัดทำเอกสารและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นเพื่อบริหารจัดการกับการขาย
- ติดตามและตรวจสอบการรับชำระจากร้านค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
- ลงพื้นที่ต่างจังหวัดให้ความรู้เกษตร รักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่และสร้างฐานลูกค้าใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดเพศ อายุ 20-40 ปี
 • มีใบขับขี่ ขับรถได้ดี มีรถส่วนตัวจะพิจรณาเป็นพิเศษ
 • เดินทางต่างจังหวัดได้ ประจำ 4 ภาค เดินทางได้ทั่วประเทศจะรับพิจรณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวกมีความรับผิดชอบสูง รับแรงกดดันของการทำงานได้

5. พนักงานขับรถผู้บริหาร

อัตรา : จำนวน 4 อัตรา

เงินเดือน : 15,000 - 25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

สถานที่ทำงาน : เดินทางทั่วประเทศ

รายละเอียดของงาน
– ขับรถรับส่งผู้บริหาร
– ดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง
– ดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดรถ และนำเข้าศูนย์ตรวจเช็คระยะตามกำหนด
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 30-45 ปี ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • สุภาพ บุคลิกดี รักความสะอาด ไม่สูบบุหรี่
 • สามารถเดินทางได้ทั่วประเทศ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ และสามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • มีความขยัน อดทน มีความรักด้านบริการและ มีความซื่อสัตย์

6. พนักงานส่งเสริมการเกษตร

อัตรา : จำนวน 10 อัตรา

เงินเดือน : 12,000 - 30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

สถานที่ทำงาน : ภาคอีสาน ประจำ 4 ภาค เดินทางได้ทั่วประเทศจะรับพิจรณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
- ศึกษาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย เพื่อสามารถนำเสนอขายได้เป็นอย่างดีและเสนอแนะข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การขายขององค์กร
- ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ปุ๋ยกับลูกค้า
- ประเมินความต้องการลูกค้าและหาแนวทางการนำเสนอเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง
- วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวการตลาด ข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมากำหนดแผนการทำงาน และวางแผนการขาย
- จัดทำเอกสารและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นเพื่อบริหารจัดการกับการขาย
- ติดตามและตรวจสอบการรับชำระจากร้านค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
- ลงพื้นที่ต่างจังหวัดให้ความรู้เกษตร รักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่และสร้างฐานลูกค้าใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดเพศ อายุ 20-40 ปี
 • มีใบขับขี่ ขับรถได้ดี มีรถส่วนตัวจะพิจรณาเป็นพิเศษ
 • เดินทางต่างจังหวัดได้ ประจำ 4 ภาค เดินทางได้ทั่วประเทศจะรับพิจรณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวกมีความรับผิดชอบสูง รับแรงกดดันของการทำงานได้

7. เลขาส่วนตัวผู้บริหาร

อัตรา : 4 อัตรา

เงินเดือน : 20,000 - 35,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

สถานที่ทำงาน : นครปฐม เดินทางได้ทั่วประเทศจะรับพิจรณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
- ดูแลและจัดเตรียมตารางนัดหมายต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร
- สรุปการประชุมเรื่องที่เจ้านายต้องติดตามต่อ
- คัดกรองเอกสารและสรุปข้อความต่างๆ ให้ผู้บริหารก่อนการนำเสนอเพื่อลงนาม
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารตามที่ได้มอบหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งรักษาความลับต่างๆ
- ต้อนรับและรับรองแขกของผู้บริหารด้วยความสุภาพและเป็นมืออาชีพ
- ติดต่อประสานงาน ติดตามงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
- เข้าร่วมประชุมภายนอกบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป
 • ออกเดินทางต่างจังหวัดได้
 • สื่อสาร เขียนอ่าน ภาษาอังกฤษ ได้ดีเยี่ยม
 • สื่อสาร เขียนอ่าน ภาษาที่สามได้ พิจราณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบสูง สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

8. พนักงานขับรถส่งปุ๋ย

อัตรา : 10

เงินเดือน : 15,000 - 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : สามารถเดินทางได้ทั่วประเทศ

รายละเอียดของงาน
รายละเอียดงาน
– ขับรถขนส่งปุ๋ย
– ดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง
– ดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดรถ และนำเข้าศูนย์ตรวจเช็คระยะตามกำหนด
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 30-45 ปี ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • สามารถเดินทางได้ทั่วประเทศ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ และสามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • มีความขยัน อดทน มีความรักด้านบริการและ มีความซื่อสัตย์

9. เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตรา : 2

เงินเดือน : 13,000 - 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : กทม ลาดพร้าว 64

รายละเอียดของงาน
- จัดทำ รวบรวม จัดเก็บเอกสาร
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
- คีย์ข้อมูล คีย์เอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
- เก็บสถิติ จัดทำรายงาน
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียด รอบคอบ และกระตือรือร้น
 • บุคคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้

10. พนักงานบัญชี

อัตรา : 5

เงินเดือน : 15,000 - 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : กทม ลาดพร้าว 64

รายละเอียดของงาน
- ดูแลงานด้านบัญชีทั้งระบบพร้อมบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งด้านรายรับ รายจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารในความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน
- ออกเอกสารเกี่ยวกับบัญชี เช่น ใบหัก ณ ที่จ่าย ,ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน หรือ เอกสารงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำบัญชีและบันทึกบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานปิดงบ สรุปยอดประจำเดือน
- จัดทำรายงานประจำเดือนและประจำปี เช่น งบดุล, งบกำไรขาดทุน
- จัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษี /ภ.พ.30/ภ.ง.ด.1,2,3,53 และยื่นแบบภาษีต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีรายรับ / จ่าย
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานการบัญชี ภาษี
 • มีความละเอียดความรอบขอบ ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

วิธีการรับสมัครงาน

บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
เลขที่ 38, 38/1 หมู่ 4 ถนนจันทรุเบกษา ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 063 256 6395
แฟกซ์ :

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

https://cpm-agriculture.co.th/

Jobs power By JobTH.com