บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จํากัด
เราเป็นผู้ให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อผู้เรียนโดยเฉพาะ ชุดวิชาของเราเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ สติปัญญา และศักยภาพอย่างเป็นระบบ โดยเราต้องการเป็นผู้ช่วยของท่านในการพัฒนาเส้นทาง (Pathway) สู่ความสามารถที่หลากหลายอันเป็นที่ต้องการขององค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก

1. Human Resource Manager

อัตรา : 1-2

เงินเดือน : 30000

สถานที่ทำงาน : บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จํากัด

รายละเอียดของงาน
Human resource managers are responsible for ensuring that the overall administration, coordination, and evaluation of human resources plans and programs are realized. Therefore, their essential job responsibilities include:
Developing and administering human resources plans and procedures that relate to company personnel
Planning, organizing, and controlling the activities and actions of the HR department
Contributing to the development of HR department goals, objectives, and systems

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Developing, analyzing and updating the company’s evaluation program
 • Developing, revising, and recommending personnel policies and procedures
 • Maintaining and revising the company’s handbook on policies and procedures
 • Maintaining company directory and other organizational charts
 • Recommending new policies, approaches, and procedures
 • Maintaining department records and reports
 • Creating and revising job descriptions,Conducting annual salary surveys
 • Overseeing recruitment efforts for all personnel, including writing and placing job ads
 • Conducting new employee orientations and employee relations counseling
 • Participating in administrative staff meetings

2. Account Executive

อัตรา : 2-3

เงินเดือน : 25000

สถานที่ทำงาน : บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จํากัด

รายละเอียดของงาน
ลักษณะงานที่ปฎิบัติ:
1) ทำงานเป็นทีมหรือเป็นอิสระ เพื่อหาช่องทางการขาย เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อติดต่อเข้าเสนองานขาย สร้างตารางกลุ่มลูกค้าเพื่อติดตามการขาย และ ปิดการขาย
2) เตรียมชุดเอกสารการขายที่เหมาะสมกับลูกค้าหรือผู้เรียนทั้งประเภทองค์กรและบุคคลทั่วไป อาทิเช่น เอกสารแนะนำโครงการ (Proposal) เอกสารแนะนำสินค้า (Brochure/One page) สัญญาการให้บริการ (Service Agreement) ข้อกำหนดในการให้บริการ (Terms of Service) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) รวมถึง ใบเสนอราคา (Quotation) ใบแจ้งหนี้ (Invoice) และ ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) เป็นต้น
3) สรุปยอดขาย ตัวชี้วัด การทำงานเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงเข้าร่วมประชุมตามที่ทีมตกลงกันไว้ อาทิเช่น Daily meeting
4) ศึกษาเทคนิคการขายใหม่ๆ เช่น การใช้ IT หรือ การนำเสนอรูปแบบใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานขายอย่างต่อเนื่อง
สื่อสารในทีมขายและผู้ที่เกี่ยวข้องถึงโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ
5) บริหารจัดการลูกค้าหรือผู้เรียนประเภทองค์กรและบุคคลทั่วไป แบบครบวงจรตลอดระยะเวลาสามถึงหกเดือน ตั้งแต่
การเตรียมงาน Kick-off การปฐมนิเทศ การเรียนในระบบออนไลน์ การจบหลักสูตรและการนำไปใช้ รวมไปถึงวางแผนงานกิจกรรม สัมมนาต่างๆ (Workshop) โดยเฉพาะสำหรับองค์กร ที่สามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Social Learning) โดยเป็นการทำงานร่วมกับผู้ดูแลห้องเรียนและผู้เรียน (Teaching Assistant) อย่างใกล้ชิด
6) ออกแบบ ดูแล และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโครงการ หรือ รายงานสรุปโครงการให้กับองค์กร (เป็นรายสัปดาห์ และ รายโครงการ) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้ตอบโจทย์ Thailand 4.0 และ Workforce 4.0 ได้
7) ตรวจสอบคุณภาพบทเรียนออนไลน์ในทุกมิติ รวมถึงต้องเป็นผู้ใช้งานระบบในขั้น Super User สามารถแก้ไขปัญหา และ ให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแลห้องเรียนและผู้เรียน (Teaching Assistant) ได้
8) วางแผนหรือกระตุ้นให้ลูกค้ากลุ่มองค์กรมี engagement ที่ดี และ เกิดการใช้บริการต่อเนื่อง
แก้ปัญหาให้ลูกค้า โดยบริหารและทำงานร่วมกับทีมงานฝ่ายต่างๆให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความเข้าใจเรื่อง OLE, 21st Century Skills, MOOC, และ E-learning เป็นอย่างดี สามารถนำเสนอสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีประสบการณ์ในสายงานบริการลูกค้า หรือ/และ ดูแลโครงการไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • Providing support for clients by learning about and satisfying their needs.
 • Presenting and demonstrating the value of products and services to prospective buyers.
 • Developing sales strategies and setting quotas.
 • Building long-lasting, mutually beneficial relationships with external contacts and internal departments to create a better customer experience.
 • Handling complaints and negotiations.
 • Making cold calls or reaching out to prospects.
 • Following up with prospects several times throughout the sales cycle to ensure needs are being met.
 • Compiling and analyzing data to find trends.

3. Content Creator

อัตรา : 1

เงินเดือน : 23000

สถานที่ทำงาน : บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จํากัด

รายละเอียดของงาน
We are searching for a driven, detail-oriented Content Creator to produce high-quality outputs for our business. The Content Creator will update existing material, generate novel work, and identify new ways to reach consumers. You should also contribute to the shaping of our stylistic guidelines.
To be a successful Content Creator, you should focus on appealing to consumers' interests by creating engaging material. Ultimately, an exceptional Content Creator will promote collaboration between internal stakeholders to ensure consistency in our company's outputs.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Writing, reviewing, editing, and updating content for company websites, blogs, marketing materials, and similar platforms.
 • Conducting research and interviews to learn more about current trends, developments, and perceptions about the subject matter, and then contextualizing your findings.
 • Assisting the creative team with the design of promotional materials.
 • Using social media to engage consumers, respond to questions or complaints, and to promote company initiatives.
 • Collaborating with internal departments to establish campaign objectives, complete tasks, and identify and solve problems.
 • Monitoring social media and company website metrics.
 • Utilizing SEO methods to increase site traffic.
 • Suggesting new ways to promote company offerings and to reach consumers.

4. Digital Marketing

อัตรา : 1

เงินเดือน : 28000

สถานที่ทำงาน : บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จํากัด

รายละเอียดของงาน
Conduct online marketing efforts and create articles and contents for clients. Develop and improve cmnpany's digital marketing strategy. Develop and maintain online presence and brand recognition on websites and landing pages

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Plans and executes all web, SEO/SEM, database marketing, email, social media, facebook ads and display advertising campaigns.
 • Designs, builds, and maintains our social media presence.
 • Measures and reports performance of all digital marketing campaigns and assesses against goals (ROI and KPIs).
 • Identifies trends and insights and optimizes spend and performance based on the insights.
 • Brainstorms new and creative growth strategies through digital marketing.
 • Plans, executes, and measures experiments and conversion tests.
 • Collaborates with internal teams to create landing pages and optimize user experience.
 • Utilizes strong analytical ability to evaluate end-to-end customer experience across multiple channels and customer touch points.
 • Identifies critical conversion points and drop off points and optimizes user funnels.
 • Highly creative with experience in identifying target audiences and devising digital campaigns that engage, inform, and motivate

5. Marketing Manager

อัตรา : 1

เงินเดือน : 45000

สถานที่ทำงาน : บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จํากัด

รายละเอียดของงาน
At BIH, marketing is about understanding people — and building awareness about how our products/services can satisfy their needs. We’re looking for an experienced and versatile marketing manager who is hungry to do this and more. Our ideal candidate has experience developing and executing marketing campaigns while managing and inspiring a team. He/she will be comfortable with day-to-day marketing activities, as well as long-term strategy, thriving with tight deadlines and changing needs. If you are a people-person who loves the rewarding challenge of building a brand, we want to hear from you.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Working in partnership with the creative team, develop creative briefs and guide creative direction to meet objectives for all advertising and public-­facing communications, including print, digital, and video assets
 • Conceptualize and execute on multi-channel campaigns across the prospect and customer lifecycle, ensuring the alignment of communications and messaging across all channels
 • Manage content and updates for customer and internal touch points, establishing budget guidelines, participating in events, documenting business processes, and providing additional sales support
 • Gather customer and market insights to inform outreach strategies, increase customer conversions, and generate more qualified leads
 • Identify effectiveness and impact of current marketing initiatives with tracking and analysis, and optimize accordingly
 • Present ideas and final deliverables to internal and external teams, and communicate with senior leaders about marketing programs, strategies, and budgets
 • Establish positioning, identify target audiences, and develop marketing plans with specific objectives across different channels and segments
 • Lead the execution of marketing programs from start to finish, leveraging internal support and driving collaboration
 • Analyze customer insights, consumer trends, market analysis, and marketing best practices to build successful strategies
 • Create, maintain, and conduct analytics reporting across multiple platforms and extract key insights for future campaign development and go-to-market strategies, complete with formal proposals and recommendations on tactics

6. Business development

อัตรา : 1-2

เงินเดือน : 30000

สถานที่ทำงาน : บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จํากัด

รายละเอียดของงาน
we are hiring another Business Development Manager to take over a mix of existing accounts and new sales territory. To excel in this role you should be an active listener, have a compelling sales personality, and a hunger to chase and close new business from cold calls and inbound warm leads.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • research and identify new business opportunities - including new markets, growth areas, trends, customers, partnerships, products and services - or new ways of reaching existing markets
 • understand the needs of your customers and be able to respond effectively with a plan of how to meet these
 • think strategically - seeing the bigger picture and setting aims and objectives in order to develop and improve the business
 • have a good understanding of the businesses' products or services and be able to advise others about them
 • discuss promotional strategy and activities with the marketing department
 • develop the business sales and marketing strategy.
 • carry out sales forecasts and analysis and present your findings to senior management/the board of directors
 • seek out the appropriate contact in an organisation
 • generate leads and cold call prospective customers
 • meet with customers/clients face to face or over the phone

7. Learning Designer

อัตรา : 1-2

เงินเดือน : 30000

สถานที่ทำงาน : บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จํากัด

รายละเอียดของงาน
We are searching for a Learning Designer to devise curricula for our clients. The Learning Designer should research applicable content, suggest and formulate course materials, and then collate these newly-designed resources. You should also verify the accuracy of all information and its presentation.
To ensure success as a Learning Designer, you should utilize engaging and effective mnemonic tools to facilitate students' memorization of content. Exceptional Learning Designers will deliver suitable learning materials without fail.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • คิดคอนเซ็บการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สร้างสรรค์ออกแบบ และ สามารถวางโครงเรื่องของบทเรียนตั้งแต่ต้นจนจบ (Course Outline) เพือให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อ สั้น กระชับ น่าติดตาม
 • ทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 21st Century Skills, Social Learning, Community Learning, On-the-job training, Human Resource Development, MOOC, และ E-learning
 • ศึกษาข้อมูลที่เข้าใจยากอธิบายออกมาให้เข้าใจง่าย ตามโจทย์ที่ได้รับ
 • ออกแบบบทเรียน ทั้งในรูปแบบวีดีโอ แบบดิจิตอล และสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น Interactive Games, Simulation programs, Board games, Microlearning, VDO clips, e-Books, e-articles, User Manual, Booklet, etc. ให้สั้น กระชับ น่าติดตาม
 • ออกแบบงานกิจกรรม สัมมนาต่างๆ (Workshop) ที่สามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Social Learning) รวมถึงการเรียนรู้นอกสถานที่ ให้สั้น กระชับ น่าติดตาม
 • ทำงานร่วมกับ Multimedia Specialist และ Project Manager แล้วนำข้อมูลที่ได้รับมาผลิตผลงานต่างๆ อาทิเช่น Storyboard, Teaser, Event Presentation, Product Presentation ประกอบการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ
 • ใช้คอนเซ็บ OLE (Outcome, Learning, Evaluation) เพื่อเก็บ feedback มาพัฒนาปรับปรุงการผลิตบทเรียนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • เขียนโครงการ หรือ ร่างเอกสารทางราชการ เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์รวมถึงกิจกรรมสัมมนาต่างๆ ให้ตอบโจทย์ Thailand 4.0 และ Workforce 4.0 ได้
 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิเช่น เขียนบทความถ่ายทอดแนวคิด Blended Learning, 21st Century Skills, Social Learning, Community Learning เป็นต้น

วิธีการรับสมัครงาน

บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จํากัด
บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จํากัด 183 อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ ชั้น 15 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 026519069
แฟกซ์ :

ติดต่อ : Marut Siriwatthana

http://www.bangkokinnovationhouse.com

Jobs power By JobTH.com