บริษัท ยูนิตี้ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 4 กันยายน 2543 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการบริหารจัดการอาคารสูง คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร ต่อมาช่วงปลายปี 2545 ได้เริ่มต้นเข้าร่วมโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทยของภาครัฐ โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นผู้ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบการทำงาน หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2547 บริษัทฯ ได้เริ่มจัดทำระบบบริหารจัดการอาคารภายใต้ชื่อระบบ Unity Management System (UMS) เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับงานบริการของบริษัทฯ และในปี 2550 บริษัทฯ และคณะผู้บริหาร จึงได้ร่วมกันตัดสินใจในการเขียนระบบคุณภาพขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานระดับสากล หลังจากนั้นอีก 1 ปี บริษัทฯ จึงได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ระบบ ISO 9001:2000 ในปี 2551 และไรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ในปี 2560 โดย บริษัทอินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กุญแจสู่ความสำเร็จตลอดระยะเวลา 17 ปี ที่ผ่านมาของบริษัท ยูนิตี้ กรุ๊ป จำกัด จำกัด ก็คือความเอาใจใส่ใกล้ชิดของเจ้าของบริษัทฯ คณะผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับที่มีต่อลูกค้า รวมั้งการให้บริการของบริษัทฯ ที่ยึดหลักซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรมต่อลูกค้าและพนักงาน ตลอดจนมีการพัฒนาปรับปรุงงานบริการ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีการทำงานอย่างมีคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด อันนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่องานบริการของเรา ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

1. ผู้จัดการอาคาร

อัตรา : 4

เงินเดือน : 25,000-30,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ยูนิตี้ กรุ๊ป จำกัด

รายละเอียดของงาน
ดูแลบริหารอาคารโดยภาพรวมทั้งหมด อาทิ เช่น งานการเงิน / งานอาคารสถานที่ / งานประชุมใหญ่ / พรบ.กฎหมายอาคารชุด /ดูแลงานคู่สัญญาต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ควรมีประสบการณ์ด้านบริหารอาคารสูงอย่างน้อย 3 ปี (ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานอาคาร / หัวหน้าฝ่ายอาคาร / ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความเป็นผู้นำ และการถ่ายทอดงานได้ดี
 • มีใจรักในการบริการ และมีความฉลาดทางด้านอารมณ์
 • มีความรู้ด้าน พรบ.อาคารชุด
 • มีความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล
 • สามารถเริ่มงานทันทีได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ

2. เจ้าหน้าที่ธุรการอาคารชุด โซนแจ้งวัฒนะ

อัตรา : 3

เงินเดือน : 14,000-15,000

สถานที่ทำงาน : คอนโด เอสโทรคอนโดมิเนียม ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

รายละเอียดของงาน
1. จัดพิมพ์เอกสาร เช่น หนังสือออก หนังสือเวียน หรือประกาศ
2. จัดเก็บเอกสารตามระเบียบของบริษัท
3. ประสานงานภายใน-ภายนอก รับแจ้งเรื่องต่างๆ จากผู้พักอาศัย ฯลฯ
4. จัดทำการจัดซื้อ-จัดจ้างภายในหน่วยงาน
5. จัดทำหนังสือปลอดหนี้และตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน
6. จัดทำตารางการทำงาน สรุปเวลาการเข้างาน ทะเบียนการลาของพนักงาน
7. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประชุมประจำเดือน ประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
8. จดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม
9. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย-หญิง
 • จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • อายุ 23-40 ปี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป (บริษัทฯ จัดอบรมให้ก่อนปฏิบัติงานจริง)
 • มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและมีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์
 • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel Power point เป้นต้น
 • สามารถปฏิบัติงานได้ 6 วันต่อสัปดาห์
 • มีความรู้ พรบ.อาคารชุด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่การเงินอาคารชุด โซนแจ้งวัฒนะ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000

สถานที่ทำงาน : คอนโด เอสโทรคอนโดมิเนียม ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

รายละเอียดของงาน
1. ออกใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ
2. รับชำระเงินพร้อมออกใบเสร็จรับเงินและนำเงินฝากธนาคาร
3. ติดตามทวงถามจัดเก็บเงินตามที่ได้มีการออกใบแจ้งหนี้
4. จัดทำเอกสารการเงินรับ-การเงินจ่ายประจำวัน และสรุปสัปดาห์ละครั้ง
5. จัดทำเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ายและนำส่งสรรพากร
6. จัดทำเอกสารตั้งเบิกตามรอบวันที่ (1-5,10-15)
7. อัพเดทสมุดคุม รายรับประจำวัน สมุดคุมเช็คประจำเดือน ลงบันทึกสมุดเงินสดย่อย ลงบันทึกสมุดค้ำประกันงานตกแต่งฯ ลงบันทึกสมุดลดหนี้
8. รับเรื่อง ประสานงานลูกบ้าน ช่าง ผู้รับเหมา
9. ทำสรุปสถานะการเงินประจำเดือน
10. ทำสรุปยอดลูกหนี้ค้างชำระ
7. อัพเดทสมุดคุมเช็ค ประจำวัน ประจำเดือน สมุดเงินสดย่อย สมุดค้ำประกันงานตกแต่งฯ สมุดคุมลดหนี้
8. จัดทำสรุปสถานะการเงินประจำเดือน
9. จัดทำสรุปยอดลูกหนี้ค้างชำระ
10. รับเรื่อง ประสานงานลูกบ้าน ,ช่าง,ผู้รับเหมา หรือผู้มาติดต่อทั้งภายใน-ภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 24-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป (บริษัทฯ จัดอบรมให้ก่อนปฏิบัติงานจริง)
 • มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและมีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์
 • มีใจรักในการบริการ และมีความฉลาดทางด้านอารมณ์,มีบุคคลิกภาพและทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel Power point เป้นต้น
 • สามารถปฏิบัติงานได้ 6 วันต่อสัปดาห์
 • มีความรู้ พรบ.อาคารชุด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ใช้โปรแกรมการเงิน Softbiz จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทึ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายอาวุโส

อัตรา : 1

เงินเดือน : 17,000-20,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ยูนิตี้ กรุ๊ป จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.บันทึกข้อมูลบัญชีการเงินลงโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป นำข้อมูลจัดทำงบการเงินของนิติบุคคลอาคารชุดฯ และนำเสนอให้ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกหรือผู้จัดการแผนก ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอต่อผู้ว่าจ้าง
2. จัดทำงบการเงิน (งบรับจ่ายเงินสด,งบการเงินประจำเดือน)
3. เข้าร่วมประชุมฝ่าย
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายใน-นอกบริษํทฯ ในงานที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 28-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป (บริษัทฯ จัดอบรมให้ก่อนปฏิบัติงานจริง)
 • มีความรู้งานบัญชีการเงินอาคารชุด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รู้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.อาคารชุด , กฏหมายเกี่ยวกับภาษีอากร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถจัดทำงบการเงินได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบัญชีและการจัดทำงบการเงิน
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสรรหา

อัตรา : 1

เงินเดือน : 17,000-20,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ยูนิตี้ กรุ๊ป จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. งานสรรหาว่าจ้าง ให้ทันตามกำหนดเวลา
2. จัดทำทะเบียนพนักงาน
3. จัดการงานธุรการในส่วนงานสรรหาฯ
4. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป รัฐศาสตร์ จิตวิทยาองค์การ นิติศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล-ด้านสรรหาฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและมีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์
 • มีใจรักในการบริการ และมีความฉลาดทางด้านอารมณ์
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel Power point เป้นต้น
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • มีบุคคลิกภาพและทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานทันทีได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประชาสัมพันธ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : 13,000-15,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ยูนิตี้ กรุ๊ป จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. ประชาสัมพันธ์และประสานงานเวลามีคนจากภายนอกมาติดต่อที่บริษัท
2. รับโทรศัพท์และประสานงาน โอนสายไปให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. ทำงานธุรการที่เกี่ยวข้องตามที่หัวหน้ามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • จบวุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป (บริษัทฯ จัดอบรมให้ก่อนปฏิบัติงานจริง)
 • มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน มีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel Power point เป้นต้น
 • มีใจรักในการบริการ และมีความฉลาดทางด้านอารมณ์
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานในวันเสาร์ได้ (เดือนละ 2 เสาร์)
 • สามารถเริ่มงานทันทีได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ช่างอาคาร ประจำบ้านอ่อนนุชคอนโดฯ)

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : 12,000-15,000

สถานที่ทำงาน : บ้านอ่อนนุชคอนโด ซอยอ่อนนุช 30-32 เยื้องวัดยาง (หลวงพ่อโต)

รายละเอียดของงาน
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องจักรภายในอาคารตามแผนงานที่กำหนด
2. ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักร
3. ซ่อมแซมงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ตรวจเช็คค่าน้ำ สระว่ายน้ำ และดูดทำความสะอาด
4. จัดทำเอกสาร check list ประจำวัน
5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอันเกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่รับนักศึกษาจบใหม่ หรือกำลังศึกษาอยู่
 • มีประสบการณ์ บริษัทฯ มีอบรมให้ก่อนปฏิบัติงานจริง
 • มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและมีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์
 • มีใจรักในการบริการ และมีความฉลาดทางด้านอารมณ์
 • หากมีบัตรช่างไฟฟ้าอาคารสูง รับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานได้ 6 วันต่อสัปดาห์
 • สามารถทำงานล่วงเวลาหมุนเวียนตามความจำเป็นได้เป็นครั้งคราวได้
 • มีความรู้ เรื่องงานช่างอาคารสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทึ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. ช่างอาคาร (ประจำคอนโดใกล้รถไฟฟ้าอารีย์ 100เมตร)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 13,000-15,000

สถานที่ทำงาน : คอนโด โนเบิล รีเฟลกซ์ BTS อารีย์

รายละเอียดของงาน
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องจักรภายในอาคารตามแผนงานที่กำหนด
2. ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักร
3. ซ่อมแซมงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ตรวจเช็คค่าน้ำ สระว่ายน้ำ และดูดทำความสะอาด
4. จัดทำเอกสาร check list ประจำวัน
5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอันเกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่รับนักศึกษาจบใหม่ หรือกำลังศึกษาอยู่
 • มีประสบการณ์ บริษัทฯ มีอบรมให้ก่อนปฏิบัติงานจริง
 • มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและมีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์
 • มีใจรักในการบริการ และมีความฉลาดทางด้านอารมณ์
 • หากมีบัตรช่างไฟฟ้าอาคารสูง รับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานได้ 6 วันต่อสัปดาห์
 • สามารถทำงานล่วงเวลาหมุนเวียนตามความจำเป็นได้เป็นครั้งคราวได้
 • มีความรู้ เรื่องงานช่างอาคารสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทึ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. หัวหน้าช่างแอร์ ชิลเลอร์

อัตรา : 2

เงินเดือน : 20,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ยูนิตี้ กรุ๊ป จำกัด

รายละเอียดของงาน
รู้ระบบเครื่องชิลลเลอร์เป็นอย่างดี สามารถซ่อมชิลเลอร์เครื่องทำความเย็นขนาดเล็ก-ใหญ่ได้ เข้าใจในระบบสารทำความเย็น Refrigerant, เชื่อมงานระบบเชื่อมรอยรั่ว ใช้เครื่องมือช่างที่เกี่ยวข้องได้ดี, เปลี่ยน Drier เติมน้ำยาได้ สามารถ Operate เครื่องชิลเลอร์ได้ ,สามารถทำ PM เครื่องชิลลเลอร์ประจำเดือนได้ , ล้างทำ PM ชิลเลอร์ขนาดเล็กและใหญ่ ,งานซ่อมบำรุง เชื่อมท่อทองแดง เติมน้ำยา , เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ เครื่องชิลเลอร์ได้ ,ซ่อมชิลเลอร์ทั่วไป ขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ , สามารถซ่อมงานเครื่องปรับอากาศทั่วไป (Spittye) ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถเดินทางเพื่อทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • มีความรู้ ความสามารถด้านแอร์ชิลเลอร์ขนาดใหญ่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์งานแอร์ทุกประเภท ไม่ตำกว่า 3 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน อาคารชุด โซนสุขุมวิท

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000

สถานที่ทำงาน : คอนโดดาวน์ทาวน์ 49 สุขุมวิท ซอย 49

รายละเอียดของงาน
1. ออกใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ
2. รับชำระเงินพร้อมออกใบเสร็จรับเงินและนำเงินฝากธนาคาร
3. ติดตามทวงถามจัดเก็บเงินตามที่ได้มีการออกใบแจ้งหนี้
4. จัดทำเอกสารการเงินรับ-การเงินจ่ายประจำวัน และสรุปสัปดาห์ละครั้ง
5. จัดทำเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ายและนำส่งสรรพากร
6. จัดทำเอกสารตั้งเบิกตามรอบวันที่ (1-5,10-15)
7. อัพเดทสมุดคุม รายรับประจำวัน สมุดคุมเช็คประจำเดือน ลงบันทึกสมุดเงินสดย่อย ลงบันทึกสมุดค้ำประกันงานตกแต่งฯ ลงบันทึกสมุดลดหนี้
8. รับเรื่อง ประสานงานลูกบ้าน ช่าง ผู้รับเหมา
9. ทำสรุปสถานะการเงินประจำเดือน
10. ทำสรุปยอดลูกหนี้ค้างชำระ
11. อัพเดทสมุดคุมเช็ค ประจำวัน ประจำเดือน สมุดเงินสดย่อย สมุดค้ำประกันงานตกแต่งฯ สมุดคุมลดหนี้
12. จัดทำสรุปสถานะการเงินประจำเดือน
13. จัดทำสรุปยอดลูกหนี้ค้างชำระ
14. รับเรื่อง ประสานงานลูกบ้าน ,ช่าง,ผู้รับเหมา หรือผู้มาติดต่อทั้งภายใน-ภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานอาคารชุดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การบัญชี-การเงิน-เศรษฐศาสตร์ บริหารจัดการหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี-การเงินมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีใจรักงานบริการ และมีความฉลาดทางด้านอารมณ์
 • มีความละเอียดรอบคอบ และขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. หัวหน้าช่างอาคารชุด ดาวน์ทาวน์49 สุขุมวิท/ไอดิโอคิว พญาไท/พราว3 แจ้งวัฒนะ

อัตรา : 3

เงินเดือน : 18000-20000

สถานที่ทำงาน : คอนโดฯ ดาวน์ทาวน์49

รายละเอียดของงาน
1. จัดทำและควบคุม แผนการทำงานระบบวิศวกรรมในอาคาร
2. ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของผู้รับเหมาช่วงในการดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกันงานระบบต่างๆ
3. ตรวจเช็ค ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามปกติ
4. จัดหาควบคุมผู้รับเหมาในการซ่อมแซมงานต่างๆ
5. ทำหน้าที่ให้บริการ งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในและภายนอกอาคาร เช่นระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ เป็นต้น
6. ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ตามใบแจ้งซ่อมให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง
7. งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน
8. มีความรู้ ประสบการณ์ดูแล งานสระว่ายน้ำ
9. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10. สามารถจัดตารางกะ และควบคุมดูแลลูกน้องในทีมได้
11. อบรมหรือถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 3. มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร อย่างน้อย 3 ปี
 • 4. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงภ
 • 5.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและกล้าตัดสินใจ
 • 6. หากมีบัตรช่างไฟฟ้าอาคารสูง รับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 7. สามารถปฏิบัติงานได้ 6 วันต่อสัปดาห์
 • 8. มีความรู้ พรบ.อาคารชุด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 9. มีความรู้ เรื่องงานช่างอาคารสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากสามารถเริ่มงานได้ทันทึ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 10. หากสามารถเริ่มงานได้ทันทึ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12. ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

อัตรา : 1

เงินเดือน : 00000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ยูนิตี้ กรุ๊ป จำกัด

รายละเอียดของงาน
ดูแลควบคุมงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมด HRM,HRD ตรวจสอบงานเงินเดือน บริหารจัดการงานฝึกอบรม Public Training งานตรวจเยื่ยมหน่วยงาน งานสรรหาว่าจ้าง งานระเบียบข้อบังคับ งานสวัสดิการต่างๆ วางแผนงานประจำปี ประจำเดือน สรุปการทำงานของฝ่าย งานโครงการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบุคคล เช่น Career Path งานสังสรรค์ประจำปี งานกิจกรรมของบริษัท ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. มีประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป
 • 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ , สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 3. ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • 4. มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • 5. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและกล้าตัดสินใจ
 • 6. มีทัศนคติที่ดีต่องานและบริษัทฯ
 • 7. หากสามารถเริ่มงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (งานรับเหมาทำความสะอาด-งานแม่บ้านอาคารฯ สำนักงาน ฯลฯ)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท ยูนิตี้ กรุ๊ป จำกัด

รายละเอียดของงาน
บริหารจัดการงานแม่บ้านที่ประจำหน่วยงานของบริษัทฯ บริหารจัดการต้นทุนหน่วยงาน บริหารจัดส่งน้ำยาทำความสะอาดแต่ละหน่วยงาน สร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ว่าจ้าง รักษาฐานลูกค้าและขยายฐานลูกค้าใหม่ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารฯ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 3. มีประสบการณ์งานบริหารแม่บ้าน อย่างน้อย 5 ปี
 • 4. มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานและสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • 5.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและกล้าตัดสินใจ
 • ุ6. สามารถเดินทางไปยังหน่วยงานต่างจังหวัดได้
 • 7. สามารถปฏิบัติงานได้ 6 วันต่อสัปดาห์
 • 8. มีความรู้เรื่องการหรือน้ำยาน้ำความสะอาดและมีความรู้เรื่อผสมน้ำยาทำความสะอาดแต่ละพื้นผิวเป็นอย่างดี
 • 9. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน

บริษัท ยูนิตี้ กรุ๊ป จำกัด
998/159-160 บ้านอ่อนนุช คอนโดมิเนียม ชั้น SP ซอยอ่อนนุช 30-32 ถนน สุขุมวิท 77 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0922238808
แฟกซ์ : 0274210170

ติดต่อ : คุณนับดาว กาญจนชาติ

ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com