บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด
ธุรกิจสิ่งทอครบวงจร เพื่อการส่งออก 100 % เริ่มตั้งแต่กระบวนการ ปั่นด้าย, ทอผ้า, ย้อมผ้า และผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป บริษัทฯ มีความมั่นคงมากกว่า 60 ปี ที่ติดอันดับ 1 ของบริษัทชั้นนำในธุรกิจสิ่งทอครบวงจรของประเทศ, ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI, มีพนักงานมากกว่า 14,000 คน มีโรงงานทั้งในและต่างประเทศ มากกว่า 13 โรงงาน มูลค่าการส่งออกมากกว่า 8,000 ล้านบาทต่อปี

1. เจ้าหน้าที่ดิจิตัลเทคโนโลยี (Digital Technology Officer ) ประจำเพชรเกษม 71

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด เพชรเกษม 71 (ปฎิบัติงาน : จันทร์-ศุกร์ , เวลา 8.00 น.- 18.00 น.) หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

รายละเอียดของงาน
1. Design & Develop Packaging of IOT or Digital Electronic modules
2. Develop an understanding of packaging need
3. Do hard-drawn sketches or design software to create digital drafts
4. Be designing until a person is satisfied & meet the standard
5. Keen to learn and will be flexible through each 3D CAD software such as Solidwork, Sketchup
6. Able to transform the actual object into a 3D model for printing
7. Able to design new objects from scratch to be 3D-printed

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Bechelor's degree in Industrial desing or reelate field Major Packing Design
 • Exprerience working with 3D creative disign SE
 • Good English skill ( Read/Write )
 • Be proficient in photography
 • Able to work under tight pressure to meet deadlines

2. ช่างเทคนิคทดสอบคุณภาพ (ประจำสมุทรสาคร)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด (สมุทรสาคร)

รายละเอียดของงาน
1.ทดสอบและปฎิบัติงานประจำวัน แจ้งผลไปทางโรงย้อม ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
2.ตรวจสอบวิธี และผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
3.ปฏิบัติการทดสอบและรายงานผลผ้า ที่ต้องการส่งห้องแล็ปมาตรฐานภายนอกให้ผ่านตามมาตรฐานลูกค้า แก่ผู้ขอใช้บริการ
4.ติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจในชิ้นงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
5.สรุปผลการทดสอบในส่วนงานรับผิดชอบเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
6.ปฏิบัติและรายงานผลที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำ
7.ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของตนเองในส่วนที่เกี่ยวข้อง
8.ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อยู่เสมอ
9.ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10.ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ นโยบายสิ่งแวดล้อม และนโยบายความปลอดภัย ของบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาเคมีสิ่งทอ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ในระดับพอใช้
 • มีความละเอียดถี่ถ้วนในการปฏิบัติงาน มีไหวพริบรอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • ทำงานได้อย่างมีระเบียบรวดเร็วและถูกต้อง

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส (ประจำเพชรเกษม 71)

อัตรา : 2 อัตรา ด่วน !

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด เพชรเกษม 71 (ปฎิบัติงาน : จันทร์-ศุกร์ , เวลา 8.00 น.- 18.00 น.) หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

รายละเอียดของงาน
1.ตรวจสอบงานตามแผนงาน
2.ประเมินระบบควบคุมภายในได้/วิเคราะห์และวางแผนการตรวจสอบ
3.จัดทำกระดาษทำการและบันทึกขั้นตอนการทำงาน
4.ประเมินความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในได้
5.ผ่านงานด้านตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการคิด / วิเคราะห์ ได้ดี
 • มีทัศนคติในการทำงานเป็นทีมในทางที่สร้างสรรค์ / สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS ได้ดี
 • ทักษะด้านการสื่อสาร และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีทัศนะคติที่ดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • หากเคยผ่านงานธุรกิจการ์เม้นท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

4. ผู้จัดแผนกบัญชี (Accounting Department Manager) ประจำเพชรเกษม 71

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด เพชรเกษม 71 (ปฎิบัติงาน : จันทร์-ศุกร์ , เวลา 8.00 น.- 18.00 น.)

รายละเอียดของงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีในการจัดทำและปิดบัญชี เพื่อออกรายงานการเงินประจำเดือนและประจำปี ทั้งนี้รวมถึงการกระทบยอดบัญชีตามหลักการบัญชีทั่วไป ตรวจสอบรายงานผิดปกติและปรับปรุงให้ถูกต้องตลอดเวลา วิเคราะห์และนำเสนอรายงานทางการเงินแก่ผู้บังคับบัญชาได้ตรงตามเวลาและถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบและปัญหา งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษี โดยถูกต้อง

ด้าน Operations
1.จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบทุกเดือน ภายใน 4 วันทำการนับจากสิ้นเดือนและในรูปแบบของการวิเคราะห์ ภายใน 6 วันทำการ
2.ตรวจสอบการนำส่งภาษีที่เกี่ยวข้องทุกชนิด ตามเวลาที่กำหนด ตย. เช่น ภธ.40, ภพ.36, ภงด.54, ภพ.30, ภงด 3, 53, ,50, 51
3.ควบคุมวิเคราะห์และสรุปทรัพย์สินที่เพิ่มและลดเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร ถึงการใช้ไปของเงินทุนผลกระทบต่องบกระแสเงินสด
4.ทำการเปิด-ปิดงวดบัญชี และทำการผ่านบัญชีจากสมุดรายวันไปยังบัญชีแยกประเภท ควบคุมให้งานบัญชีเป็นไปตามเป้าหมาย
5.ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต CPA เพื่อรับรองและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
6.ควมคุมรายงานให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เชื่อถือได้ ก่อนนำเสนอหัวหน้างาน
7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ด้าน Human Resources
1.ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
2.การคัดเลือกทีมงาน (Team Selection) โดยวิเคราะห์ทักษะที่ต้องการในงานด้วยการประเมินความรู้ ทักษะ และความสามารถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดพลังงานเชิงบวก เช่น การให้ข้อคิดในการทำงาน การพัฒนาตนเองในการทำงาน หรือการเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน เป็นต้น
4.สื่อสารสร้างเชิงบวกในด้านการกระจายข่าวสารให้กับสมาชิกภายในองค์กรหรือหน่วยงานทราบ

ด้าน Compliance and Safety : ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยและข้อกำหนดของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด

ด้าน Environment : เป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการที่จะปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ฯ

ด้าน Energy : มีส่วนร่วมสำหรับการทำเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายด้านพลังงานของบริษัท ฯให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป ในตำแหน่งผู้จัดการแผนก
 • มีความรู้เรื่องการจัดทำงบประมาณ, กฎหมายภาษีอากรที่ใช้ในปัจจุบันและที่ประกาศใช้ใหม่, มีความรู้มาตรฐานการบัญชีฉบับปัจจุบันและใหม่
 • มีทักษะประเมินภาพรวมของธุรกิจ, เทคนิคการวิเคราะห์และการนำเสนอ, วิเคราะห์ออกแบบระบบงานใหม่ๆให้ทันต่อสถานการณ์
 • มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษดี / มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้จัดทำบัญชี CPD (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หากเคยผ่านงานธุรกิจการ์เม้นท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Program Computer พื้นฐานได้ (MS Office)

5. วิศวกรอุตสาหการ (IE) ประจำโรงงานเพชรเกษม 71 และต่างจังหวัด : สามพราน นครปฐม : พิจิตร

อัตรา : 4 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด เพชรเกษม 71 (ปฎิบัติงาน : จันทร์-เสาร์, เวลา 8.00 น.- 17.00 น.) หยุดวันอาทิตย์

รายละเอียดของงาน
1. กำหนดเป้าหมายการผลิตประจำวัน ให้ได้ประสิทธิผล และติดตามเป้าหมายการผลิต

2.วิเคราะห์การเคลื่อนไหว (Motion) พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาทักษะวิธีการทำงาน (Improvement) ขั้นตอนกระบวนการผลิต

3.จัดทำวิธีการทำงานอย่างถูกวิธี (Engineering Workplace) เพื่อลดการสูญเสียจากการทำงาน (Waste)

4.จัดทำสมดุลย์การผลิตกรุ๊ฟที่ตนเองรับผิดชอบประจำวัน (Line Balance) เพื่อให้เกิดสมดุลย์ตลอดเวลา

*ด้าน Operation*
1.ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุง และ พัฒนาขั้นตอนการผลิต พร้อมนำเสนอ แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้กับไลน์ผลิต

2.กำหนดและจัดทำเป้าหมายการผลิตประจำวัน ให้ได้ตามที่กำหนด ร่วมกับหัวหน้ากรุ๊ฟเย็บหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.ตรวจเช็ค รอบการทำงานแต่ละขั้นตอน ศึกษาติดตามความก้าวหน้า พัฒนาการพนักงานเย็บ

4.วัดผล ประเมิน วิเคราะห์ และรายงานการสูญเสียที่เกิดจากการทำงานของพนักงานเย็บ

5.จัด Balance Line วิเคาะห์ ปรับปรุง Motion ติดตามผลการทำงานพนักงานแย็บ ให้ได้ประสิทธิผล หรือเป้าหมายสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

6.ปฏิบัติตาม นโยบาย ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ วิศวสิ่งทอเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย , วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม และวิศวกรรมการจัดการ
 • มีประสบการณ์ สายงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี,ติดต่อประสานกับบุคคลอื่นได้ดี,มีความยืดหยุ่น ตรงไปตรงมา และซื่อสัตย์สุจริต
 • มีความสามารถในการจัดระดับความสำคัญของงาน และทำงานที่ได้รับภายในเวลาที่กำหนด
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นและสามารถใช้เครื่องคำนวณได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS office, Word, Excel
 • มีทัศนะคติที่ดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากเคยผ่านงานธุรกิจการ์เม้นท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. เจ้าหน้าที่แพทเทิร์น (Pattern Officer) ประจำโรงงาน จ.พิจิตร

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด (จ.พิจิตร อ.วชิรบารมี) ปฎิบัติงาน วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 น.-17.00 น. หยุดวันอาทิตย์

รายละเอียดของงาน
1. จัดทำแพทเทิร์นตัวอย่างและ Costing ให้ถูกต้องทันตามเวลาที่กำหนด
2. จัดทำแพทเทิร์นให้กับทางฝ่ายผลิตได้ถูกต้องตรงตามเวลาที่กำหนด
3. ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับคุณภาพกับหัวหน้าแผนกเย็บและทีมเทคนิค เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย ตามความต้องการของลูกค้า
4. ติดตามและวิเคราะห์แผนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
5. อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.ปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย/แฟชั่นสิ่งทอ หรือสาขาอื่นที่กี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน การ์เมนทฺ์ 3 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติในการทำงานเป็นทีมในทางที่สร้างสรรค์ / สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี / ใช้โปรแกรม MS -Office ได้ดี
 • มีความละเอียดถี่ถ้วนในการปฏิบัติงาน มีไหวพริบรอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีความอดทนละเอียดรอบคอบ
 • หากเคยผ่านงานธุรกิจการ์เม้นท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. Web Application Developer

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด เพชรเกษม 71 (ปฎิบัติงาน : จันทร์-ศุกร์ , เวลา 8.00 น.- 18.00 น.) หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

รายละเอียดของงาน
-เขียนโปรแกรมระบบงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
-ติดตามการใช้งานและแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบ
-ดูแล แก้ไขและปรับปรุง ระบบงาน เพื่อให้ระบบดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
-ศึกษาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาระบบงานต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์สายงาน Programmer อย่างน้อย 1-2 ปี
 • ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชั่น
 • สามารถเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา PHP, HTML, Javascript ได้ดี
 • มีความรู้ ความเข้าใจ CSS, Bootstrap, Ajax, JQuery, Axios, JSON ได้ หรือ สามารถเขียนโปรแกรม Vue, Python, Flask ได้
 • มีความรับผิดชอบต่องาน และ มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานกับฐานข้อมูล MySql, SQL Server, Oracle ได้
 • มีทัศนะคติที่ดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • หากพักอาศัยในเขตหนองแขม, บางแค, พุทธมณฑลสาย 1-4, ทวีวัฒนา, บางหว้า, บางแวก,บางบอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. เจ้าหน้าที่สรรหาวัตถุดิบและสั่งซื้อ (Sourcing & Ordering Officer)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด (สำนักงาน เพชรเกษม 71) ปฎิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น. หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

รายละเอียดของงาน
•สรรหาวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้ง วัตถุดิบที่ใช้ทดแทนในอนาคต
•จัดทำการประเมินผู้ขาย และคัดเลือกผู้ขายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินการธุรกิจมีความราบรื่น และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลกับหน่วยงานภายใน
•ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าและบริการกับผู้ขายทั้งในและต่างประเทศ ติดตามการส่งมอบ การแจ้งปัญหาคุณภาพและติดตามผลการ
เคลมได้ทันตามกำหนด ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
•ค้นหา รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูลของราคาสินค้าในตลาดโลก แนวโน้มการขึ้น – ลงราคาสินค้าและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่สั่งซื้อได้ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
•ผู้จัดทำรายงาน OTP/Pending PO ตลอดจนเป็นผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงาน Market Price / Saving cost เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
•แจ้งการจ่ายเงินค่าสินค้าและบริการกับแผนกบัญชี / การเงิน ติดตามเอกสารการจ่ายเงินเพื่อส่งให้ผู้ขาย
•ติดตามผลการทดสอบคุณภาพวัตถุดิบจาก Supplier เพื่อส่งให้ฝ่ายคุณภาพตรวจสอบ
•ติดตามเอกสารรับรอง Oeko-tex / Organic cotton certificate / Supima certificate / etc.
•เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงให้กับลูกค้า
•ติดตามเอกสาร SHIPPINGDOCUMENT จากผู้ขาย ตรวจสอบความถูกต้อง และส่งต่อให้กับแผนก SHIPPING และฝ่ายการเงิน เพื่อทำใบขนสินค้าขาเข้าและเดินพีการทางศุลกากร
•กำหนดสถานที่ส่งของ ติดตามสถานการณ์เคลียร์ของ และแจ้งวันที่ส่งของให้เกี่ยวข้องทราบ (โกดังด้ายบัญชีเพชรบุรี สามพาน แผนก DEVELOP)
•ผู้ขอและติดตาม Swatch ตัวอย่างเส้นด้าย Top Dye และเส้นด้ายอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลุกค้า หรือส่งให้ทางเซลล์เพื่อเทียบสีและทำ Lab ก่อนลูกค้าลงออเดอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ-จัดหา, มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Logistics
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี /ทักษะการเจรจาต่อรอง
 • มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะด้านการคำนวณ
 • สามารถใช้ Program Computer พื้นฐานได้ (MS Office, PDF, Email, etc)
 • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ/การ์เม้นท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงาน เพชรเกษม 71) (สำนักงาน เพชรเกษม 71) ปฎิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น. หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

รายละเอียดของงาน
1.หาลูกค้าใหม่ ดูแลรักษาลูกค้าเดิม
2.รับผิดชอบเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายผลิต,บัญชี,การเงิน
4.ติดตามงานให้ลูกค้าจนถึงขั้นตอนการส่งออกให้ลูกค้า
5.ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ / เคมีสิ่งทอ / การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีการเจรจาต่อรองและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีทัศนคติในการทำงานเป็นทีมในทางที่สร้างสรรค์ / สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • ใช้โปรแกรม MS ได้ดี
 • ต้องมีรถยนต์ / รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ
 • หากเคยผ่านธุรกิจสิ่งทอ ด้านการ์เม้นท์ / Make to order จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย

10. HR Manager ประจำโรงงาน จ.พิจิตร

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด (ประจำพิจิตร)

รายละเอียดของงาน
1.กำหนด กลยุทธ์ จัดทำ Action Plan การสรรหา คัดเลือก และว่าจ้าง , การฝึกอบรม พัฒนา , การบริหารผลตอบแทน และ การบริหารแรงงานสัมพันธ์ จำนวนพนักงาน 3,000 คนขึ้นไป
2.ควบคุม ติดตาม วิเคราะห์ หาสาเหตุปัญหา และกำหนดแนวทางป้องกันปัญหา ให้เป็นไปตามแผน นโยบาย ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
3.กำหนด Quality Procedure (QP) , Work Intruction (WI) ให้สอดคล้องกับระบบ HRM,CQM,ISO หรือข้อกำหนดของลูกค้าให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน
4.กำกับ การบริหารจัดการ และวางแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถตามตำแหน่งที่กำหนด ดูแลด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การสื่อสาร การประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานในองค์กร การประสานงานภายนอกองค์กร ให้มีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุด
5.กำกับ ควบคุม ดูแล ต้นทุนด้านแรงงานทางตรง ทางอ้อม ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิผลการผลิตอย่างสูงสุด (Out Put&Out Come)
**สามารถส่งประวัติ มาได้ที่ E-Mail : benjaluck.s@nanyangtextile.com**

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ การบริการงานด้านบุคคลโรงงาน 5 ปีขึ้นไป,หรือมีประสบการณ์ฺดูแลพนักงาน 3000 คนขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านมีความรู้ด้าน OD , SWOT , TQM , CQM , HRM และระบบคุณภาพ ISO , SA 8000 , มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.)
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office Word, Excel, Powerpoint, หากสามารถใช้โปรแกรม @Coreได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทน ระเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ/การ์เม้นท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรบุคคล (ประจำสามพราน)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด (ประจำสามพราน)

รายละเอียดของงาน
เจ้าหน้าที่เงินเดือน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.กำหนดกะ หรือตารางเวลาการทำงาน ตามเวลาที่บริษัทฯกำหนด
2.ดึงข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ ลงข้อมูลเวลาการทำงาน ข้อมูลรายได้อื่นๆ ของพนักงานประจำวัน
3.ประสานงาน ติดตาม สอบถาม ตรวจสอบ ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา (OT) ของพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและข้อกำหนดของลูกค้า หรือทำการ Balance OT
4.สรุปข้อมูล ตรวจสอบ การประมวลผลเวลาการทำงานให้กับผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
5.จัดทำรายงาน การจ่ายค่าจ้าง เบี้ยขยัน และเงินได้อื่นๆย้อนหลังกรณีมีการค้างจ่าย
6.รวบรวมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
7.จัดทำสรุปสถิติข้อมูลการขาด ลา และมาสาย (Time Attendance) ติดบอร์ด รายงานส่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับบัญชาแต่ละแผนกทราบ ในการหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
8.หน้าที่หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
1.จัดทำโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นอยู่ และจัดสรรสวัสดิการให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
2.หาข่าวสาร ข้อมูลสาระน่ารู้ ทำประกาศ แต่งตั้ง บรรจุ โอนย้าย พ้นสภาพติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
3.ประสานงาน จัดทำโครงการด้านกิจกรรม หรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.ติดตาม ตรวจสอบ พนักงานให้ทำตามระเบียบ ข้อบังคับการทำงาน ประกาศ ของบริษัทฯ
5.ติดต่อประสานงาน หน่วยงานราชการ สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ด้านเงินเดือนมีความรู้เรื่องภาษีเบื้องต้น Time Attendance / ด้านER มีคว่ามรู้เรื่อง 5ส. / ด้านสรรหา มีความรู้พรบ.กฎหมาย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความขยันอดทน มีความละเอียดรอบคอบ ตรงเวลา
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และสามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดี
 • มีความรู้ด้านสื่อโซเซียลมีเดีย Line facebook Website
 • ชอบความท้าทายและรักที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความอดทนในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

12. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสานสนเทศ (Programmer) ประจำเพชรเกษม 71

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด (ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์ 08:00-18:00 น.)

รายละเอียดของงาน
1.เขียนโปรแกรมตามความต้องการของ User
2.แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมต่างๆให้กับ User
3.วิเคราะห์ระบบตามความต้องการของผู้ใช้
4.ทดสอบการทำงานของระบบ
5.งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปีขึ้นไป
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ My SQL ,Oracle ,SA ,Programmer
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และทนกับเหตุการณ์ที่มีภาวะกดดันได้
 • มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษดี / มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • ชอบความท้าทายและรักที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีความอดทนในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้

13. ช่างเทคนิคฝ่ายผลิต

อัตรา : 6 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด

รายละเอียดของงาน
ช่างเทคนิคอบผ้า (ควบคุมเครื่องอบผ้า)
1.สามารถใช้เครื่องจักรและควบคุมการปรับตั้งเครื่องจักร และการควบคุม Parameter ของเครื่องจักรได้ดี
2.สามารถจัดเตรียมผ้าเข้าเครื่องอบ และเคมีอบได้
3.สามารถรู้โครงสร้างและ Spec ผ้า เข้าใจกระบวนการผลิตในบิลแข็งและปฎิบัติงานได้
4.สามารถทำความสะอาดเครื่องจักรและพื้นที่พร้อมดูแล บำรุงรักษาเบื้องต้นได้
และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
5.สามารถตรวจสอบคุณภาพผ้าหลังการอบได้

ช่างเทคนิคย้อม
1.ควบคุมคุณภาพสินค้าที่อยู่ในกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ
2.สรุปสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต และแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบ
3.ดูและเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในแผนกย้อม ให้สามารถดำเนินการผลิตได้
4.ติดตามระบบเกี่ยวกับเทคนิคย้อม
5.งานอื่นตามมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ช่างเทคนิคควบคุมคุณภาพ
1.รับผิดชอบในส่วนของการควบคุมคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป
2.ควบคุมพนักงานในกะให้ปฎิบัติตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้
3.ดำเนินการ Action plan ที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตาม KPI ที่กำหนด
4.งานอื่นตามมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ช่างเทคนิคเตรียมผ้าและจัดส่ง
1.ติดตามคิวงานสาวผ้า,เผาขน,เย็บริม Set,Con ให้ตรงตามแผนกย้อมประจำวัน
2.ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในแผนกจัดส่ง ให้สามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าได้
3.ควบคุมพนักงานในกะให้ปฎิบัติตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้
4.งานอื่นตามมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง
1.วางแผนการซ่อมบำรุง ทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงระบบลม/ดับเพลิง
2.ควบคุมดูแลรักษา และการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3.ดูแลการจัดเก็บอุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4.ตรวจสอบและดูแลผู้รับเหมาทั้งภายในและภายนอก
5.งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่างเทคนิคทอผ้า
1.รับงาน Set up เครื่องจากหัวหน้า
2.Set up เครื่องและซ่อมเครื่องจักรที่เกิดปัญหากับผ้าได้ทั้งหมด ได้แก่ ซ่อมผ้า ปรับตั้งศูนย์
3.ชั่งผ้าที่สูญเสียที่เกิดจากการปรับและซ่อมเข้าระบบได้
4.ควบคุมของเสียในการปรับผ้าแต่ละครั้งต้องไม่เกิน 3kg/ครั้ง
5.ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่างเทคนิคทดสอบคุณภาพ
1.ตรวจสอบการทดสอบและปฎิบัติงานประจำวัน แจ้งผลให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ
2.ตรวจสอบวิธีและผลปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
3.ปฎิบัติการทดสอบให้ได้ตามมาตรฐานที่ล/ค กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ ปวส./ ปริญญาตรี ช่างทุกสาขา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สาขาเคมีสิ่งทอ
 • ประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปีขึ้นไป
 • มีทัศนคติในการทำงานเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์/มีความคล่องตัว/มีความคิดเชิงบวก
 • สามารถใช้เครื่องจักรได้และแก้ไขเครื่องจักรเบื้องต้นได้
 • สามารถแก้ปัญหาได้ดี
 • สามารถทำงานเข้ากะ และทำโอทีได้
 • สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีความอดทนในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • หากเคยผ่านงานด้านธุรกิจการ์เม้นท์ / สิ่งทอ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14. หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมอุตสาหการ

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.จัดทำ Plan การทำงานให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
2.ควบคุมดูแลให้คำแนะนำและตรวจสอบการปฎิบัติงานของพนักงาน IE
3.วิเคราะห์ข้อมูลและหารือร่วมกันกับ Operation ในการปรับปรุงระบบ/ ขั้นตอนการผลิต
4.ประสานงาน Tech ในการประยุกต์เทคนิคทางวิศวกรรม เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของพนักงาน
5.Training พนักงานผู้ปฎิบัติงาน Operation ให้มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ/ขั้นตอนวิธีการทำงานที่ถูกต้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีทัศนคติในการทำงานเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์/มีความคล่องตัว
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Excel, Word, Power Point, Outlook,Zoom,Auto CAD
 • มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • ชอบความท้าทายและรักที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • สามารถใช้เครื่องคำนวณได้
 • ทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษดี
 • หากเคยผ่านงานด้านธุรกิจการ์เม้นท์ / สิ่งทอ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
* สมัครด้วยตนเอง (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4)
อาคารนันยางเท็กซ์ไทล์ เพชรเกษม 71
(ตรงข้ามห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า)

* ส่งทาง E-mail : benjaluck.s@nanyangtextile.com
(subject : กรุณาระบุตำแหน่งที่สมัคร พร้อม attach รูปถ่าย ในresume ด้วย)

*ติดต่อโดยตรงฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
02-421-2160-9 Ext.1408,1409,1421 / Mobile : 064-184-3029 คุณเบญจรักษ์(เบนซ์)

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน;
รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)
สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
สำเนาเอกสารการฝึกอบรม (ถ้ามี)

บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด
เลขที่ 27 อาคารนันยางเท็กซ์ไทล์ ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 02-421-2160-9 ต่อ 1408,1409,1421 / Moblie 064-184-3029
แฟกซ์ : 02-421-3767

ติดต่อ : คุณเบญจรักษ์ สำนวนเลิศ

http://www.nanyangtextile.com
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com