บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
การประกันชีวิต

1. Telesales (พนักงานขายทางโทรศัพท์)

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : 10,000 - 11,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัทไทยประกันชีวิต อาคารภคินท์ ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 อยู่ติดกับอาคารฟอร์จูน ห้างโลตัสฟอร์จูนทาวน์

รายละเอียดของงาน
- โทรประชาสัมพันธ์และนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า ผ่านระบบโทรศัพท์ ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า บริษัทมีฐานข้อมูลให้
- เป็นงานประจำนั่งทำงานในออฟฟิศ วันและเวลาปฏิบัติ- เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น. /
สถานที่ทำงาน อาคารภคินท์ ชั้นที่ 11 ถนนรัชดาภิเษก / วันหยุดตามนักขัตฤกษ์ ตามปฎิทิน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • วุฒิตั้งแต่ม.3,ปวช,ปวส ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แค่มีความมุ่งมั่นในงานขาย
 • มีใจรักงานบริการ ชอบพูดคุย กระตือรือร้น และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีการอบรมก่อนการเริ่มงาน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • หากมีประสบการณ์ Tele Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บริษัทมีฐานรายชื่อลูกค้าให้

2. QC เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียง

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อาคารภคินท์ชั้น 11

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบความถุกต้องของไฟล์เสียง
- ควบคุมคุณภาพไฟล์เสียงของพนักงานขายให้มีความถูกต้อง
- สรุปรายงานการทำงานให้กับหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง, อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีใจรักงานบริการ ความอดทนสูง และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • เป็นงานประจำ ทำงานในออฟฟิศทุกวัน
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความมุ่งมั่นในการการทำงาน

3. Project Leader Telesales

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบบริหารการทำงานของทีมขาย ( Telesales ) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขายที่บริษัทกำหนด จัดการดูแลให้ขบวนการทำงายของทีมขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักของ คปภ. รวมทั้งวิเคราะห์และพัฒนาการทำงานเพื่อทำให้ทีมขายสามารถทำงานได้อย่างมีศักยภาพ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหางานในหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานและทีมงานให้อยู่ภายใต้การทำงานที่มีมาตรฐานและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งรักษาและจัดเก็บข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าในระดับสูงสุด

Key Responsibilities :

- บริหารวางแผนการทำงาน ดูแลงานขายทีม Telesales ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละปีที่บริษัทกำหนด รวมทั้งได้ตาม KPIs หลักขององค์กร
- วางแผนกำหนดแนวทางการทำงานทั้งรายวัน รายเดือน เพื่อให้บรรลุยอดขายได้ตามเป้าหมาย วางแผนการขายและประมาณการยอดขายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และจัดทำโครงการรองรับแผนงาน เพื่อควบคุมงานให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
- พัฒนาและกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล
ออกแบบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งกำหนดโปรแกรมกระตุ้นการขายเพื่อให้บรรลุยอดขาย
- บริหารจัดการทีมขายเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานในแต่ละวันราบรื่นถูกต้องตามขบวนการที่ คปภ. กำหนด
- กำกับดูแลทีมขายเพื่อเพิ่มรายได้และให้บริการงานขาย สร้างความพึงพอใจในการขายและการบริการอย่างดีเยี่ยมและเกินความคาดหวังของลูกค้า
- สำรวจ วิเคราะห์และติดตามสภาพการแข่งขันของการตลาดและการขาย ข้อมูลลูกค้า คู่แข่งขัน เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนทางการตลาด รวมทั้งเพื่อปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานขาย
- จัดส่งรายงานทั้งรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน รวมทั้งวิเคราะห์สถานณการณ์การทำงานให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีการจ้างและจัดหาพนักงานขายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมขาย
บริหารจัดการคัดเลือกพนักงานเข้ามาร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดจำนวนการลาออกของพนักงาน การขาดลามาสายของพนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง, อายุ 20-40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Project Leader อย่างน้อย3 ปี
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีใจรักงานบริการ ความอดทนสูง และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีความมุ่งมั่นในการการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • กล้าพูดมั่นใจในตัวเอง

4. Supervisor Telesales เริ่มงานทันที

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
- บริหารและจัดการ Target ของยอดขาย และช่วยทีมให้สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายของยอดขายตามที่ทางบริษัทกำหนด
- ควบคุมยอดขายของพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ควบคุมวินัยการทำงานของพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง, อายุ 20-40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Telesales อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านSupervisor Telesales PAอย่างน้อย3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ ความอดทนสูง และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีความมุ่งมั่นในการการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

5. Telesales Manager

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อาคารภคินท์ชั้น 11

รายละเอียดของงาน
รายละเอียดงาน
- จัดเตรียมการฝึกอบรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ผู้เข้าอบรม
- ดำเนินการฝึกอบรม
- พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
- สรุปประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และรายงานการดำเนินงาน
- จัดทำอนุมัติงบประมาณประจำเดือน
- ประสานหน่วยงาน สถานที่ ก่อนการดำเนินการจัดอบรม
- จัดทำหนังสือแจ้งอบรม ทะเบียนรายชื่อ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง, อายุ 20-40 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีใจรักงานบริการ ความอดทนสูง และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • เป็นงานประจำ ทำงานในออฟฟิศทุกวัน
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความมุ่งมั่นในการการทำงาน
 • มีประสบการณ์ทางด้านประกัน Life จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 11 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 097 - 241 2836 line ID telethailife
แฟกซ์ :

ติดต่อ : คุณเอมิกา วงศ์อินทร์

Jobs power By JobTH.com