บริษัท ยูนีซัน จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยารักษาโรคแผนปัจจุบันมานานกว่า 60 ปีโดย
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001, 14001, 50001 และ GMP เรายินดีเปิด
โอกาสให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ เข้าร่วมงาน ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงานที่สุขุมวิท 62)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
ดูแลระบบไฟฟ้า ระบบประปา และสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึง งานซ่อมสร้างอาคารเบื้องต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส./ ป.ตรี สาขาไฟฟ้า หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า, สาธารณูปโภค และงานซ่อมแซมอาคารสถานที่
 • สามารถอ่านแบบวงจรไฟฟ้าได้
 • มีใจรักงานบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง

2. Programmer Analysis (ปฏิบัติงานที่วิภาวดี 42)

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
1.วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ
2.นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับระบบที่พัฒนาให้กับลูกค้า เป็นที่ปรึกษาของลูกค้าในการออกแบบเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ
3.ควบคุมดูแลการทำงานของทีมพัฒนาให้ผลิตผลงานที่ถูกต้องตรงตามการออกแบบและตรงตามเวลาที่กำหมด
4.ทำงานใกล้ชิดกับทีม Programmer เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า Project ที่พัฒนาจะเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า
5.ประสานงานกับทีมงาน เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น บริการที่ดี และเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า
6.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบต่างๆ เช่น Requirement Spec, Technical Requirement.
7.ดูแลทดสอบระบบของลูกค้า Quality Assurance (การประกันคุณภาพ)
8.ควบคุมการติดตั้งระบบ รวมถึงทดสอบระบบให้ได้คุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้าก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า และจัดทำเอกสารส่งมอบงานให้ลูกค้า
9.จัดเตรียมการ Training และเอกสาร User manual, System manual.
10.เสนอแผนการพัฒนาระบบที่เหมาะสมเพื่อใช้ปฏิบัติงานในทีมที่เกี่ยวข้อง
11.ดูแลและอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับทีมงาน
12.ดูแล และจัดการ Resource ที่มีให้ทำงานที่เหมาะสมและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น รวมทั้งลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในทีมงาน
13.ประสาน/ แสดงผลงาน/ รายงานสถานะความคืบหน้าของงานต่อผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science, Computer Engineering IT, MIS Business หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่ง System Analysis ให้กับ Project ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Programmer จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีภาวะผู้นำ
 • ปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดีและช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน

3. พนักงานขาย กรุงเทพฯ

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : 23 สุขุมวิท 62 แยก 4 (ซอยตาดพริ้ง) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260

รายละเอียดของงาน
ดูแลเกี่ยวกับงานขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านขายยาอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการขายเป็นอย่างดี
 • ดูแลขายเครื่องมือแพทย์
 • รักษาตลาดเดิมพร้อมขยายตลาดใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ ตลอดจนประสานงานเรื่องการบริหารหลังการขาย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4. สมุห์บัญชี

อัตรา : 1 อัตรา (ด่วนมาก)

เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท และประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท บิซิคอม จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ควบคุมดููแล สรุปผลการปฎิบัติงานของแผนกบัญชี
2.สอนงาน ให้คำปรึกษาปัญหางานที่เกิดกับผู้ใต้บังคับบัญชา
3.ตรวจสอบความถูกต้องและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของงานบัญชี
4.ตรวจสอบงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
5.จัดทำรายงาน ประจำวัน/เดือน/ปี สำหรับผู้บริหาร และส่งหน่วยงานราชการสำหรับผู้บริหาร
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรี (สาขาการบัญชี)
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานบัญชี (ตามสายงาน)
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานผลิต/สินค้าคงเหลือ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี
 • มีความรับผิดชอบ และอดทนต่อภาวะการกดดันได้ดี

5. ผู้จัดการแผนกอาคารสถานที่ (ปฎิบัติงานที่ลาดกระบัง)

อัตรา : 1 อัตรา (ด่วนที่สุด)

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
1.ดูแลบุคลากรภายในหน่วยงาน (ช่างประจำอาคาร, พนักงาน รปภ., แม่บ้าน เป็นต้น)
2.บริหารจัดการดูแลระบบสาธารณูประโภค ระบบน้ำ ระบบสุขาภิบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
3.ดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินภายในองค์กร
4.ตรวจตราความเรียบร้อยภายในอาคารและพื้นที่โดยรอบ
5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก, ภายในที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคาร
6.งานด้านการประสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของอาคาร
7.จัดทำบันทึกและรายงานการประชุม
8.จัดทำแผนงานการบำรุง ปรับปรุงและ Prevention Maintenance Check-List และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง
9.ทำสรุปรายงานการดำเนินงานประจำอาทิตย์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
10.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 • มีความสามารถและทักษะในการประสานงานที่ดี
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี มีความยืดหยุ่น
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • มีความมุ่งมั่นในการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สูง
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ยุติธรรม และรักษาความลับได้ดี

6. เจ้าหน้าที่หน่วยวิเคราะห์ยา 1-6

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : (ตามตกลง)

สถานที่ทำงาน : บริษัท ยูนีซัน จำกัด เลขที่ 39 หมู่ที่4 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

รายละเอียดของงาน
- จัดพิมพ์ / เตรียมเอกสารสำหรับงานทะเบียนทั้งภายในเเละต่างประเทศ
-จัดพิมพ์ CAO เเละใบPassed FG
- บันทึกเเละจัดเก็บเอกสารข้อมูลให้เป็นระเบียบง่ายต่อการสืบค้น
- รับ/จัดเก็บสารเคมีเเละลงบันทึกที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในเเละภายนอก
- งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรเเกรม Word , Excell ได้ดี
 • ชอบคำนวณ / ชอบงานเอกสาร และมีความรู้ภาษาอังกฤษพอสมควร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี เเละ ประสานงานที่ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รอบคอบ ช่างสังเกต ขยัน ทุ่มเทต่องาน
 • ไม่แพ้ยาเพนนิซิลิน และสารเคมี

7. Programmer

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท ยูนีซัน จำกัด 39 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนและเขียนโปรแกรมตามความต้องการของ User รวมทั้งดูแลแก้ไขปัญหาหลังการใช้งาน ภายในบริษัท
2. งานเอกสารหรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/ หญิง
 • อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศ
 • มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรม
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีการศึกษาติดตามเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
 • มีความขยัน อดทน ชอบและรักงานด้านบริการ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมบน Windows หรือ Network
 • มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจคำสั่ง SQL.
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานกับส่วนรวม

8. เจ้าหน้าที่ระบบ ERP/ SAP

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท ยูนีซัน จำกัด เลขที่ 39 หมู่ที่ 4 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

รายละเอียดของงาน
งาน Create / Customize / Edit
งาน Support แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ ERP/ SAP
สรุปรายงาน / ลงบันทึก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขาพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรม OOP, C++, C#, Java, SQL หรืออย่างใดอย่างหนึ่งได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ระบบงานผลิต, ระบบงานบัญชี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนางานอยู่เสมอ

9. เภสัชกรควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพ

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท ยูนีซัน จำกัด 39 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

รายละเอียดของงาน
-ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของผลการทดสอบ/วิเคราะห์ของยาระหว่างผลิตเเละยาสำเร็จรูป
-จัดทำ/ทบทวน เเผน วิธีสุ่มตัวอย่าง ข้อกำหนด วิธีวิเคราะห์ทดสอบ เเละวิธีการอื่นในการควบคุมคุณภาพของยา
-ดำเนินการควบคุมให้มีการทำAnalyical Method Validationอย่างถูกต้องเหมาะสมของยาที่ได้เลขทะเบียนเเล้ว
-พิจารณาทบทวนเอกสารบันทึกการผลิต / อนุมัติการปล่อยยาสำเร็จรูปออกขาย เเละเอกสารในระบบบริหารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ
-ดูแลให้พนักงานในหน่วยวิเคราะห์ยาปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนดต่างๆ เช่น GMP และISO 9001 เป็นต้น
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เเละอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พร้อมใบประกอบโรคศิลปะ
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการควบคุมคุณภาพ และประกันคุณภาพ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ( ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท หรือ
ทาง Email : hr@unisonlab.com, หรือ จดหมาย (สมัครงาน)
สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครงานจากเพจ https://www.facebook.com/RecruitMfu2017

บริษัท ยูนีซัน จำกัด
39 หมู่ 4 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038-564-930-2
แฟกซ์ : 038-564-929

ติดต่อ : หน่วยสรรหาและว่าจ้างงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

http://www.unisonlab.com
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com