เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่พัฒนาแอพพลิเคชั่นอาวุโส (Programmer)
1 รับแจ้งความต้องการพัฒนาโปรแกรมจากหน่วยงานภายในโรงพยาบาล 2 จัดทำ/แก้ไขเอกสารอธิบายความเข้าใจ/ซอฟต์แวร์ที่ทำงานประกอบของระบบ(Functional Specification) 3 ออกแบบ/แก้ไขหน้าจอที่แสดงผลของโปรแกรม(User Interface) เพื่อให้หน่วยงานทราบการแสดงผลของข้อมูล 4 เขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนา/แก้ไขระบบ ตามที่ออกแบบโปรแกรมร่วมกับหน่วยงาน 5 ดำเนินการทดสอบโปรแกรม และส่งให้ผู้ใช้งานร่วมกับทดสอบโปรแกรม เพื่อให้เป็นตามที่หน่วยงานต้องการ รวมถึงติดตั้งโปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งาน 6 จัดทำคู่มือการออกแบบ/พัฒนาโปรแกรม(Technical
25 มีนาคม 2562
พนักงานคลังเวชภัณฑ์
1. จัดเตรียมเวชภัณฑ์เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานต่างๆ อย่างถูกต้องตามระบบ first expire first out (FEFO) และถูกต้องตามชนิดของเวชภัณฑ์ 2. ช่วยเจ้าหน้าที่คลังเวชภัณฑ์จัดเก็บเวชภัณฑ์โดยแยกประเภทการเก็บให้ถูกต้องเหมาะสม เป็นระเบียบเรียงตาม first expire-first out (FEFO) เพื่อป้องกันเวชภัณฑ์เสื่อมสภาพ และสะดวกต่อการใช้งาน 3. จัดเตรียมเวชภัณฑ์เพื่อพร้อมจ่ายตามใบเบิก เช่น การติดสติ๊กเกอร์เวชภัณฑ์ให้ถูกต้อง และเติมเต็มบนชั้นวางให้เพียงพอ 4. ตรวจนับเวชภัณฑ์ในคลังเวชภัณฑ์ และตรวจสอบวันหมดอายุของเวชภัณฑ์ และแ
25 มีนาคม 2562
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (Recruitment Officer)
1.ดำเนินการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้าง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยงานและองค์กร 2.ติดต่อประสานงาน กับ สถาบันการศึกษา แหล่งงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกบูธประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานขององค์กร 3.พัฒนา ปรับปรุง ช่องทางการสรรหา คัดเลือก ที่เหมาะสมกับองค์กรอยู่เสมอ 4.ประสานงาน ติดตาม สรุป ผลการคัดเลือก ผลการประเมินทดลองงาน กับ หัวหน้างานและผู้บริหาร 5.รายงานและสรุปข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและว่าจ้างนำเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร
25 มีนาคม 2562
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
- ให้รหัสข้อมูลและรหัสโรคตามคู่มือที่จัดทำไว้ บันทึกข้อมูลรหัสโรค ICD9, ICD10 - เก็บรวมรวมสถิติต่างๆ จัดทำงานธุรการเอกสาร และรายงานที่เกี่ยวข้อง - ให้คำแนะนำ ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับเวชสถิติได้อย่างเหมาะสม
25 มีนาคม 2562
ผู้ช่วยนักเทคนิคการเเพทย์
1. ให้บริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยนอกที่มีนัดมาเจาะเลือดตามใบคำสั่งโดยไม่พบแพทย์ ภายใต้การควบคุมดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ 2. ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจของผู้รับบริการเข้าสู่ระบบห้องปฏิบัติการ และนำส่งสิ่งส่งตรวจไปตามหน่วยวิเคราะห์ 3. จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจที่ส่งต่อ Referral Lab และติดตาม Referral Lab มารับสิ่งส่งตรวจกรณีเร่งด่วน ภายใต้กำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ และ บันทึกการส่งตรวจ Referral Lab 4. ติดตามผลการตรวจวิเคราะห์จาก Referral Lab ภายใต้กำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ 5. จัดเก็บส
25 มีนาคม 2562
เจ้าหน้าที่พัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานและระบบขนส่งภายในโรงพยาบาล 2. วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพระบบขนส่งภายในโรงพยาบาล 3. วิเคราะห์ จัดทำและพัฒนากระบวนการทำงานของระบบขนส่งภายในโรงพยาบาล เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการทำงานและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4. รวบรวมข้อมูลและปัญหาของกระบวนการทำงานสายงาน Support Service ภายในโรงพยาบาล เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
25 มีนาคม 2562
เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย (Cashier)
1. จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 2. ดูแลเงินทอนและนำส่งเงินรายได้ครบถ้วนถูกต้อง 3. จัดเตรียมข้อมูลที่ผู้ป่วยต้องการเพิ่มเติม 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทประกัน หน่วยงานหลัก รัฐวิสาหกิจ
25 มีนาคม 2562
Call Center
1.ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล ให้คำแนะนำ และตอบปัญหาบริการข้อมูลลูกค้า 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับบริการของลูกค้า
25 มีนาคม 2562
เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ (ระบบเอกสาร)
1. กำหนดแผนการจัดทำเอกสารคุณภาพ 2. จัดทำนโยบายเรื่อง การขึ้นทะเบียนเอกสาร การจัดทำ การทบทวน จัดเก็บและทำลายเอกสารคุณภาพ 3. สื่อสารนโยบายที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรในองค์กรทราบ 4. นำเอกสารคุณภาพของหน่วยงาน มาขึ้นทะเบียน ประกาศใช้ และเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรทราบและปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ 5. ติดตาม ประเมินผล ว่ามีการนำเอกสารคุณภาพไปใช้งาน อย่างถูกต้องตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด 6. ทบทวนแผนงาน กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้
25 มีนาคม 2562
เภสัชกร
1. ปฏิบัติการจ่ายยา- เวชภัณฑ์ (Dispensing) ให้กับผู้มารับบริการและหน่วยงานอื่นในโรงพยาบาล2. ให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Counseling) ป้องกัน/แก้ไข Drug Related Problems ให้ผู้มารับบริการ ใช้ยาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัยและทันเวลา 3. ประเมิน อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาขั้นพื้นฐาน พร้อมลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ (HIS) ของโรงพยาบาลเพื่อป้องกันผู้ป่วยไม่ให้เกิดการแพ้ยาซ้ำ 4. เตรียมยาผลิตทั่วไปตามใบสั่งแพทย์ เช่น ยาครีม 5. ควบคุม ดูแล การเก็บยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท
25 มีนาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1094 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 110 »


โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560