"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

08-มกราคม-2511    อายุ 54ปี

160 Cm    หนัก 50 Kg

ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

เศรษฐศาสตร์

งานประจำ (Full Time)

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและ ธุรการ

75,000บาท ขึ้นไป

4 ต.ค. 2565

4 ต.ค. 2565
ตำแหน่งที่สนใจ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและ ธุรการ
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโท
เศรษฐศาสตรธุรกิจ
3.32
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
2.47
ประวัติการทำงาน
0 ปี
กรกฎาคม 2564  ถึง   กรกฎาคม 2565
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เอสเทติก อานเซอร์ จำกัด (ธุรกิจ รพ.ศัลยกรรมและเสริมความงาม)
129/19-20 อาคารพาร์ทเอวานิว (เอกมัย) เขตวัฒนา กรุงเทพ
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

บผิอชอบการบริหารจัดการบุคลากร
1. บริหารค่าจ้างค่าตอบแทน
- เงินเดือนพนักงานบริษัทในเครือทั้งหมด ใช้โปรแกรม Tiger Soft E-HR
- บริหารโครงสร้างเงินเดือนเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
- ปรับปรุง/แก้ไขปัญหา/เพิ่มเติม ระเบียนการจ่าย และรอบการตัดจ่าย
- แก้ไขปัญหาโปรแกรมเงินเดือนเพื่อให้รองรับการทำงาน ลดเวลา
- จัดทำคูุ่มือ (work follow) กระบวนการทำงานเพื่อลดปัญหาการผิดพลาด และให้ได้ประสิทธิภาพ

2. การพัฒนาบุคลากร
- จัดทำแผนฝึกอบรม งบประมาณ ทั้งหมด บริษัทในเครือ
- ปรับปรุงการประเมินผลทดลองงานให้เป็นรูปธรรมชัดเจน
- จัดทำ Successor Plan ในองค์กร
- จัดทำ Compentance ตำแหน่งงาน
- จัดทำโครงสร้างฝ่ายๆ เพื่อรับรองการขยายธุรกิจ
- ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม ใบกำหนดหน้าที่งาน (JD) ให้สอดคล้องกับหน้าที่ ทั้งองค์กร
- จัดทำประเมิน KPI ฝ่ายบุคคล
- จัดทำโครงการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งองค์กร
- จัดทำรูปแบบฟอร์ม เพื่อรองรับการตรวจ IPO
3. งานสรรหาและคัดเลือก
- จัดหาช่องทางเชิงรุกในการสรรหา
- จัดทำสื่อสรรหาทางตรง และทางอ้อม
- กำหนดให้ค่าตอบแทนแต่ละตำแหน่งงาน
- ปรับปรุงงานขั้นตอนการสรรหาทั้งหมด (work follow)
- งานแก้ไขปัญหาเฉพาะกรณีขาดอัตรากำลังคน
4. งานสื่อสารองค์กร
- สื่อสารนโยบายองค์กร ทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับพนักงานไปสาขา
- งานเอกสารรูปแบบต่างๆ ของสาขา
- จัดทำ Engagement และ Exit Interview นำเสนอการแก้ไขพัฒนา
- กิจกรรมต่างๆ
4. งานอื่นๆ
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เข้าตลาดหลักทรัพย์
- จัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องรองรับการตรวจ ของ IPO
- กำกับดูแลงานที่ต้องแก้ไขเพื่อให้ Audit ตรวจที่เกี่ยวข้อง IPO
มีนาคม 2563  ถึง   มิถุนายน 2564
ผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธุรการ และ รักษาการสายงานกลยุทธ์พัฒนาองค์กร
ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
99/9 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

งานบริหารสายงานกลยุทธ์พัฒนาองค์กร
• กำกับดูและระบบคุณภาพ
ISO9001:2015
ISO14001:2015
GMP, HACCP , FSC
• รับตำแหน่ง MR ของระบบคุณภาพทั้งหมด
• กำกับดูแล ความปลอดภัยอาชีวอนามัย (จป)
เช่น กำกับดูแลให้คำปรึกษาโครงการต่างๆ
• กำกับดูแล งานด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตาม
กฎหมายกำหนด
บริหารงานบุคคล (Human Resource Management)
• จัดทำแผนงาน และงบประมาณประจำของฝ่าย
• Set up โปรแกรม Tiger Soft ให้สามารถใช้งานได้ 100%
• บริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน ปรับระบบการจ่ายให้เหมาะสมกับนโยบายผู้บริหาร
• เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องกฏหมายแรงงาน
• จัดทำ WI และ Procedure ของงานทุก Function HR ให้สอดคล้องเหมาะสม
บริหารงาน HRD และงานฝึกอบรม(Training)
• จัดทำแผน งบประมาณพัฒนาบุคลากร
• วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาบุคลากร โดยทำ Need survey
• พัฒนาใบกำหนดหน้าที่งานและปรุงปรับให้เหมาะสมตรงกับการปฏิบัติ
• จัดทำ Competency ตำแหน่งงานให้ครบทุกองค์
• และประเมิน Competency GAP
• วางแผนการพัฒนาบุคลากร IDP
• จัดทำสืบทอดตำแหน่งงาน (Successor Plan)
• บริหารจัดการประเมินผลงานประจำปีบริษัท
• ปรับปรุงพัฒนาแบบสอบถาม Exit Interview เพื่อให้เหมาะสมในการเอาข้อมูลไปวิเคราะท์
• ทำแบบสำรวจปัญหาการทำงานระหว่างฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหา
งานสรรหาและคัดเลือก
• วางแผนการสรรหาเชิงรุก ทำ MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำโครงการพี่เลี้ยงให้พนักงานเริ่มงานใหม่
• จัดทำแบบทดสอบตำแหน่งงานที่สำคัญ
งานบริหารสวัสดิการบริษัท
• สำรวจสวัสดิการให้เหมาะสม
• กำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการให้เหมาะสม
• เจรจาประชุมร่วมกับสถาพแรงงานบริษัท
• กำหนดและเปลี่ยนแปลงสวัสดิการนำเสนอผู้บริหาร
• นำเสนอรูปแบบสวัสดิการต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
งานธุรการและอาคารสถานที่
• บริหารบำรุงรักษา อาคาร ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน
• กำกับดูแล รปภ แม่บ้าน ภูมิทัศน์รอบโรงงาน
• กำกับดูแลปรับปรุงร้านสวัสดิการ อาหาร, เครื่องดื่มให้เป็นไปตามนโยบาย
• กำกับดูแลสถานพยาบาลในสถานประกอบการ
อื่นๆ
• กิจกรรมบริษัท เช่น งานปีใหม่ ท่องเที่ยวด้วยกัน
• วางแผนและจัดหากิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม
• กำหนดมาตรการป้องกัน COVID-1 ให้เป็นไปตามโนบายของภาครัฐ
• ที่ปรึกษาโครงการจัดทำประกวด มาตรฐานแรงงานไทย (มรท)
• เป็นผู้และกำหนดโครงการเข้าประกวดส่วนที่เกี่ยวข้อง
• นำเสนอโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR
• ที่ปรึกษาโครงการจัดทำประกวด โรงงานสีเขียว
Greed Industrial
มีนาคม 2561  ถึง   มีนาคม 2563
ผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ธุรการ
บริษัท ฮาร์เปอร์เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์คาร์โก้
2 ซอย ร่มเกล้า 38 แขวง คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

บริหารงานบุคคล (HRM)
• จัดทำแผนงานประจำปีฝ่าย และงบประมาณฝ่าย
• นำโปรแกรม และ set up ระบบ โปรแกรม Tiger Softมาช่วยบริหารจัดการข้อมูลพนักงานทั้งหมด
• การบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• บริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและอื่นๆ
• ปรับปรุงสวัสดิการให้พนักงาน
• การจัดงาน Outing ภาพรวมองค์กร
บริหารงาน HRD และงานฝึกอบรม(Training)
• วางแผนงาบประมาณ แผนงานฝึกอบรม เขียนโครงการหลักสูตร
• จัดหาวิทยากร และประเมินผลการฝึกอบรม
• จัดหาทำโครงการพี่เลี้ยง สอนงานพนักงานเข้าใหม่)
• จัด Exit Interview วางแผนแก้ไข
• กำหนดตัวชี้วัดของฝ่าย (KPI)
• วางแผนและวิเคราะห์งานสรรหาคัดเลือก
• จัดทำแผนงานสืบถ่ายตำแหน่งงาน และ Career Path
• พัฒนาโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการดำเนินงานทางธุรกิจ
• ปรับปรุงแบบฟอร์ม JD ในองค์กร เพื่อให้สามารถวัดผลงานได้
• จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อฝึกอบรมให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน
• สร้างแบบการประเมินผลประจำปี และการวัดผลงาน (KPI)
• จัดทำ คู่มือ Competency องค์กรทุกตำแหน่งงาน
• จัดทำ Competency GAP ของตำแหน่งงาน
• พัฒนาการเลื่อนตำแหน่งงานภายในองค์กร
• จัดทำและออกแบบ Job Rotation ตำแหน่งงานภายในองค์กร
• จัดทำแผนงานสืบทอดตำแหน่งงานในองค์กร
• จัดทำโครงสร้างงานเดือนองค์กร
งานธุรการ
• บริหารสต๊อกเครื่องใช้สำนักงาน และพื้นที่การทำงาน
• ประเมินค่าใช้จ่ายและเปรียบเทียบราคาของการจัดซื้อ
• งานธุรการจัดซื้อ และบริหารสต๊อกอุปกรณ์สำนักงาน ซ่อมบำรุงต่างๆ
• งานอาคารสถานที่ ซ่อมบำรุงอาคาร อุปกรณ์
• บริหารเจ้าหน้าทำความสะอาด (Out Sources)
• งานบริหารการจัดส่งเอกสาร ภายใน –นอกองค์กร
งานวิเคราะห์และวางแผน
• วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานเพื่อลดค่าล่วงเวลา
• วางแผนงานสรรหาคัดเลือก เชิงรุก และหาช่องทางเพิ่มเติม
• วางแผนงบประมาณการจัดซื้อ
• วางแผน งบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
งานอื่นๆ
• CommitteeISO QMR, Auditor
• บริหารจัดการคณะกรรมการสวัสดิการ
• คณะกรรมการความปลอดภัยในองค์กร
• ผู้จัดงานปีใหม่ให้กับองค์กร
• งานต่อทะเบียน และบำรุงรักษารถบริษัท
• ตืดต่อประสานงานแจ้งหน่วยงานภายใน ภายนอกองค์กร
กิจกรรมองค์กร
• งานท่องเที่ยวประจำปีงานสันทนาการองค์กร
• งานปีใหม่องค์กร
• กล่องแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาองค์กรเพื่อนำมาพัฒนาองค์กร

ต.ค. 2558 - พ.ค. 2560( 1 ปี 8 เดือน )
บริษัท เอเมค จำกัด และ บริษัทในเครือ, กรุงเทพมหานคร, ไทย
ประเภทของธุรกิจ:นำเข้าเวชภัณฑ์เสริมความงามและเครื่องเสริมความงาม เครื่องแพทย์, สุขภาพ/โรงพยาบาล
ธุรกิจของบริษัท:บริษัท เดอร์ม่าลิงค์ จำกัดนำเข้าและจำหน่ายเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์เสริมความงาน
บริษัท เอเมค อินเตอร์แนชั่นเนล กรุ๊ป จำกัด ธุรกิจให้บริหารเสริมความงาม
จำนวนพนักงาน:100-150 คน
ตำแหน่งล่าสุด:ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการและ IT
ผู้ใต้บังคับบัญชา:8
ประเภทของงาน :งานประจำ
เงินเดือนล่าสุด :70,000 บาทต่อเดือน
ความรับผิดชอบ:
* บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ค่าจ้างค่าตอบแทน สรรหา, ฝึกอบรมและการพัฒนาโครงสร้างองค์กร, สวัสดิการ , สื่อสารสัมพันธ์องค์กร
* 'งานระบบ ISO 9001:2015
* แผนกกฎหมายที่เกี่ยวข้องคดีพนักงาน หมอ , สคบ. , กระทรวงสารธารณสุข กรมแพทยสภา ฯลฯ
* แผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ Express และ POS และนำ IT เพื่อมาบริหารข้อมูลใช้งานและการวิเคราะห์
* วิเคราะห์ค่าจ้างค่าตอบแทนเพื่อให้แข่งขันได้
* ปรับปรุง/พัฒนาแบบประเมินผลงานประจำปี
* ปรับปรุง/พัฒนาแบบประเมินผลทดลองงาน
* จัดทำกรอบการพิจารณาปรับเลื่อนตำแหน่งงาน Career Path
* จัดทำปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และปรับปรุงโครงสร้างฝ่ายต่างๆเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร
* พัฒนาระบบโปรแกรมเงินเดือน
* งานแก้ไขปัญหาระบบ operation
- งานสรรหาและคัดเลือก วางกลยุทธ์ และแผนงานสรรหาวิเคราะห์อัตราลาออก และการแก้ไขปัญหาการ Tune Over ของพนักงานในองค์กร
- งานพัฒนาบุคลากร วางแผนหลักสูตรฝึกอบรม พนักงานระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการจัดทำ Need Survey
- Time Attendant นำระบบ IT เข้ามาช่วยบริหารข้อมูลให้สะดวกรวดเร็ว
- งานธุรการ บริหารสินทรัพย์แรงงานคนต่างด้าว
- กฎหมายฯแรงงาน
ความสำเร็จในการทำงาน:ตั้งใจพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ให้เจริญเติบโตไปกับองค์กร
สาเหตุที่ลาออก:-ได้งานใหม่
มี.ค. 2554 - พ.ย. 2555( 1 ปี 9 เดือน )
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), กรุงเทพมหานคร, ไทย
ประเภทของธุรกิจ:อสังหาริมทรัพย์
จำนวนพนักงาน: 500-1000 คน
ตำแหน่งล่าสุด:ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์
ผู้ใต้บังคับบัญชา: 9
ประเภทของงาน :งานประจำ
เงินเดือนล่าสุด : 63,600 บาทต่อเดือน
เงินเดือนเริ่มแรก: 60,000 บาทต่อเดือน
ความรับผิดชอบ:จำนวนพนักงาน 550 คน รายวัน 300
งานค่าตอบแทน
นำเงินเดือนผ่าน Business net และพัฒนาระบบการจ่ายเงินเดือนและอื่นๆ
งานสวัสดิการ
ปรับสวัสดิการให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันเกณฑ์การปรับต่างๆ นำระบบ IT มาช่วยในการบริหารต๊อกสวัสดิการและการเบิกสวัสดิการผ่านระบบ Intranet และอื่นๆ
งาน Time Attendant
พัฒนาระบบดูการเข้า-ออก ของพนักงานวันต่อวัน
งานสรรหา
งานระบบงานสรรหาบริหารงานและจัดทำแผนอัตรากำลังแต่ละปี วางแผนการสรรหาให้ได้ตาแผนงานเพิ่มช่องทางการสรรหา การปรับกระบวนการและขั้นตอนการสรรหาการแก้ไขการสรรหาไม่ทันต่อเวลา
งานฝึกอบรม จัดทำแผนฝึกอบรมตามนโยบายองค์กรการพัฒนา Competency Gap เพื่อวางแผนหลักสูตร บริหารงบประมาณการฝึกอบรมการปรับปรุงการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมปรับปรุงพัฒนาการฝึกอบรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ISO จัดหลักสูตรฝึกอบรมยกระดับช่างต่าง ๆ บริหารการฝึกอบรมให้ตรงตามแผนงานแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นงานฝึกอบรม อื่นๆ
งานอื่นๆการบริหารงานตามนโยบายบริษัท งานพัฒนาโดยนำระบบ HRIS มาช่วยในการบริหารข้อมูลส่วนงานต่างๆ ให้เกิดความผิดพลาดน้อยลงและทำงานได้รวดเร็วและเม่นยำขึ้น
ความสำเร็จในการทำงาน:บริหารงานให้เต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์กร
สาเหตุที่ลาออก:ช่วยธุรกิจที่บ้าน


มค.2551 –กพ.2554 ( 3ปี 2เดือน )
บริษัท Dcom Group จำกัด, กรุงเทพมหานคร, ไทย
ประเภทของธุรกิจ:ไอที -ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
ธุรกิจของบริษัท:นำเข้ามาเพื่อจำหน่าย
จำนวนพนักงาน:500-1000 คน
ตำแหน่งล่าสุด:ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์
ผู้ใต้บังคับบัญชา:12
ประเภทของงาน :งานประจำ
เงินเดือนล่าสุด :55,000 บาทต่อเดือน
ความรับผิดชอบ:รับผิดชอบบริหารอัตราค่าจ้างพนักงานและผู้บริหาร วางแผนอัตรากำลังทั้งองค์กรวางระบบขั้นตอนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรตามความต้องการของต้นสังกัดและนโยบายผู้บริหารบริหารงานภายในฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านพัฒนา ปรับปรุง JD และ JS เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงาน วางแผนการพัฒนาคนแบบ Competency มาช่วยในการสรรหา วางกลยุทธเพื่อการพัฒนาตามนโยบานบริษัท พัฒนา KPI ให้เหมาะสม การใช้ PDCA มาช่วยในการบริหารงานในองค์กรตามนโยบายผู้บริหารการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน
การพัฒนาเรื่องระบบงานนำระบบโปรแกรมสร็จรูปมาช่วยในการบริหารข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลนั้นมีประสิทธิและรวดเร็วมากขึ้น
งานด้านฝึกอบรม วางแผนประจำปีฝึกอบรม ทำ need survey เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาองค์กร
งานด้านกิจกรรมทุกอย่าง
ความสำเร็จในการทำงาน:มุ่งมั่นพัฒนาบุคคลากรเพื่อให้แข่งขันทางการค้าได้
สาเหตุที่ลาออก:-สถานะทางการเงินมีปัญหา

ประวัติการฝึกอบรม
มิถุนายน 2562  ถึง   มิถุนายน 2562
Advanced Outsource management Co.,Ltd.
Interpretation IA MRW: อย, GHP, GMP, HALAL and FSSC22000
กรกฎาคม 2562  ถึง   กรกฎาคม 2562
Advanced Outsource management Co.,Ltd.
Interpretation Requirement: อย, GHP, GMP, HALAL and FSSC22000
กรกฎาคม 2562  ถึง   กรกฎาคม 2562
Advanced Outsource management Co.,Ltd.
Interpretation Risk Assessment: อย, GHP, GMP, HALAL and FSSC22000 ISO9001:2015
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 45 คำ/นาที    อังกฤษ 45 คำ/นาที

รถยนต์ ,

รถยนต์ ,

โปรแกรม สำเร็จรูป VISO ,
โปรแกรมสำเร็จรูป MIS : Tiger soft. B-Plus, Payroll , ProSoft
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

โครงการโรงงานสีเขียว ระดับ 4
โครงการโรงงานปลอดสารเสพติด

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
หาพนักงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและ ธุรการ
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.