"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 089-160-6465, 089-884-7865
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (สมรส)

โทย

พุทร

17-พฤษภาคม-2521    อายุ 43ปี

176 Cm    หนัก 80 Kg

ใบดำ
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

นนทบุรี (บางใหญ่)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

, Email
ข้อมูลทั่วไป

วิศวกรรมโยธา/สำรวจ

งานประจำ (Full Time)

วิศวกรโยธา/วิศวกรโครงการ

40,000บาท ขึ้นไป

28 ส.ค. 2564

30 ส.ค. 2564
ตำแหน่งที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรโครงการ
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
2.02
ปวส. เทคนิคสถาปัตย์นครศรธรรมราช
ปวส
โยธา
3.14
ประวัติการทำงาน
11 ปี
มกราคม 2560  ถึง   เมษายน 2564
ตำแหน่งวิศวกรโครงการ
บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กทม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ประสบการณ์งานบริหารจัดการโครงการฯและควบคุมงานก่อสร้างงานก่อสร้างอาคาร,งานถนนและงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง แผนงานก่อสร้าง และสัญญาจ้างฯ การจัดทำแผนงานประจำสัปดาห์/ประจำเดือน,สรุปปริมาณงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบ(เพิ่ม-ลด),ประสานงานผู้ออกแบบ/เจ้าของโครงการและผู้เกี่ยวข้อง,การจัดการประชุมประจำสัปดาห์/ประจำเดือน/Sitewalk/ประชุมเทคนิค/ประชุมวาระพิเศษผู้ออกแบบ,ตรวจสอบการปฎิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามรูปแบบสัญญาจ้าง,จัดทำรายงานประจำวัน/ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน/จัดทำรายงานประจำเดือน (monthly report),จัดทำนำเสนอ Microsoft PowerPoint ประขุมทั้งหมดภายในโครงการ,จัดทำ Proposal นำเสนอประมูลงาน พร้อมรายการนำเสนอ,จัดเตรียม/จัดทำTOR,จัดทำเอกสารหนังสือโต้ตอบในส่วนที่เกี่ยวข้องภายใน/นอกโครงการ,ตรวจสอบรายการประกอบแบบและรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ,ตรวจสอบการเบิกงวดงานของผู้รับจ้าง ,จัดทำรายงานและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ,ตรวจสอบวัสดุขออนุมัติเพื่อใช้ในโครงการ ,ตรวจสอบ SHOP DRAWING และAS BUILT DRAWING , และทดสอบวัสดุต่างๆในโครงการ,ตรวจสอบการส่งมอบงานงวดสุดท้าย (Final Report)
มกราคม 2560  ถึง   มกราคม 2555
วิศวกรโยธา/สำนักงาน
บริษัท คอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแตนท์ จำกัด
กทม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

รับผิดชอบงานเอกสารของโครงการก่อสร้างขยายถนนราชพฤฤกษ์ ระยะที่2 (ตอนที่1) งานโครงสร้างถนน งานบดอัด งานสะพาน งานระบบสาธารณูปโภค ตรวจสอบงานให้เป็นไปตามสัญญา และงวดงานตามสัญญา ตรวจสอบการเบิกจ่ายงวดงานผู้พร้อมทั้งตรวจสอบรายการขออนุมัติวัสดุ ตรวจสอบ Shop Drawing และ AS BUILT และผลทดสอบทั้งโครงการ
ตุลาคม 2552  ถึง   มกราคม 2553
วิศวกรโยธา
บริษัท เอ็น แอลเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
กทม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ควบคุมงานเอกสารของ โครงการก่อสร้าง อาคารที่การประสานงานป้องกันและปราบปรามทุจริจแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แห่งใหม่ จังหวัด นนทบุรี พื้นที่ใช้สอย 59,000 ตารางเมตร งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ งานระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณโดยรอบโครงการ และงานถนนโครงการ โดยทำหน้าที่ ควบคุมงาน และวางแผนงานก่อสร้าง ตรวจสอบรายการประกอบแบบ ตรวจสอบปริมาณงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างฯ ตรวจสอบการเบิกงวดงานผู้รับจ้าง พร้อมทั้งตรวจสอบรายการขออนุมัติวัสดุ ตรวจสอบ Shop Drawing และ AS BUILT และผลทดสอบทั้งโครงการ
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาที

รถยนต์ ,

รถยนต์ ,

โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

ประวัติการทำงาน พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน : บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตำแหน่งวิศวกรโครงการ
- งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบ บริหาร และควบคุมโครงการก่อสร้างปรับปรุงวังทวีวัฒนา
- งานก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการรวม มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
- งานก่อสร้างอาคารพัขรกิติยาคาร มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
- งานปรับปรุงหอพักนักศึกษา เป็นอาคารกองกิจการนักศึกษา มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ระยะที่1
- งานปรับปรุงหอพักนักศึกษา เป็นอาคารกองกิจการนักศึกษา มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ระยะที่2
- งานปรับปรุงหอพักนักศึกษา เป็นอาคารกองกิจการนักศึกษา มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ระยะที่3
- โครงการก่อสร้างอาคารกิติยาคาร 1 งาน มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
- โครงการงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 8 มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
- โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกด้านรังสีวิทยา และห้องปฏิบัติการ (อาคารชวนชูชาติ วพน.7) จำนวน 1 รายการ
ประวัติการทำงาน พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ. 2560 : บริษัท คอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแตนท์ จำกัด
ตำแหน่งวิศวกรโครงการ ดูแลรับผิดชอบ บริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการ SMP NEW FACTORY โฉนด ที่ดิน 8141 ต.ท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทสาคร ซึ่ง บจก สหมิตร และบจก มิตรถาวร เป็นผู้ว่าจ้าง ประกอบด้วย อาคาร คสล ขนาด 3 ชั้น 1 หลัง พื้นที่โดยรวม 1,248 ตารางเมตร อาคาร คสล ขนาด 4 ชั้น 1 หลัง พื้นที่โดยรวม 1,664 ตารางเมตร และอาคาร คสล ขนาด 1 ชั้น 1 หลัง พื้นที่โดยรวม 4,320 ตาราง เมตร ประกอบด้วย งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ งานระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณโดยรอบโครงการ และงานถนนโครงการ
โดยทำหน้าที่ บริหารโครงการ ควบคุมงาน และวางแผนงานก่อสร้าง ตรวจสอบรายการประกอบแบบ ตรวจสอบปริมาณงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างฯ ตรวจสอบการเบิกงวดงานผู้รับจ้าง พร้อมทั้งตรวจสอบรายการขออนุมัติวัสดุ ตรวจสอบ Shop Drawing และ AS BUILT และผลทดสอบทั้งโครงการ
มูลค่างาน : 130.00 ล้านบาท
เจ้าของโครงการ : บจก สหมิตร และบจก มิตรถาวร
ประวัติการทำงาน พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ. 2560 : บริษัท คอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแตนท์ จำกัด
ตำแหน่งวิศวกรโครงสร้าง/สำนักงาน รับผิดชอบงานเอกสารของโครงการก่อสร้างขยายถนนราชพฤฤกษ์ ระยะที่2 (ตอนที่1) งานโครงสร้างถนน งานบดอัด งานสะพาน งานระบบสาธารณูปโภค ตรวจสอบงานให้เป็นไปตามสัญญา และงวดงานตามสัญญา ตรวจสอบการเบิกจ่ายงวดงานผู้พร้อมทั้งตรวจสอบรายการขออนุมัติวัสดุ ตรวจสอบ Shop Drawing และ AS BUILT และผลทดสอบทั้งโครงการ
มูลค่างาน : 499.40 ล้านบาท
เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท

ประวัติการทำงาน พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ. 2555 : บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตำแหน่งวิศวกรโครงสร้าง/สำนักงาน รับผิดชอบงานเอกสารของโครงการโครงการก่อสร้างอาคาร 914 ศุโขโยคะ (ระยะที่2 ) พื้นที่ส่วนพระองค์ 904 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กทม อาคาร คสล ขนาด 1 ชั้น 1 หลัง พื้นที่โดยรวม 752.00 ตารางเมตร ประกอบด้วยงานโครงสร้าง ,งานสถาปัตยกรรม, งานตกแต่งภายใน, งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ ตรวจสอบงานให้เป็นไปตามสัญญา และงวดงานตามสัญญา ตรวจสอบการเบิกจ่ายงวดงานผู้พร้อมทั้งตรวจสอบรายการขออนุมัติวัสดุ ตรวจสอบ Shop Drawing และ AS BUILT และผลทดสอบทั้งโครงการ
มูลค่างาน : 32.5 ล้านบาท
เจ้าของโครงการ : สถาปนิกประจำพระองค์
ตำแหน่งวิศวกรโครงสร้าง/สำนักงาน รับผิดชอบงานเอกสารของโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงทางเข้า-ออก พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี ประกอบงานโครงสร้างถนน งานบดอัด งานสะพาน งานระบบสาธารณูปโภค ตรวจสอบงานให้เป็นไปตามสัญญา และงวดงานตามสัญญา ตรวจสอบการเบิกจ่ายงวดงานผู้พร้อมทั้งตรวจสอบรายการขออนุมัติวัสดุ ตรวจสอบ Shop Drawing และ AS BUILT และผลทดสอบทั้งโครงการ
มูลค่างาน : 39.5 ล้านบาท
เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการ และผังเมือง
ประวัติการทำงาน พ.ศ.2553 - พ.ศ.2554 : บริษัท เอ็น แอลเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งวิศวกรสำนักงาน ควบคุมงานเอกสารของ โครงการก่อสร้าง อาคารที่การประสานงานป้องกันและปราบปรามทุจริจแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แห่งใหม่ จังหวัด นนทบุรี พื้นที่ใช้สอย 59,000 ตารางเมตร งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ งานระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณโดยรอบโครงการ และงานถนนโครงการ โดยทำหน้าที่ ควบคุมงาน และวางแผนงานก่อสร้าง ตรวจสอบรายการประกอบแบบ ตรวจสอบปริมาณงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างฯ ตรวจสอบการเบิกงวดงานผู้รับจ้าง พร้อมทั้งตรวจสอบรายการขออนุมัติวัสดุ ตรวจสอบ Shop Drawing และ AS BUILT และผลทดสอบทั้งโครงการ
มูลค่างาน : 750.00 ล้านบาท
เจ้าของโครงการ : สำนักงานป้องกัน และปราบทุจริตแห่งชาติ (ปปช)


สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 089-160-6465, 089-884-7865
หาพนักงาน วิศวกรโยธา/วิศวกรโครงการ, ,
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.