"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย

ไทย

พุทธ

02-พฤษภาคม-2519    อายุ 45ปี

175 Cm    หนัก 65 Kg

เรียน รด. 3ปี
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

อื่นๆ

งานประจำ (Full Time)

เจ้าหน้าที่บุคคล/ฝึกอบรม

30,000บาท ขึ้นไป

17 พ.ย. 2564

1 ธ.ค. 2564
ตำแหน่งที่สนใจ
เจ้าหน้าที่บุคคล/ฝึกอบรม
ประวัติการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.บ.
รัฐศาสตร์
2.51
ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
ปวส
ช่างโลหะ
3.07
ประวัติการทำงาน
10 ปี
เมษายน 2557  ถึง   มิถุนายน 2562
Senior Human Resource Officer
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
374/8 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1.งานด้านอาคารสถานที่ : ทำการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์, ซ่อมบำรุงดูแลรักษาอาคารสถานที่
2.งานด้านรถยนต์ : ซ่อมบำรุงรถยนต์, จัดทำประกันภัย- ภาษีรถยนต์ ตลอดจนติดต่อหน่วยงานราชการ
3.งานด้านธุรการ : ทำการออกกฎระเบียบบริษัท, จดหมายเวียนภายใน, สรุปค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในบริษัท, งาน รปภ., งานแม่บ้าน
4.งานสวัสดิการ : จัดสวัสดิการให้พนักงาน อาทิ การแข่งขันฟุตบอลภายใน, งานปีใหม่, งานทำบุญตักบาตร
5.งานฝึกอบรม : จัดอบรมและประสานงานหน่วยฝึกอบรม ทั้งภายใน-ภายนอกบริษัท
6.งานรับสมัครงาน
7.งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, การตรวจสุขภาพก่อนเข้างานและประจำปี
8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานออกบูธมหกรรมบ้านและคอนโด, งานเลี้ยงประจำปี, งานสัมมนาประจำปี เป็นต้น
มิถุนายน 2554  ถึง   เมษายน 2557
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคลและธุรการ
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
168/24-25 ถ. นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1.งานด้านอาคารสถานที่ : ทำการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์, ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
2.งานด้านรถยนต์ : ซ่อมบำรุงรถยนต์, จัดทำประกันภัย- ภาษีรถยนต์ ตลอดจนติดต่อหน่วยงานราชการ
3.งานด้านธุรการ : ทำการออกกฎระเบียบบริษัท, จดหมายเวียนภายใน, สรุปค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในบริษัท
4.งานสวัสดิการ : จัดสวัสดิการให้พนักงาน อาทิ การแข่งขันฟุตบอลภายใน, งานปีใหม่, งานทำบุญตักบาตร
5.งานฝึกอบรม : จัดอบรมและประสานงานหน่วยฝึกอบรม ทั้งภายใน-ภายนอกบริษัท
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานสร้างห้องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา, งานเลี้ยงประจำปี, งานสัมมนาประจำปี เป็นต้น
มกราคม 2549  ถึง   มีนาคม 2554
เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
บริษัท เทคโน เรซิน จำกัด
94 ม.3 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

งานด้านสรรหาว่าจ้าง, งานด้านเงินเดือน, งานสวัสดิการ, งานสัญญาจ้างเหมา, งานธุรการบริษัท, งานดูแลและซ่อมบำรุงรถยนต์, งานประกันภัยและต่อภาษีรถยนต์, งานฝึกอบรมและจัดทำรายงานการฝึกอบรมส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, ประสานงานหน่วยงานราชการ-หน่วยฝึกอบรม, งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 1 กรกฎาคม 2562 ถึงปัจจุบัน
บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
รายละเอียดงาน:
1.จัดทำ, ปรับปรุง โครงร้างองค์กร การปรับเงินเดือน, ตำแหน่งประจำปี รวมทั้งสำรวจและจัดทำแผนอัตรากำลังคนร่วมกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรให้เพียงพอกับความต้องการขององค์กร
2.จัดทำแผนงาน และควบคุมการติดตามการสรรหาคัดเลือกบุคลากร เพื่อจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตำแหน่งงานให้ได้ทันเวลาตามแผนงานที่กำหนด
3.ควบคุมกระบวนการสรรหาและคัดเลือก เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามนโยบายขององค์กร พร้อมทั้งสรุปรายงานประเมินผลการทดลองงาน
4.รับผิดชอบและตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อประกอบการทำเงินเดือนพนักงาน
5.จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน เงินได้อื่นๆ ทั้งในส่วนสัตวแพทย์, ผู้ช่วยสัตวแพทย์
6.จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องการจ่ายรายได้ ค่าล่วงเวลา เงินได้อื่นๆ ของสัตวแพทย์ Parttime, นักศึกษาฝึกงาน
7.ตรวจสอบข้อมูลการทำงาน ขาดลามาสายของพนักงานเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมทั้งสรุปรายงานขาดลามาสายของพนักงาน
8.บริหาร จัดทำเงินเดือนพนักงานสาขาทั้งในและต่างประเทศ โดยผ่านโปรแกรม OutPay พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้างและสรุปรายงานการจ่ายค่าจ้าง
9.ควบคุมการดำเนินงานด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา เพื่อให้งานบริหารงานบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร
10.ดำเนินตรวจสอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องการประกันสังคม
11.ดำเนินตรวจสอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องภาษี 50ทวิ, ภงด1, ภงด 1ก
12.ประสานงานกับฝ่ายบัญชี เพื่อสรุปรายงานค่าจ้างพนักงาน
13.ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ สำนักงานประกันสังคม, สำนักงานบังคับคดี เป็นต้น
14.ประสานงานหาวิทยาลัยต่างๆ ในการส่งนิสิตนักศึกษาเข้าฝึกงาน, สหกิจศึกษา

15.ดูแลบริหารจัดการสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน อาทิ การประกันสุขภาพกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ชุดฟอร์มพนักงาน, เงินช่วยเหลือต่างๆ การสัมมนาท่งเที่ยวประจำปี และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับบริษัท
16.เสนอและให้ความคิดเห็นเดี่ยวกับกฎหมายแรงงาน รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข ประกาศ, ข้อบังคับชองบริษัท
17.จัดทำและเสนอเอกสารธุรการต่างๆ
18.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติการฝึกอบรม
กันยายน 2547  ถึง   พฤศจิกายน 2547
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย
จป.วิชาชีพ
ตุลาคม 2543  ถึง   ธันวาคม 2543
NICS
IMPORT-EXPORT-SHIPPING
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาที

รถยนต์ ,


สามารถถ่ายภาพด้วยกล้อง SLR ได้
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800
หาพนักงาน เจ้าหน้าที่บุคคล/ฝึกอบรม, ,
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800
แฟกซ์ : 02-351-0087

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.