ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
ขายสินค้าประเภทแท้งน้ำ สวัสดิการเเละรายได้ 1.ฐานเงินเดือน 11000 บาท/เดือน +การันตีค่าคอม3000บาท 3เดือน 2.Commission +Incentive รายตัว 3.TarGet (ค่าเป้า) 4.ประกันสังคม 5.กองทุนเงินทดแทน 6.อบรมพนักงาน 7.ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม 8.วันหยุดพักร้อน (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) 9.เงินกู้ยืมที่อยู่อาศัยเมื่ออายุงานครบ 1 ปี 10.เงินช่วยเหลือ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) 11.เครื่องแบบพนักงานและบัตรพนักงาน 12.ตรวจสุขภาพประจำปี
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด สุรินทร์   เขต : เมืองสุรินทร์
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : รายได้เฉลี่ย 15,000-25,000บาท / เดือน (ตามยอดขาย)
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้ ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง รวมถึง ดำเนินการด้านทะเบียน และภาษี และด้านใบอนุญาตผู้ควบคุมยานพาหนะ ทุกประเภทให้เป็นไปตามกฎหมาย และปฏิบัติงานอืนตามที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์   เขต : เมืองสุรินทร์
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 5 พ.ค. 2565
ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ของเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึงวิเคราะห์แนวทางและข้อกฎหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อกลั่นเรื่อง และปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์   เขต : เมืองสุรินทร์
อัตรา : จำนวน 6 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
วันที่ : 8 ก.ค. 2564
ศึกษา วิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ในมิติของปัญหาทางสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้การเข้าถึงบริการภาครัฐ และสภาพปัญหาอื่นๆ ที่พบในชุมชน เพื่อจัดทำแผนงาน การบริหารจัดการการกำหนดแนวทาง ตามที่ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปริญาของ (ศจพ.) กำหนด
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์   เขต : เมืองสุรินทร์
อัตรา : จำนวน 6 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
วันที่ : 8 ก.ค. 2564
ศึกษาวิเคราะห์ สำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย พื้นที่เสี่ยงภัย สภาพภูมิประเทศ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนป้องกันและปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึง ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติการป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟูบูรณะสภาพภายหลังจากที่ ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยบรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไป อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์   เขต : เมืองสุรินทร์
อัตรา : จำนวน 6 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
วันที่ : 8 ก.ค. 2564
วุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท วุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท วุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี) รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 17,690 บาท
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์   เขต : เมืองสุรินทร์
อัตรา : จำนวน 19 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามวุฒิการศึกษา
วันที่ : 14 ก.ค. 2563
จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด และติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด สุรินทร์   เขต : เมืองสุรินทร์
อัตรา : จำนวน 159 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราค่าจ้างวันละ 100 บาท
วันที่ : 20 มิ.ย. 2563
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง และการประกอบอาชีพในอนาคต STEM Education และปฏิบัติงานและประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
จังหวัด สุรินทร์
อัตรา : จำนวน 14 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
วันที่ : 10 มิ.ย. 2563
พิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจัดทำนิติกรรมรวบรวม ข้อเท็จจริง และพยาน หลักฐาน เพื่อดำเนินการทางคดีการสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
วันที่ : 13 ม.ค. 2563
การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลสถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั่งในประเทศและต่างประเทศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
วันที่ : 13 ม.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 45 งาน
1 2 3 4 5

ติดตามเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารงานดีๆ จากเรา Jobth.com หางาน สมัครงาน กว่า 10,000 ตำแหน่ง Update ทุกวัน

หางาน สมัครงาน > จังหวัด สุรินทร์ > ทุกเขต
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.