ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
วุฒิ ม.3 – ปริญญาตรี ชาย/ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป มีใจรักด้านงานขาย และงานบริการ ทักษะด้านการเจรจา ซื่อสัตย์ สามารถเดินทางไปขายตามพื้นที่ต่างๆ ได้ หากมีประสบการณ์ด้านงานขายซิม หรือโทรศัพท์มือถือมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
โครงการรับนักศึกษาฝึกงานปี 2567 (ทวิภาคี) วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญ จากการเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานในองค์กร และปฏิบัติงานจริง กลุ่มเป้าหมาย 1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ขึ้นไป สาขาการตลาด, การบัญชี, เลขานุการ, ไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม, เขียนแบบเครื่องกล 2. นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่3 ขึ้นไป จุดมุ่งหมาย - นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน - บริษัทฯ ได้นักศ
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 5    อัตราค่าจ้าง : 158/วัน
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
รายละเอียดงาน - ควบคุม ดูแล และจัดการเอกสารด้านคุณภาพ ให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน - วางแผน ควบคุม และตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ - วิเคราะห์ และ จัดทำแผนพัฒนาสายการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด - วางแผน และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านคุณภาพ ที่อาจส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ และองค์กร - วางแผน และ จัดทำ เพื่อให้ได้มาตรฐาน ISO9001:2015 - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1.ปฏิบัติงานทางระบบไฟฟ้าที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนงานและลำดับของงาน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน 2.ตรวจสอบ, ดูแลซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรและตัวอาคาร 3.ควบคุมการใช้วัสดุของงานระบบไฟฟ้า ให้เป็นไปตามรายละเอียด/ปริมาณที่กำหนด 4.รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ตามมาตาฐานความปลอดภัย 5.ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 6.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- ดูแลหาลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า : ขยายฐานในการหาลูกค้าใหม่ - เสนอขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางLine และโทรศัพท์ - ออกพบลูกค้า เยี่ยมร้านค้าตามแผนงาน (ถ้ามี) - แนะนำให้ลูกค้าเพิ่มเพื่อน กดติตามช่องทาง Social media - จัดทำแผนการขาย และดำเนินงานตามแผนการขายให้ได้มาซึ่งยอดขายและผลสำเร็จตามเป้าที่วางไว้ - ดูแลลูกค้าและประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด - รับเอกสารหรือสินค้าเคลมจากลูกค้า หรือข้อร้องเรียนต่างๆ และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอ
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท ++
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1.แนะนำนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัย เสนอ ต่อนายจ้าง 3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทํางาน 4.วิเคราะห์แผนงานโครงการรวมทั้งขอเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัย ในการทํางาน 5.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 6.แนะนำอบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยในก
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 บันทึกข้อมูลที่ใช้สำหรับคำนวณเงินเดือน 2 ตรวจสอบการทำงานวันหยุด ทำงานล่วงเวลา และสวัสดิการ เช่น ค่าล่วงเวลา วันหยุด สวัสดิการต่าง ๆ 3 ทำสถิติขาด ลา มาสายของพนักงาน ทำหนังสือว่ากล่าว ตักเตือน ลงโทษ ให้พนักงานอยู่ในระเบียบขององค์กร 4 ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนอัตรากําลัง การสรรหา และการคัดเลือก 5 ดําเนินการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล และการจัดฝึกอบรมภายในสํานักงาน (In house training) 6 ดํ
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : NA
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
.วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ 2.จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ของกระบวนการผลิต 3.ทดสอบและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ 4.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 5.จัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพ GHP HACCP ISO 9001
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• การส่งมอบความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรมทักษะด้านซอฟท์ (แรงจูงใจ การให้คำติชม การฝึกสอน การพัฒนาตนเอง ความมั่นใจในตนเอง ความเป็นผู้นำ ฯลฯ) • ความรับผิดชอบ คุณภาพของโปรโมเตอร์ ทั้งทักษะการขายและความรู้ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ และรับผิดชอบการประเมินประสิทธิภาพของโปรโมเตอร์ • ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตารางโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับพนักงานทุกคน • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับการขายปลีกระดับภูมิภาคและการขายระดับภูมิภาคเพื่อระบุส่วนที่ต้องปรับปรุงและการฝึกอบรม • การพัฒนาและดำเนิ
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : ไม่ระบุ   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 30,000+++
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ดูแลลูกค้า อธิบายถึงลักษณะแบบบ้านภายในโครงการ ฟังค์ชั่นต่างๆของบ้าน ปิดการขาย และดำเนินการเรื่องเอกสารในการยื่นกู้ ตลอดจนถึงการโอนบ้าน ประสานงานสินเชื่อ มีประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้สูง
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 41 งาน.
1 2 3 4 5

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.