ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด
หน้าที่หลักเจ้าหน้าที่เชคเกอร์ 1. ควบคุมและรับผิดชอบต่อสินค้าจัดเก็บในคลังสินค้า 2. ตรวจสอบจำนวน, คุณลักษณะในการการที่จะแยกแยะ, จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ 3. ควบคุมการ รับ-จ่าย จัดเก็บพร้อมตรวจนับสินค้าในคลังสินค้า 4. ตรวจเช็คสินค้า Final QC ก่อนส่งมอบ 5. ควบคุม ดูแลทุกส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า 6. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างก่อนและหลังการใช้งาน 7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด บุรีรัมย์   เขต : เมืองบุรีรัมย์
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000 (ตามระดับความสามารถ)
วันที่ : 27 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
• วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า และบริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด • ทำการตลาดเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า • ให้บริการลูกค้ารับชำระค่างวด ติดตามเร่งรัดหนี้และเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด * หากมีประสบการณ์สินเชื่อ และ ธุรกิจไฟแนนซ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ *
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด บุรีรัมย์   เขต : เมืองบุรีรัมย์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 26 พ.ค. 2567
จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การผิดบัญชี ของสถานการศึกษาตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดทำรายงานงบการเงินและบัญชี ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน เป็นต้น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์   เขต : เมืองบุรีรัมย์
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท
วันที่ : 26 ส.ค. 2564
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนร่วมถึงจัดอบรมและสั่งสอนและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลัษณะที่พึ่งประสงค์ และ อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์   เขต : เมืองบุรีรัมย์
อัตรา : จำนวน 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท
วันที่ : 26 ส.ค. 2564
ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญา และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์   เขต : เมืองบุรีรัมย์
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 8,300 บาท
วันที่ : 26 ม.ค. 2564
ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐานแก่ผู้ป่วย ทางร่างกายหรือจิตที่มีอาการในระยะไม่รุนแรงหรือไม่เป็นอันตราย ตามแผนการพยาบาลที่กาหนดไว้ในด้าน การรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์   เขต : เมืองบุรีรัมย์
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 8,300 บาท
วันที่ : 26 ม.ค. 2564
ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรแบบเรียน สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การส่งเสริมการจัดการศึกษา การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การจัดการศึกษา เป็นต้น
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์   เขต : เมืองบุรีรัมย์
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 13,300 บาท
วันที่ : 26 ม.ค. 2564
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ และติดต่อประสานงานในการดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การจัดการประมูลหมายเลขทะเบียน และการดำเนินงานที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุน และบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการการประชาสัมพันธ์กองทุน
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์   เขต : เมืองบุรีรัมย์
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 13,300 บาท
วันที่ : 26 ม.ค. 2564
-งานการเงินและบัญชี ในฐานะ กรม/จังหวัด/สำนักจังหวัด -งานเบิกจ่ายงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด -งานเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน -งานจัดทำของงบประมาณของสำนักงานจังหวัด -บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณเบิกแทนกัน ในระบบ GFMIS
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์   เขต : เมืองบุรีรัมย์
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 30 ต.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน.
1 2

คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.