ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
1. รับผิดชอบงานด้านบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ รายการรับ-จ่าย 2. จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้งบันทึกบัญชี 3. บันทึกรายการรับชำระเงิน พร้อมทั้ง ตรวจสอบ Bank Statement ยอดเงินโอนจากลูกค้า เพื่อจัดทำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 4. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีขาย และจัดทำรายงานภาษีขายประจำเดือน เพื่อยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม 5. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย และจัดทำรายงานประจำเดือน 6. งานอื่นๆ ตามที่ไ
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง และ ตามประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
- สรรหา เปรียบเทียบราคาและต่อรองราคากับ Supplier ในประเทศ/ต่างประเทศ - ประสานงานกับ Supplier วางแผนการสั่งซื้อสินค้า และติดตามสินค้าเข้าให้ตรงตามกำหนด - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อทั้งระบบ - จัดทำรายงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ - ปฎิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง และ ตามประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
- ติดต่อประสานงานวางสเปคสินค้า ข้อมูลสินค้า กับผู้ออกแบบ สถาปนิก เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษาโครงการ - ดูแลด้านงานวางสเปคแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับโครงทั้งเอกชน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการ - ประสานงานทีมขายและทีมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ติดตามข้อมูลข่าวสาร ติดตามความคืบหน้าของโครงการที่ได้วางสเปคสินค้าไว้ เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขาย - งานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวางสเปคสินค้า หรืองานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง+commission+ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อมรถ+ค่าโทรศัพท์
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จัดทำ Database และ Query SQL สร้างรายงานและแบบฟอร์ม บริหารจัดการ Database SQL /สร้างรายงาน และแบบฟอร์มจากการสร้าง Dataset SQL Query เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการทำข้อมูล และรายงาน วางแผน Project Management และวิเคราะห์ข้อมูล (BI) การทำ DATA visualization (ERP,CRM อื่นๆ)
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
1.เปิดบิลขายประจำวันได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 2.จัดทำเอกสารบิลให้เรียบร้อยทันตามเวลาที่กำหนด 3.บันทึกข้อมูลรายงานประจำวัน 4.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : เริ่ม12000เป็นต้นไป
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ ในการออกขายสินค้าในเขตพื้นที่ที่ดูแล - ปฏิบัติตามเป้าหมายการขาย และรับผิดชอบจำหน่ายสินค้าทุกร้านในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - แนะนำสินค้า ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - เยี่ยมร้านค้า เพิ่มยอดขายร้านค้าเดิม เพิ่มร้านค้าใหม่ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000 บาท
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท อาร์กอซี่ คอสเมติกส์ จำกัด
1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท และหลักการ GMP อย่างเคร่งครัด 2. ดูแลบุคลากรในแผนก ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท และหลักการ GMP 3. วางแผนในการทดสอบและพัฒนาสินค้าใหม่ ให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 4. ศึกษาและวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งพิจารณา หามาตรฐานวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิต 5. ควบคุมดูแลการทดลองผลิตสินค้า โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท รวมทั้งตรวจสอบข้อกำหนด มาตรฐานการผลิตสินค้าและ ประสานงานแผนกการตลาดในการทดสอบด้านการตลาด 6. ตรวจสอบและอนุมัติรายงานผลกา
บริษัท อาร์กอซี่ คอสเมติกส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท อาร์กอซี่ คอสเมติกส์ จำกัด
1.ช่วยงานพนักงานฝ่ายผลิต 2.ตรวจนับและทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง 3.บรรจุเครื่องสำอาง 4.ติดฉลาก/สกรีน บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง 5.แพ็คสินค้าและยกของ 6.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท อาร์กอซี่ คอสเมติกส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 10,900/เดือน + เบี้ยเลี้ยงพิเศษ
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท อาร์กอซี่ คอสเมติกส์ จำกัด
1.เสนอขายสินค้าที่ลูกค้าต้องการสร้างแบรนด์ตัวเองให้กับลูกค้าเก่าและใหม่ 2.จัดทำใบเสนอราคาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ติดตามลูกค้า บริการหลังการขาย 4.บรรลุเป้าหมายยอดขาย 5.ทำงานร่วมกับทีมขายเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท 6.ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัท
บริษัท อาร์กอซี่ คอสเมติกส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน 1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ 2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ 3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา 4. งานรับชำระค่างวด และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน+ค่าตำแหน่ง+incentive
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 132 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 14 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.