ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลพญาไท 2
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
ขับรถออกงานตามสถานที่ต่างๆในกรุงเทพ และต่างจังหวัด ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
ให้การพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาทำให้สงบหรือยาระงับความรู้สึก โดยการใช้ กระบวนการพยาบาลและหลักการพยาบาลตามนโยบายหลักของแผนกและนโยบายของโรง พยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผลการรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการรักษาพยาบาลให้สอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและทันเวลาผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยและมีผลลัพธ์ทางการรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
นำเสนอขายโปรแกรมตรวจสุขภาพ ออกบูธร่วมกับตัวแทนประกัน
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
1. ประสานการจัดระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเฉพาะ Referrall,Tuama 2. ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยในกลุ่มที่ประเมินได้ว่ามีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยง 3. สร้างการคงอยู่ของผู้รับบริการ(Retention rate) ร่วมกับคลินิกที่รับผิดชอบ ทั้งการHOME CALL การรับ consult จากแผนกผู้ป่วยนอก และการรับปรึกษาทางโทรศัพท์ 4. ส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการ เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิต กองทุนสวัสดิการข้าราชการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นต้น 5. ประสานงานกับแพทย์เพื่อให้เกิดความคุ้ม
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
ให้บริการตอบข้อซักถามกับลูกค้า คัดกรองประเมินสภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น ทำตารางนัดหมายเพื่อพบแพทย์ ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากลูกค้า รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า ประสานงานกับทีมงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เปิดรับสมัคร ผู้จัดการแผนกเอ็กซ์เรย์ รายละเอียดงาน 1.มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ และนำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน 2.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และรายงานต่อผู้บริหาร 3.จัดทำบันทึกการประชุม / อุบัติเหตุ อุบัติการณ์ การแก้ไข รวมถึงผลการดำเนินงานของหน่วยงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และรายงานต่อผู้บริหาร 4.ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติ มีส่วนร่วมในการแก้ไข ป้องกันปัญหาของหน่วยงาน และมีส่วนเป็นเจ้าของโครงการ
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
ร่วมเป็นทีมที่ให้บริการขับรถพยาบาลเพื่อบริการเคลื่อนย้ายรับส่งผู้ป่วยระหว่างภายนอกและภายในของโรงพยาบาลและดูแลผู้ป่วยระหว่างการเคลื่อนย้ายภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อการบริการของโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและสอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านคุณภาพต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าทีม
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14000 ขึ้นไป
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
1. ประสานการจัดระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับบริการ 2. ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยในกลุ่มที่ประเมินได้ว่ามีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยง 3. สร้างการคงอยู่ของผู้รับบริการ(Retention rate) ร่วมกับคลินิกที่รับผิดชอบ ทั้งการHOME CALL การรับ consult จากแผนกผู้ป่วยนอก และการรับปรึกษาทางโทรศัพท์ 4. ส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการ เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิต กองทุนสวัสดิการข้าราชการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นต้น 5. ประสานงานกับแพทย์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรกา
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
งานดูแลลานจอดรถอัจฉริยะ ของรพ.เปาโล โชคชัย4, อำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ คอยแนะนำบอกทิศทางการเดินรถ/การจราจร ภายในรพ.
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ชั่วโมงละ 50 บาท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลการสั่งใช้ยาของแพทย์เข้าระบบ สั่งพิมพ์ฉลากยาอย่างถูกต้อง และจัด-เตรียมยา ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการที่กำหนด
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 4    อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค 1 อัตรา
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
ทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารให้ผู้ป่วยตามห้องผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล (PN) - แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรมและคัดกรอง - แผนกผู้ป่วยนอกหัวใจ - แผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน - แผนกห้องผ่าตัด (ต้องมีประสบการณ์ตรง OR 2-3 ปีขึ้นไป)
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้น 15,500 บาทขึ้นไป
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
-เปิด contact รักษาพยาบาลกับบริษัทต่างๆ เสนอขายแพคเกจค่ารักษาพยาบาล -ออกพบลูกค้า และติดต่อประสานงาน กับ HR บริษัทนำเสนอแผนงานเข้าจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงานบริษัท -จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดรักษาพยาบาลและให้คำแนะนำทางสุขภาพร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาล
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
ให้การพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยที่มารับบริการแผนกฉุกเฉินและศัลยกรรม ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระประแดง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 30,000 ขึ้นไป
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
ให้บริการดูแลผู้ป่วยในห้องผ่าตัด ให้การบริการช่วยเหลือทีม ส่งเครืองมือทางการแพทย์และดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระประแดง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 30000
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 37 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.