เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
ครูอาสาพัฒนาการกีฬา
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะที่ปฏิบัติ - ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้มาใช้บริการเกี่ยวกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างถูกวิธี - ดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์กีฬาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยทั่วไปให้กับผู้มาใช้บริการ - จัดทำแผน โครงการ กิจกรรมและงบประมาณด้านการกีฬาและนันทนาการ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป - ประสานงานการดำเนินด้านการพัฒนากีฬาและนันทนาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท
23 พฤศจิกายน 2561
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะที่ปฏิบัติ - ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ - ส่งหนังสือ การลงทะเบียนรับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสารจดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ - รวบรวบข้อมูล จัดเก็บเอกสาร จัดเก็บข้อมูลสถิติ ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
23 พฤศจิกายน 2561
คนสวน (พนักงานจ้างทั่วไป)
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนดอกไม้ หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท
23 พฤศจิกายน 2561
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะที่ปฏิบัติ - ติดตั้งหรือบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วบุคคล เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและบริหารจัดการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือการประมวลผลข้อมูลในระบบงานต่างๆ ภายในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท
23 พฤศจิกายน 2561
ผู้ช่วยครูผู้สอน
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะที่ปฏิบัติ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ - จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ - ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน - ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 32 อัตรา   เงินเดือน : -
23 พฤศจิกายน 2561
พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะที่ปฏิบัติ ขับรถยนต์ บำรุงรักษารถยนต์ ทำความสะอาดรถยนต์ แกละแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท
23 พฤศจิกายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 6 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560