เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
นักวิจัย สังกัด: สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ศึกษาข้อมูลเพื่อริเริ่มหรือดําเนินงานวิจัยและวิชาการเชิงลึกประเด็นต่างๆ - พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการวิจัย - กําหนดรูปแบบและข้อถาม การวิเคราะห์ ประมวลผลและจัดทําโครงการสถิติ - บริหารแผนงาน/โครงการวิจัย ตั้งแต่การพัฒนา วิเคราะห์ วางแผน บริหารงบประมาณ ติดตาม 
สนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ - พัฒนาเครือข่ายและเชื่อมโยงระหว่างนักวิชาการและสถาบันวิจัยต่างๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นักวิชาการบริหารแผนงาน (ด้านพัฒนากาลังคน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารแผนงานและโครงการด้านพัฒนากำลังคน ตั้งแต่การพัฒนา วิเคราะห์ วางแผน บริหาร งบประมาณ ติดตามสนับสนุน วิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน วางระบบ ตลอดจนศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์เรื่องต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการดำเนินงานของแผนงานและโครงการให้บรรลุตาม เป้าหมาย
นักบริหารเงินอุดหนุนอาวุโส
หน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของ ประเทศไทย หรือประสบการณ์จากต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และ จัดทําแผนการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อาทิ กลุ่มเด็กเยาวชนในระบบการศึกษา เด็กเยาวชนนอกระบบ การศึกษา เด็กปฐมวัย ประชากรวัยแรงงาน
นักวิชาการบริหารแผนงาน (ด้านนวัตกรรมและระดมทุน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารแผนงานและโครงการด้านนวัตกรรมและระดมทุนตั้งแต่การพัฒนาวิเคราะห์วางแผน บริหารงบประมาณ ติดตามสนับสนุน วิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน วางระบบ ตลอดจน ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์เรื่องต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการดำเนินงานของแผนงานและโครงการให้บรรลุตามเป้าหมาย
นักสื่อสารองค์กร
หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาออกแบบประเด็นรณรงค์สื่อสารสาธารณะจากข้อมูลทางวิชาการและกรณีศึกษาต่างๆ ที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์และภารกิจของกองทุน อันจะสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุนฯ แก่ประชาชน หน่วยงานอื่นท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
นักวิชาการบริหารแผนงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารแผนงานและโครงการ ตั้งแต่การพัฒนา วิเคราะห์ วางแผน บริหารงบประมาณ ติดตาม สนับสนุน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนงานและโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่ือมประสาน นักวิชาการ นักวิจัย ในการทํางานด้านวิชาการ รวมถึงการค้นหา วิเคราะห์ พัฒนา สืบค้น จัดทําข้อมูล / งานวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง
นักวิจัย สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อกําหนดโจทย์และแนวทางการวิจัยเพื่อสนับสนุนการทํางานของ สถาบันวิจัยฯ - บริหารจัดการและติดตามโครงการวิจัยด้านต่างๆของสถาบันวิจัยฯ - วิจัยพัฒนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเพื่อใช้ในการสื่อสาร รณรงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณะ - พัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้านความเสมอภาคทางการศึกษาจากผลงานวิจัย - พัฒนาภาคีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ - งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
วิศวกรระบบสารสนเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ กสศ. - บริหารจัดการและติดตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกสศ. - พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ กสศ. - เขียนโปรแกรมและพัฒนา Application เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ กสศ. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นักบริหารงานทรัพยากรบุคคลอาวุโส
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิเคราะห์ ประเมินความต้องการการใช้กําลังคนของหน่วยงานภายในสํานักงานฯ เพื่อให้การ กําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นไปอย่างเหมาะสมกับปริมาณงานขององค์กร - วางแผนการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติท่ีกําหนด กํากับดูแลระบบการ ทดลองงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี (Performance Management) ท่ีสอดคล้องกับ เป้าหมายและทิศทางขององค์กร
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560