เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการจัดซื้อ
1.วางแผนงานในการกำหนด ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ Product Mixed เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน 2.บริหารจัดการกำไรขั้นต้น Gross Profit ให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 3.กำหนดโครงสร้าง และราคา ให้สอดคล้องกับการแข่งขันในตลาด 4.สนับสนุนการปิดการขาย ให้บริการ ช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งขายปลีก ขายส่ง และขายโครงการ ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ออกหน้างานเป็นครั้งคราว 5.ประสานงานในการ Coaching ให้กับหน่วยงานขายปลีก ขายส่ง และขายโครงการ เกี่ยวกับสินค้าที่รับผิดชอบ 6.รับผิดชอบในการบริหารจำนว
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
21 พฤษภาคม 2562
หัวหน้าฝ่าย บัญชี และการเงิน
1 ควบคุมดูแล บริหารงาน ภายในฝ่ายบัญชี - การเงิน 2 บริหาร งาน ตามนโยบาย บริษัท 3 ตรวจสอบ แก้ไข การทำงาน ของพนักงาน ก่อนส่ง อนุมัติ 4 จัดทำรายงาน บัญชี ต่าง ๆ เพื่อรายงาน ผู้บริหาร 5 แก้ไขปัญหา ภายในฝ่าย 6 นำเสนอแผนงาน ภายในฝ่าย และ ผลงานต่างๆ 7 งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
21 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดซื้อ สินค้า ตามคำขอสั่งซื้อจากหน่วยงานต่างๆ 2.จัดซื้อ สินค้า ให้เพียงพอต่อความต้องการ 3.เจรจาต่อรอง เพื่อผลประโยชน์สูงสุด 4.จัดทำแผนการ ผลักดันสินค้า ตาม รอบระยะเวลา 5.จัดทำข้อมูลเพื่อการ ทำโปรโมชั่นต่างๆ 6.ตรวจสอบราคาสินค้า และปรับราคาสินค้า เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
21 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดเตรียม และบันทึกเอกสาร ทางบัญชี 2.ติดตามเอกสาร ทางบัญชี และจัดเก็บเข้าระบบ 3.วางบิลลูกหนี้ ตามระยะเวลาเครดิต 4.จัดเตรียมเอกสาร ระบบเจ้าหนี้เพื่อเตรียมจ่าย ตามระยะเวลาเครดิต 5.บันทึกเอกสาร ต่างๆ เพื่อสรุปงาน ประจำเดือน 6.จัดทำรายงาน สรุปงาน ฝ่ายบัญชี ตาม ที่ได้รับมอบหมาย 7.บันทึกเอกสาร เพื่อยื่นแบบแสดงภาษี ตามรอบ 8.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
21 พฤษภาคม 2562
admin ฝ่ายจัดซื้อ (ธุรการฝ่าย)
1.จัดทำเอกสาร ตามที่เจ้าหน้าที่ จัดซื้อ ร้องขอ 2.จัดทำรายงาน สรุปต่างๆ เพื่อใช้งาน ภายในฝ่าย ตามที่ได้รับ การร้องขอ 3.จัดเก็บเอกสาร ตามระบบงาน 4.เปิด PO ตามเอกสาร จากเจ้าหน้าที่ จัดซื้อ 5.สร้างรหัสสินค้า ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 6.เตรียมงานต่างๆ ให้กับ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เพื่อ คัดกรองเบื้องต้น
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
21 พฤษภาคม 2562
หัวหน้าฝ่าย GR ตรวจรับสินค้า
ควบคุม งานภายในฝ่าย ตรวจรับ สินค้า ตรวจสอบ และรายงาน ความผิดพลาด จากการรับสินค้า บริหารงานตามนโยบาย ที่ได้รับ มอบหมายจากผู้บริหาร จัดสรร งาน ภายในฝ่าย เพื่อการทำงาน บรรลุเป้าหมาย นำเสนอแผนงาน และ แก้ไข จุดบกพร่อง ของ การทำงานในฝ่าย ควบคุม การ ผลิต บาร์โค้ท ที่ใช้ติดสินค้า เร่งรัดการทำงาน ให้เกิด ประสิทธิ์ภาพสุงสุด งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
21 พฤษภาคม 2562
LP ป้องกันความเสียหาย
ตรวจเช็คสินค้าเข้า-ออก จากร้านเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าเสร็จ และตรวจสอบบิลกับสินค้า ดูแลความเรียบร้อยของบริเวณในร้านและนอกร้านโดยรอบ ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ออกจากร้าน ตรวจสอบอุปกรณ์การใช้งานการเปิด-ปิดในร้านเมื่อเลิกงาน ดูความปลอดภัย ภายในร้าน เพื่อเป็นการป้องกัน ความเสียหาย ระงับเหตุ และรายงาน ผู้บริหารทราบ
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
21 พฤษภาคม 2562
พนักงานขาย PC ประจำแบรนด์สินค้า
1.นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ 2.รักงานขายและบริการ 3.ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ 4.กระตุ้นยอดขาย 5.ดูแลสินค้า และพื้นที่ ที่รับผิดชอบให้มีสินค้าพร้อมขายอยู่เสมอ
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
21 พฤษภาคม 2562
Graphic Design
1.ถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ เพื่อโปรโมทในสื่อออนไลน์ 2.แต่งแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop/ Illustrator 3.มี Portfolio ด้านการออกแบบ 4.มีความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจด้านสินค้า
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 3    เงินเดือน : ตามข้อตกลง
21 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบสต๊อกสินค้า/บัญชีสต๊อก
1.ตรวจสอบสต็อกสินค้า ตามรอบการนับสินค้า Cycle Count 2.ตรวจสอบความผิดพลาด ของระบบสต็อก 3.จัดทำรายงาน สรุปส่ง ผลให้ผู้บริหาร 4.วางแผนการนับสินค้าให้ครบรอบ 5.ควบคุมดูแล ต้นทุนสินค้า ในระบบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
21 พฤษภาคม 2562
พนักงานทำความสะอาด
ทำความสะอาด พื้นที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 3   เงินเดือน : 350/วัน
21 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ การเงิน
1.จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้วางบิลพร้อมส่งเอกสารให้ลูกค้า 3.บันทึกเอกสารการรับชำระ เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน 4.จัดทำใบนำฝากธนาคารและตรวจสอบความถูกต้อง 5.จัดทำใบสำคัญจ่ายและบันทึกลงสมุดจ่าย 6.จัดทำรายงานสรุป ประจำวัน สัปดาห์ และ ประจำเดือน ส่ง ผู้บริหาร 7.จัดเตรียมเช็ค พร้อมบันทึกลงในใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค 8.ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายกับใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง 9.ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
21 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ IT
ดูและระบบ คอมพิวเตอร์ แล Network เบื้องต้น แก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์ เครื่องปรินทร์ เบื้องต้นได้ ลง โปรแกรม สำเร็จรูป หรือ ระบบ ปฏิบัติ การ ได้ เดินสาย LAN ระบบ และ ระบบ กล้องวงจรปิด ติดต่อประสาน งาน กับ หน่วยงาน ภายนอกเพื่อ แก้ไขปัญหา ด้านระบบ สอนงาน พนักงาน ในการใช้ คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องปรินทร์ เบื้องต้น งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
21 พฤษภาคม 2562
ธุรการฝ่าย ตรวจรับสินค้า GR
-ดูแลเอกสาร ภายในฝ่าย GR -ตรวจสอบเอกสาร และ พิมพ์เอกสาร เพื่อการตรวจรับ -คีย์ ข้อมูลการตรวจรับ จากเจ้าหน้าที่ ตรวจรับ -จัดทำบาร์โค้ทสินค้า -ออกเอกสารการโอน เพื่อส่งมอบ -ประสาน งาน กับ ฝ่ายจัดซื้อ และ บัญชี -ประสานงานต่างๆ ในฝ่าย -งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้า ได้มอบหมาย
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10000++
21 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560