เข้าระบบผู้สมัครงาน
1.สามารถดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชี และการเงินทั้งระบบ รวมถึงรับผิดชอบงานด้านภาษีทุกตัว 2.ดูแล ควบคุม บันทึก ตรวจสอบ ใบสำคัญจ่าย, Pretty Cash, เช็ค, เงินเดือน และเอกสารการสั่งจ่ายอื่นๆ รวมถึงเอกสารลูกหนี้ 3.บริหารจัดการเงินในบัญชีธนาคารให้เพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช็คเด้ง และตรวจสอบ จัดเก็บใบเสร็จรับ-จ่ายเงินของลูกค้า ให้ถูกต้องครบถ้วน 4.จัดทำบัญชีปิดงบการเงินของกิจการ และประสานงานกับAuditor เพื่อตรวจสอบ จัดทำสปช.3 พร้อมนำส่งงบการเงิน ที่กรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์ 5.
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 25 มี.ค. 2563
1.วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องต่อเป็าหมายและวัถุประงค์ขององค์กรให้สามารถทำงานได้รวดเร็วถูกต้องและเป็นไปตามแผนงานประจำปี 2.ทำการประเมินทิศทางของธุรกิจให้สอดคล้องกับองค์กร 3.จัดทำข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจ 4.พัฒนาระบบสินเชื่อการจัดากรลูกหนี้ทั้งระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์สินเชื่อ การใช้โทรศัพท์ติดตามหนี้ การยึดรถ การจัดการหนี้สูญ การปรับปรุงหนี้ และนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.ติดตามผลการทำงานของทีมงาน ตามระบบที่วางไว้ ทบทวน รายงานการทำงาน และก
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 มี.ค. 2563
1.สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามาทำงาน 2.พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประุสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องสดยบาย และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน 3.กำหนดค่าตอบแทนในการทำงานดดยตรงปละจัดสรรผลประโยชน์ดดยอ้อมให้กับบุคลากรอย่างได้มาตรฐาน 4.สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกของการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรเพื่อให้พนักงานอุทิศเวลา และความสามารถกในการทำงานให้กับองค์กร อย่างเต็มที่ 5.สงวนรักษาบุคลากรทุกคนที่มีความสามารถให้อยู่กับองค
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 25 มี.ค. 2563
1.บริหารงานในแผนกอะไหล่ (ทั้งภายในและภายนอก ทุกสาขา) 2.ตรวจสอบการรับ-จ่ายอะไหล่ 3.ตัดอะไหล่ 4.สั่งอะไหล่ 5.บริหารเป้าของแผนก 6.บริหารสต๊อกอะไหล่
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 25 มี.ค. 2563
1.มีส่วนร่วมในการวางแผนการตรวจสอบพัฒนาแผนการตาวจสอบในพื่้นที่รับผิดชอบและ มอบหมายตามแผนตรวจสอบความเสี่ยง 2.วางแผนดำเนินการและตรวจสอบการทดสอบและตรวจสอบเพื่อรับประกันคุณภาพของสินค้า 3.ออกแบบกระบวนการตรวจสอบภายในและโปรแกรมการตวจสอบตามขอบเขตการตรวจสอบและวัตถุประสงค์ที่กำหนด 4.นำทีมโค้ชและทีมงานรวมถึงกิจกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อระบุประเด็นการปรับปรุงและการให้คำแนะนำและการดำเนินการของราย
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 มี.ค. 2563
1.กำกับดูแล วางแผน ตรวจติดตาม และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของแผนกการตลาดให้เป็นไปโดยราบรื่นและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.รับผิดชอบการจัดทำแผนการตลาด การส่งเสริมการขายอื่นๆ และติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 3.รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร การทำป้ายประชาสัมพันธ์ การทำสปอตวิทยุ เป็นต้น 4.รับผิดชอบการหารายได้การการลงโฆษราและประชาสัมพันธ์จากผู้สนับสนุน เพื่อให้ผลการดำเนินการดำเนินงานเป็นไปตา
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 มี.ค. 2563
1.บริการลูกค้าที่เข้าใช้บริการ 2.ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา 3.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 4.รับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงสำเร็จ 5.สอนและถ่ายทอดงานได้เป็นอย่างดี 6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 25 มี.ค. 2563
1.บริการลูกค้าที่เข้าใช้บริการ 2.ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา 3.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 25 มี.ค. 2563
1.ดูแลค่าใช้จ่ายภายในสาขา 2.เก็บเงินกับลูกค้าที่มาชำระค่าต่างๆ 3.นำเงินไปฝากที่ธนาคาร 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 25 มี.ค. 2563
1.ซ่อมมอเตอร์ไซด์ที่ลูกค้ามาใช้บริการ 2.ตรวจนับอะไหล่ภายในสาขา 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 25 มี.ค. 2563
1.บริการลูกค้าที่เข้าใช้บริการ 2.ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา 3.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 4.รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงสำเร็จ 5.สอนและถ่ายทอดงานได้เป็นอย่างดี 6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม
อัตรา : 9   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 25 มี.ค. 2563
1.บริการลูกค้าที่เข้าใช้บริการ 2.ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา 3.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม
อัตรา : 7   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 25 มี.ค. 2563
1.ดูแลค่าใช้จ่ายภายในสาขา 2.เก็บเงินกับลูกค้าที่มาชำระค่าต่างๆ 3.นำเงินไปฝากที่ธนาคาร 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม
อัตรา : 7   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 25 มี.ค. 2563
ให้การแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะนำไปในการตัดสินใจเลือกซื้อ ออกใบเสร็จ เช็คอุปกรณ์รถ ก่อนส่งมอบลูกค้า ดูแลหลังการขาย เป็นต้น
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 25 มี.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974 , 089-160-6465 , 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562