เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เค พี คอน จำกัด
- ถอดแบบเพื่อประเมินราคาได้, ดู BOQ เป็น - ดู BOQ เป็น ทำงานเพิ่ม-ลดได้ - ไปไซด์งานเพื่อประเมินราคาที่ต่างจังหวัด เป็นครั้งคราว - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เค พี คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 28 ก.พ. 2563
- บริหารงานในภาพรวมด้านต้นของโครงการ - ประมาณราคาและควบคุมต้นทุน - ประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทุนในโครงการ - จัดทำงบประมาณต้นทุนงานวิศวกรรม - วิเคราะห์ด้านวิศวกรรมคุณค่า เพื่อลดต้นทุนการดำเนินโครงการ - อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
บริษัท เค พี คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 28 ก.พ. 2563
1. บันทึกข้อมูล Excel & Word และ Google Drive 2. บันทึกข้อมูลในโปรแกรมพจมาน 3. งานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
บริษัท เค พี คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 28 ก.พ. 2563
- วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา - ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง และสามารถรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชาได้ - ตรวจติดตามความคืบหน้าของงานและแก้ปัญหาหน้างานเป็น - อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
บริษัท เค พี คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 28 ก.พ. 2563
- จัดเตรียมแผนงาน แบบก่อสร้างจริง และวัสดุที่ต้องขออนุมัติ - จัดทำ Payment เบิกจ่ายงวดงานและคิดงานเพิ่ม-ลด - ประสานผู้ควบคุมงาน ตัวแทนเจ้าของงาน และจัดทำรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ - งาน SHOP DRAWING / AS-BUILTDRAWING / MATERIALและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เค พี คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 28 ก.พ. 2563
- ตรวจสอบ จัดเตรียมวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ตามแผนงานและควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา - มอบหมายและควบคุมการทำงานของทีมผู้รับเหมา ให้จำนวนคนงานพอเพียงกับปริมาณงาน - ตรวจสอบผลการทำงานให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นไปตามขั้นตอนการก่อสร้าง - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท เค พี คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 28 ก.พ. 2563
- รับผิดชอบงานถอดแบบโครงสร้าง-สถาปัตย์ - จัดทำ BOQ เพื่อใช้ในการประมูล - ประชุมชี้แจงแบบ/ดูสถานที่ก่อสร้าง/สืบราคาวัสดุและค่าแรง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เค พี คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 28 ก.พ. 2563
- ดูแลจัดระเบียบ จัดอบรมให้คำแนะนำความปลอดภัย - ตรวจเช็คความสุ่มเสี่ยงในเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์และความพร้อมของคนในการเข้าพื้นที่ - อื่นๆ
บริษัท เค พี คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
วันที่ : 28 ก.พ. 2563
รับผิดชอบงานสโตร์(ส่วนกลาง) ธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้าง)
บริษัท เค พี คอน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 28 ก.พ. 2563
นำทีมทำ Survey อาคาร และรังวัดได้ ทำวงรอบ วางผัง อ่านแบบออก ใช้ Autocad ทำแบบได้
บริษัท เค พี คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 28 ก.พ. 2563
- ทำหน้าที่ draft man สำหรับงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ประจำหน่วยงานก่อสร้าง - เคลียร์แบบ Details จัดทำ Shop Drawing เพื่อสั่งขออนุมัติ - ทำ as build drawing - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท เค พี คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 28 ก.พ. 2563
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน สามารถส่งมอบได้ทันกำหนด ดูแลเบิกจ่าย และควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ได้รับ ตรวจสอบการส่งมอบงาน เอกสาร อุปกรณ์หรือทรัพย์สินหลังปิดโครงการให้เรียบร้อย
บริษัท เค พี คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 28 ก.พ. 2563
1. จัดทำเอกสารขอซื้อ/ขอราคาสินค้า 2. จัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบและอุปกรณ์ ตามรายการขอซื้อ 3. ตรวจสอบเอกสารในการขอซื้อ PR และจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ PO 4. ตรวจสอบราคาพร้อมเจรจาต่อรองกับผู้ขาย จัดทำการเปรียบเทียบราคา 5.ประสานงานกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 6. จัดทำและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ 7. จัดหา,จัดจ้าง,ผู้รับเหมา,เจรจาต่อรองกับผู้รับเหมา,ต่อรองราคากับผู้รับเหมา 8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เค พี คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 28 ก.พ. 2563
บริหารงานก่อสร้างของบริษัท
บริษัท เค พี คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 28 ก.พ. 2563
ดูแลทรัพย์สินภายในหน่วยงานก่อสร้าง(ไซด์งานต่างจังหวัด)
บริษัท เค พี คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 28 ก.พ. 2563
- ดูแลการทำเช็คจ่าย และจ่ายเช็คหน้าเคาเตอร์ / รวมถึงการเบิกสินเชื่อเพื่อจ่ายและทำรายงานสินเชื่อ - สรุป รับ - จ่าย ทำรายงานกระทบยอดให้ตรงกับธนาคาร - สรุป ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากชุดที่จ่ายเช็คและดำเนินการจัดส่งให้ถึงผู้รับ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เค พี คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 28 ก.พ. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562