มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก


มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 581 เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ดำเนินการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง (ทางร่างกาย ทางเพศ ทางจิตใจ และได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ) อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 18 ปี จำนวนประมาณ 250-300 คนต่อปี รวมถึงการทำงานกับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนในการป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและส่งเสริมเสริมพัฒนาเด็ก โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก เช่น พ่อแม่ ครู ผู้บริหารโรงเรียน เครือข่ายชุมชน นอกจากนี้แล้วมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กยังทำงานขยายแนวร่วมการทำงานคุ้มครองเด็ก โดยดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก เพื่อเปิดโอกาสให้สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมเอื้ออาทรสำหรับเด็กมากขึ้น


979 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่


(เขตธนบุรี ) กรุงเทพมหานคร 10600


02-4121196 , 02-4120739


-


- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาหยุดชดเชยในกรณีทำงานในวันหยุด
- ลาพักร้อนประจำปี
- ลาคลอดกรณีพนักงานเป็นหญิง ได้รับเงินเดือนเต็ม 90 วัน กรณีพนักงานเป็นชาย สามารถลาเพื่อดูแลบุตรและภริยาได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
- ลาพิเศษ ลาไปศึกษาต่อ / ลาไปดูงาน ในและต่างประเทศ / ลาเพื่อประกอบกิจทางศาสนา

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
× มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
× มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
งาน มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์โดยมีส่วนร่วมพิจารณาปัญหาและให้การช่วยเหลือตามหลักการ กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งเตรียมความพร้อมเด็กและครอบครัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 18000 + เพิ่มประสบการณ์ทางสายงาน
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
นักจิตวิทยา - ค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติเด็กและครอบครัว -ประเมินสภาวะด้านจิตใจเด็กและครอบครัว และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ( crisis intervention ) - ส่งตัวเด็กรับการตรวจสุขภาพจิตและทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาและเชาว์ปัญญา ร่วมกับทีมจิตเวชเพื่อ ทำการประเมินสุขภาพจิต บุคลิกภาพ พฤติกรรม และพัฒนาการด้านสติปัญญา /ด้านอารมณ์ และด้านสังคมของเด็กและครอบครัวเพื่อหาความต้องการรับบริการ - จัดกิจกรรมรายบุคคลและกลุ่มเพื่อบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัวระยะวิกฤตและระยะยาว
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18000 + เพิ่มประสบการณ์ทางสายงาน
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
- ประสานงานกับหน่วยงานทางการแพทย์เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้รับการประเมินและบำบัดรักษาด้านสุขภาพกาย และพัฒนาการด้านต่างๆ - จัดกิจกรรมรายเดี่ยวและกลุ่มเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแต่ละด้านให้เป็นไปตามวัย - จัดกิจกรรมและเป็นที่ปรึกษาผู้ปกครองเพื่อให้สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำ - เข้าร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อประเมิน วางแผน และติดตามผลการดำเนินการร่วมกัน - ศึกษาเอกสาร ข้อมูล ประวัติ ความเป็นมาของเด็กทั้งหมดโดยละเอียด - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่ได้รับมอบ
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000 + เพิ่มประสบการณ์ตามสายงาน
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
- การตรวจสอบงบประมาณประจำปี, งบประมาณโครงการพิเศษและงบประมาณอื่นๆ - จัดทำรายงานการเงินภาษาอังกฤษตามรูปแบบรายงานของแหล่งทุน - ปรับปรุงงบประมาณที่ยื่นขอแหล่งทุน - ติดต่อประสานกับแหล่งทุนต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18000 + เพิ่มประสบการณ์ทางสายงาน
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.