บริษัท จัดหางาน ออพทิมิสทิก เอชอาร์ จำกัด


บริษัท จัดหางาน


27 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 14 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี


(เขตธนบุรี ) กรุงเทพมหานคร 10600


02-466-5688


02-466-5687


ขายและติดตามการขายสินค้าบน Facebook, LINE, TikTok และแพลตฟอร์มอื่นๆ ตอบข้อความและคำถามของลูกค้า ประเมินและติดตามผลการขายเพื่อปรับปรุงแผนการตลาดและการขาย ช่วยเหลือในการไลพ์หรือสิ่งที่นำมาซึ่งยอดขาย ร่วมมือกับทีมอื่นๆ เพื่อพัฒนากลยุทธ์การขาย ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน เวียนวันหยุด เวลาการทำงาน 09.00-18.00
บริษัท จัดหางาน ออพทิมิสทิก เอชอาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18000 ไม่รวมคอมมิชชั่น
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
รายละเอียดการทำงาน: - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ตรวจสอบการคำนวน การอนุมัติ - จัดทำรายการภาษี ซื้อ(ภพ.30)/ ภงด.3/ภงด.53 - ตรวจสอบการบันทึกการตัดจ่ายจากธนาคาร กับ Statement ของธนาคารทุกธนาคารให้ถูกต้องทุกสิ้นเดือน - รับวงบิลจากเจ้าหนี้ และจัดทำใบลดหนี้ - จัดทำรายงานเจ้าหนี้ คงค้างทุกสิ้นเดือน - จัดเก็บและจัดเรียงเอกสารให้ตรงตามหมวดหมู่ ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 หยุด เสาร์ อาทิตย์ และ นัตขัตฤกษ์
บริษัท จัดหางาน ออพทิมิสทิก เอชอาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,000-20,000
วันที่ : 28 พ.ย. 2566
รายละเอียดการทำงาน - กำหนดและวางแผน ควบคุมและติดตามกิจกรรมด้านการผลิตสินค้าประจำวัน ประจำสัปดาห์ และมอบหมายแต่ละกะดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลความเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - ประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น - ควบคุมไม่ให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิต ควบคุมด้านต้นทุน ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานต่างๆที่กำหนด - ดูแลการบำรุงรักษาเครื่องจักรผลิตในเบื้องต้น และประสานงานกับหน่วยงานซ่อมบำรุงในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - บันทึกผลการผลิตในแต่ละวั
บริษัท จัดหางาน ออพทิมิสทิก เอชอาร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้ 20,000 บาท/เดือน หรือ ตามประสบการณ์
วันที่ : 28 พ.ย. 2566
รายละเอียดการทำงาน: - ออกแบบ Content และ Caption สำหรับสื่อ Social Media ให้เหมาะสมกับสินค้ำเพื่อให้เกิดยอดขาย - นำเสนอไอเดียสไตล์กำรทำคอนเทนต์เพื่อขายรูปแบบใหม่ๆ - สนับสนุนงานด้านการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย - Update Content ในสื่อออนไลน์ต่างๆ ของบริษัทฯ ทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 10.00-19.00 หยุดวัน อาทิตย์ และนัตขัตฤกษ์
บริษัท จัดหางาน ออพทิมิสทิก เอชอาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้ 18000-20000หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
รายละเอียดงาน - กดสิว ทรีตเม้นต์ - ช่วยแพทย์ เตรียมคนไข้ เตรียมยา - ใช้เลเซอร์กำจัดขน(มีเทรนนิ่ง) - ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ 11.30 - 20.00น. หยุดทุกวันพุธ
บริษัท จัดหางาน ออพทิมิสทิก เอชอาร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
รายละเอียดงาน 1.ติดตั้งอุปกรณ์จ่ายน้ำยาของบริษัทให้ลูกค้า 2.มีความรู้ด้านช่างไฟฟ้า หรือ เครื่องกล 3.ทดสอบผลิตภัณฑ์ทางบริษัทให้ลูกค้า 4.สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลาทำงาน 09.00-17.00
บริษัท จัดหางาน ออพทิมิสทิก เอชอาร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้ 12,000-15,000 ขึ้นไปตามประสบการณ์ ไม่รวมเบี้ยเลี้ยง ออกต่างจังหวัด
วันที่ : 28 พ.ย. 2566
ควบคุมดูแลบริหารคลังสินค้า สินค้าคงเหลือในคลัง และพื้นที่การจัดเก็บ วางแผนการตรวจนับ และตรวจสอบสต็อกสินค้า ปรับปรุงระบบสต็อกให้สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัท จัดทำรายงานสรุปสต็อก ตรวจสอบสินค้าเข้า-ออก ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน เวลาการทำงาน 09.00-18.00 (เวียนวันหยุด)
บริษัท จัดหางาน ออพทิมิสทิก เอชอาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 +++
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
ปิดงบฯ ประสานงานผู้สอบบัญชี บริหารจัดการทีมบัญชี/การเงินทั้งระบบ - รายงานงบการเงินประจำเดือนให้ผู้บริหารได้ ,วิเคราะห์สรุปต้นทุนงานบริการ (แยกตามโครงการได้) - มีลูกน้องที่ต้องควบคุมดูแล ดังนี้ ทำเช็ค/จ่ายเงิน 1 คน , จัดซื้อ 2 คน , เจ้าหนี้ 1 คน ,ลูกหนี้ 3 คน , บัญชีอาวุโสฯช่วยทำงบฯ 1 คน , ฝ่ายสรรหา และ ฝ่ายดูแลทรัพย์สิน -สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้บริษัทฯได้ สามารถทำงานวัน 6 วัน จันทร์-ศุกร์ ส่วนวันเสาร์ WFH 09.00-18.00
บริษัท จัดหางาน ออพทิมิสทิก เอชอาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : รายได้ 50,000-60,000 ตามประสบการณ์
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
- ตรวจสอบ ติดตั้ง รอก เครน ซ่อมบำรุง - ออกพื้นที่ เดินทางไปกับทีม ตามพื้นที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 - สามารถขับรถยนต์ได้
บริษัท จัดหางาน ออพทิมิสทิก เอชอาร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 20000 ไม่รวม โอที
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
-บริหารทีมวิศวกรโครงการให้ส่งมอบโครงการสำเร็จตามกำหนด -ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายของแผนกและงานโครงการให้อยู่ในงบประมาณ -สรรหาผู้รับเหมาที่มีคุณภาพและราคาดี -วิเคราะห์และพิจารณาราคาโครงการและต้นทุนโครงการ -พัฒนาทักษะทีมงานและให้คำปรึกษาทีมวิศวกร มีลูกทีมที่ต้องดูแล ประมาน 6 คน มีช่าง แอดมิน และฝ่ายแอนจีเนีย -จัดทำ KPI ของแผนกและประเมินทักษะ -ผลงานทีมงานสกิลเรื่องเครื่องปรับอากาศ และเมเนจจัดการดูแลทีม
บริษัท จัดหางาน ออพทิมิสทิก เอชอาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : รายได้ 40K-50K (ตามประสบการณ์ทำงาน)
วันที่ : 28 พ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.