กรมบัญชีกลาง


ด้วยกรมบัญชีกลาง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับนราชการในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน


ถนน พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท


(พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง) กรุงเทพมหานคร 10400


0-2127-7000


02-127-7121


เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อมหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
กรมบัญชีกลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : จำนวน 5 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
วันที่ : 30 มี.ค. 2564
ปฏิบัติงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบ ติดตั้งเชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคาสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดทำคู่มือการใช้คำสั่งต่างๆ
กรมบัญชีกลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
วันที่ : 30 มี.ค. 2564
ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระบบเศรษฐกิจ วิเคราะห์ ตรวจสอบในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นๆ ของส่วนราชการ เป็นต้น
กรมบัญชีกลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : จำนวน 5 อัตรา    เงินเดือน : เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
วันที่ : 30 มี.ค. 2564
ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ รายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชยแห่งชาติในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ
กรมบัญชีกลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : จำนวน 4 อัตรา    เงินเดือน : เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
วันที่ : 30 มี.ค. 2564
ตรวจสอบการจัดทำบัญชีและเก็บรักษาบัญชีและเก็บรักษาบัญชี รวมทั้งเอกสารประกอบการลงบัญชีของหน่วยงานที่มีหน้ที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เพื่อให้การจัดทำบัญชีและการดำเนินงานถูกต้องตามกฎหมาย อื่นๆ เป็นต้น
กรมบัญชีกลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
วันที่ : 30 มี.ค. 2564
ปฏิบัติงานด้านธุรการของส่วน รับ-ส่ง หนังสือ เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ รวบรวมและจัดทำข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เป็นต้น
กรมบัญชีกลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : จำนวน 10 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
วันที่ : 30 มี.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 6 งาน
1

รับสมัครงาน > กรมบัญชีกลาง
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.