ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้โดย คลิ๊กที่นี่
งาน ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลยุทธ์และพัฒนาระบบ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลยุทธ์และพัฒนาระบบ

จังหวัด สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)

อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างบริษัท

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1

รายละเอียดงาน
งานและความรับผิดชอบ
- กำหนดกลยุทธ์และแผนงานในการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร
- กำหนดตัวชี้วัดผลงาน ( KPI ) ในการบริหารงานภายในฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย และเป้าหมายของบริษัทที่กำหนดไว้
- จัดทำแผนการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของฝ่าย
- ควบคุม ดูแล การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ให้มีการนำไปปฎิบัติทั่วทั้งองค์กร ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
- ควบคุมดูแลด้านการจัดทำแผนงานคุณภาพ ติดตามผล และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่่อง
- ควบคุม ดูแล ด้านการตรวจติดตามระบบบริหาร ทั้งภายใน ภายนอก และการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ให้เกิดประสิทธิภาพ
- ควบคุม ดูแล ด้านการจัดทำการทบทวนการจัดการ กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาและการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
- กำกับดูแลให้ทุกฝ่ายมีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนงานการปรับปรุงพัฒนาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินงานตามการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลสอดคล้องตาม นโยบาย และเป้าหมายของบริษัท
- อนุมัติรายงานผลการดำเนินตามแผนกลยุทธ์ , แผนงานการจัดทำวัตถุประสงค์เป้าหมาย ของฝ่ายต่าง ๆ และแผนงานด้านอื่นๆ เพื่อเสนอต่อฝ่ายบริหาร
- กำกับดูแลการจัดประชุมฝ่ายบริหาร (วาระประจำเดือน ประจำไตรมาส และ วาระทบทวนการจัดการประจำปีตามแผนที่กำหนดไว้
- ควบคุมติดตามและผลักดันให้มีการดำเนินงานตามมติที่ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
- ควบคุมสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของฝ่ายและแนวทางแก้ไข ปรับปรุง นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร
- ควบคุมค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่กำหนดไว้
- กำหนดแผนการรายงานผล ของพนักงานแต่ละระดับของฝ่าย
- ควบคุม ดูแล สอนงานให้กับพนักงานงานในฝ่ายตามสายบังคับบัญชา และ ควบคุมให้ปฏิบัติงานอยู่ในขอบเขตระเบียบการปฏิบัติ
- สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- วางแผน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานภายในฝ่าย
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ปริญญาตรี สาขาการบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านระบบงานบริหาร ไม่น้อยกว่า 5 ปี , มีประสบการณ์ในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ และการตรวจติดตามภายใน
  3. อบรมหลักสูตรด้านการวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารงาน , การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง , อบรมหลักสูตรการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ,ข้อกำหนด ISO 9001 , Internal Audit 9001
  4. มีความรู้ภาษาอังกฤษ , สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  5. ผ่านงานด้านการวางแผนกลยุทธ์

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี
- ยูนิฟอร์มพนักงาน (หลังผ่าน Probation)

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

วิธีการรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
99/19 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
ติดต่อ Surapat Kaewpeng
เว็บไซต์ : https://www.pce-th.com/

รายละเอียดบริษัท
ผู้นำกลุ่มธุรกิจน้ำมันปาล์มแบบครบวงจรให้บริการตั้งแต่การผลิต จัดเก็บ ขนส่ง ตลอดจนเป็นผู้จัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยมีบริษัทในเครือ 5 บริษัท ดังนี้
- บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด ดำเนินกิจการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว ประเภท น้ำมันพืช น้ำมันปาล์ม ไบโอดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิง ​และสินค้าทั่วไป เช่น กะลาปาล์ม เมล็ดในปาล์ม ไม้สับ ​ทะลายปาล์มสับ ฯลฯ เป็นต้น ​มีรถที่พร้อมให้บริการมากกว่า 170 คัน​​
- บริษัท พี.เค มารีน เทรดดิ้ง จำกัด ดำเนินกิจการด้านการจัดเก็บสินค้าประเภทต่างๆ เช่น ข้าวสาร ปูนซีเมนต์ ยางพารา สินค้าอุปโภค-บริโภค เป็นต้น บริการพื้นที่สำหรับสินค้าเทกอง เช่น ไม้สับ กะลาปาล์ม เป็นต้น รวมถึงคลังสินค้าเหลวขนาดใหญ่ สำหรับจัดเก็บ น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (CPKO) และน้ำมันไบโอดีเซล (B100) สามารถรองรับการให้บริการจัดเก็บน้ำมันทั้งคลังสุราษฎร์ธานี และบางปะกง มากกว่า 200,000 ตัน และพื้นที่โกดังสินค้ากว่า 30,000 ตารางเมตร มีบริการท่าเทียบเรือ 2 แห่ง คือ ท่าเทียบเรือ จ.สุราษฎร์ธานี และ ท่าเทียบเรือใน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
- บริษัท ปาโก้ เทรดดิ้ง จำกัด ดำเนินกิจการบริการซื้อ-ขายน้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม เมล็ดในปาล์ม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากปาล์ม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- บริษัท พี.ซี.มารีน(1992) จำกัด ดำเนินกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- บริษัท นิวไบโอดีเซล จำกัด ผู้ผลิตน้ามันปาล์มครบวงจรผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซลน้ำมันปาล์มดิบน้ำมันปาล์มโอเลอีน น้ำมันพืชรินทิพย์และผลพลอยได้อื่นๆด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย โรงงานผลิตตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งวัตถุดิบหลักคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีบนพื้นที่ กว่า 500 ไร่ด้วยกระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานและคัดสรรคุณภาพทำให้สินค้ามีคุณภาพ โรงงานยังมีกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมโดยผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตจากน้ำเสียของโรงงาน

ข้อมูล บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
× รายละเอียด บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ที่มาจาก JobTH.com
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้โดย คลิ๊กที่นี่

ไม่พบตำแหน่งงานที่คล้ายกัน เลือกการค้นหาใหม่
คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.