ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) ได้โดย คลิ๊กที่นี่
งาน เลขานุการบริษัท (ด่วน) บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัท (ด่วน)

จังหวัด สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)

อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างบริษัท

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
1.จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) ทะเบียนกรรมการ
(2) การประชุมคณะกรรมการ : หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
(3) การประชุมผู้ถือหุ้น : หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(4) รายงานประจำปีของบริษัท
(5) COSO
(6) เอกสารอื่นๆ
2.เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
3.ให้คำแนะนำกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
4.ช่วยให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
5.ช่วยจัดทำรายงานสารสนเทศที่สำคัญและ/หรือสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
6.แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
7.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์
8.ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ
9.ช่วยดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10.ช่วยดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่าง ๆ
11.ช่วยดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
12.ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
13.รวบรวมข้อมูล สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ตามที่กำหนด
14.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เช่น สนับสนุนการปฏิบัติงานเลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
งานประชาสัมพันธ์ งานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นต้น
- ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (บางส่วน)
- เลขานุการคณะทำงาน BSG WAR ROOM
- ธุรการขาย ตลาดและสินเชื่อ (บางส่วน)
- ส่วนงานอื่นๆ เช่น ฝ่ายบริการหลังการขายและจัดตั้งนิติบุคคล ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศ : หญิง /ชาย
  2. อายุ : 30-40 ปี
  3. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี-ปริญญาโท
  4. ด้านการบริหาร การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  5. ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

สวัสดิการ
1.กองทุนประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุ
3.ประกันสุขภาพกลุ่ม
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.เบี้ยขยัน
6.อาหารกลางวัน**
7.ค่าโทรศัพท์/Internet**
8.ค่าคอมมิชชั่น**
9.Incentive**
10.ค่าน้ำมันรถ**
11.เสื้อยูนิฟอร์ม
12.สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ
13.งานเลี้ยงสังสรรค์
14.สิทธิส่วนลดพิเศษในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ กับบริษัทฯ
15.ส่วนลดในการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ (ทั้งพนักงานและุบุคคลในครอบครัว)
**พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน
อ.เมือง

วิธีการรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88/99 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุลากรและบริหารงานทั่วไป
เว็บไซต์ : http://baansuay.com

รายละเอียดบริษัท
“บ้านสวยกรุ๊ป” เป็นผู้นำในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของภาคใต้ มีผลการดำเนินงานและการขยายการลงทุนที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องมากว่า 28 ปี ทำโครงการมากกว่า 200 โครงการ บ้านกว่า 8000 หลัง มีนโยบายในการพัฒนาบุคคลกรและสวัสดิการที่ดี ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ ผมเป็นเด็กต่างจังหวัด ผมรักจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผมภูมิใจในภาคใต้ของผม ผมมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ต้องการให้ท้องถิ่นภาคใต้ของเราเจริญ เพราะประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพฯ ต่างจังหวัดควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณ หรือมีโครงการดีๆจากภาครัฐมากกว่านี้ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้เด็กต่างจังหวัดได้มีงานทำในถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง ได้ อยู่กับครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ ท่ามกลางญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง อย่างอบอุ่นและสุขสบาย ผมในฐานะภาคเอกชนจึงมาคิดกับทีมงานว่าเราควรมีส่วนช่วยเติมเต็มให้กับสังคม จึงได้เกิดโครงการ "รักษ์บ้านเกิด เด็กใต้กลับบ้าน" เด็กใต้ทุกคนเป็นคนเก่ง ทำงานสร้างชื่อเสียงในกรุงเทพฯ มากมาย แต่ในใจลึกๆของเขามีความปรารถนาที่ต้องการจะกลับมาอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่น แต่เมื่อกลับมาแล้วจะทำอะไร ? มีงานดีๆ มีบริษัทที่มั่นคงรองรับไหม ? อันนี้เป็นจุดสำคัญที่เราต้องการนำ “บ้านสวยกรุ๊ป” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นองค์กรที่สามารถรองรับ พี่ๆ น้องๆ เด็กใต้กลับบ้านเกิด ให้ทุกคนเมื่อกลับมาแล้วเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน มีส่วนเป็นเจ้าของร่วมกัน สร้างองค์กรของท้องถิ่น ให้สามารถเจริญเติบโต ยิ่งใหญ่ ไปสู่สากลระดับโลกได้ครับ "
นั่นคือปณิธานอันแน่วแน่ ของคุณพิริยะ ธานีรณานนท์ CEO และผู้ก่อตั้ง ”บ้านสวยกรุ๊ป” ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคใต้ให้มีความเจริญก้าวหน้า เทียบเท่ากับเมืองใหญ่ อย่างกรุงเทพมหานคร
บริษัทฯ ยินดีต้อนรับเด็กใต้ และทุกท่าน ที่รักบ้านเกิด รักความก้าวหน้า มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา "ครอบครัวบ้านสวยกรุ๊ป" นะคะ

ข้อมูล บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
× รายละเอียด บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
ที่มาจาก JobTH.com
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) ได้โดย คลิ๊กที่นี่

สถาปนิก (ด่วน)

สถาปนิก (ด่วน)

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

วิศวกรประมาณการและต้นทุน(Cost Engineer)

วิศวกรประมาณการและต้นทุน(Cost Engineer)

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

พนักงาน Graphic Design

พนักงาน Graphic Design

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

พนักงานประชาสัมพันธ์

พนักงานประชาสัมพันธ์

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

พนักงานการตลาด

พนักงานการตลาด

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

นักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงาน

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

พนักงานขายและการตลาด

พนักงานขายและการตลาด

สุราษฎร์ธานี (เวียงสระ )

ไม่พบตำแหน่งงานที่คล้ายกัน เลือกการค้นหาใหม่
คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.