ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท โกลเด้นไทม์ พริ้นติ้ง จำกัด ได้โดย คลิ๊กที่นี่
งาน เจ้าหน้าที่ ฝ่าย บุคคล บริษัท โกลเด้นไทม์ พริ้นติ้ง จำกัด
เจ้าหน้าที่ ฝ่าย บุคคล

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (เขตภาษีเจริญ)

อัตราค่าจ้าง 25,000 บาทขึ้นไป หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 2 อัตรา

รายละเอียดงาน
1.รับผิดชอบงานสรรหาบุคลากรตั้งแต่รับใบขออัตรากำลังจนจบกระบวนการ รวมไปถึงการเข้าสัมภาษณ์งานผู้สมัคร และมีส่วนในการให้ความคิดเห็นต่อการเลือกพนักงานเข้าสู่องค์กร
2.งานฝึกอบรม ติดต่อประสานงานกับผู้เข้าร่วมอบรม จัดทำแบบประเมิน รวมไปถึงสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ และติดต่อวิทยากรเพื่อเข้าให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ติดต่อร้านอาหารให้เข้ามาดำเนินการบริการอาหารระหว่างการอบรม รวมถึงการออกแบบนำเสนอหลักสูตรและขออนุมัติงบประมาณการจัดอบรมในแต่ละครั้งต่อผู้บริหาร
3.งานธุรการต่างๆเช่น การส่งเครื่องใช้สำนักงานซ่อมเมื่อใช้การไม่ได้ รวมไปถึงการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ
4.นำรายชื่อประกอบกับข้อมูลของพนักงานใหม่เข้าสู่ระบบของบริษัท รวมถึงการสรุปรายงาน(Report)Manpowerหรืออัตรากำลังคนประจำเดือนต่อผู้บริหาร
5.คำนวณค่าทำงานล่วงเวลาและจัดทำเงินเดือนพนักงานประจำการตัดรอบเงินเดือนหลังจากสรุปTime attendance เรียบร้อยแล้ว ผ่านโปรแกรม Prosoft รวมถึงการแจกสลิปเงินเดือนแก่พนักงาน
6.ประสานงานการจัดกิจกรรมประจำปีเช่น การท่องเที่ยวประจำปี งานปีใหม่ กีฬาสี และกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ภาพเพื่อรวมตัวกันของพนักงานในแต่ละสาขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยานพาหนะการเดินทาง สถานที่จัดกิจกรรม อาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์(OD)โดยการติดต่อพูดคุยประสานงานสืบค้นและออก survey สถานที่จัดกิจกรรม พูดคุยกับเจ้าของสถานที่ในเรื่องค่าใช้จ่ายและจัดเตรียมขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทั้งหมด
7. ร่างและเขียนรายละเอียดเนื้อหาและคุณสมบัติ(Job Description)ของงานในแต่ละตำแหน่ง รวมถึงการปรับปรุงอัพเดทเนื้อหาของงานให้เป็นปัจจุบันตรงกับความต้องการของทางบริษัท
8.เข้าร่วมการประชุมกับทางผู้บริหารเพื่อวางแผนออกแบบโครงสร้างองค์กร(Organization Chart)และกำหนดโครงสร้างการจ้างงานในแต่ละระดับตำแหน่ง
9. ดำเนินการเรื่องของเงินพิเศษ Incentive ในกรณีต่างๆเช่น เงินโบนัสประจำปี และเงินเบี้ยขยันประจำเดือน รวมถึงการประเมิน Performance ของพนักงานประจำปี(Competency)ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชั่นของทางโรงพยาบาล
10.ดำเนินการประสานงานติดตามเอกสารการประเมินผลการทดลองงานของพนักงานรายบุคคล
11.จัดการปฐมนิเทศน์พนักงานเข้าใหม่โดยชี้แจ้งกฎระเบียบขององค์กรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในองค์กรรวมไปถึงสวัสดิการต่างๆที่พนักงานจะได้รับระหว่างที่เป็นพนักงานของบริษัท
12.งานสรุปเวลาเข้า-ออก ประจำวัน โดยการดึงเวลาจากระบบสแกนนิ้วมือ ประกอบกับการตรวจดูและจัดเก็บใบลาของพนักงาน
13.ดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆของฝ่ายบุคคลเช่น เอกสารการลาในกรณีต่างๆ,เอกสารประเมินผลการทดลองงาน และ งานกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมไปถึง การดำเนินการเรื่องเอกสารใบเตือนในกรณีต่างๆ
14.ประสานงานเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆของบริษัท เช่น การตัดการแจกจ่ายเสื้อผ้าชุดยูนิฟอร์มที่พนักงานจะได้รับตามเงื่อนไขของทางโรงพยาบาล ,ประกันในกรณีต่างๆ,การดูแลเรื่องประกันสังคมของพนักงาน รวมไปถึง การดำเนินการเรื่องการยื่นแบบภงด.1 ภงด.1ก.แก่กรมสรรพากรตลอดจนจัดการเรื่องรายงานการหักภาษี 50ทวิ รายบุคคลประจำปี และการออกหนังสือรับรองเงินเดือน,การทำงานให้แก่พนักงาน
15.ประสานงานกับหน่วยงานราชการในการยื่นจัดทำและต่ออายุเอกสารใบประกอบวิชาชีพและใบอนุญาตต่างๆของทั้งพนักงานและบริษัท
16.งานประเมินศักยภาพ(KPI)การปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี การปรับเงินเดือนและคำนวณเงินโบนัสประจำปี
17.ดำเนินการร่างกำหนดการและเสนอกิจกรรมรวมทั้งนโยบายต่างๆประจำปีรวมไปถึงตารางการฝึกอบรมที่จะเกิดขึ้นในรอบปีโดยวิเคราะห์ถึงรายละเอียดข้อมูลความเป็นไปได้ต่างๆ
ง การดำเนินการเรื่องเอกสารใบเตือนในกรณีต่างๆ
18.ประสานงานเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆของโรงพยาบาล เช่น การตัดการแจกจ่ายเสื้อผ้าชุดยูนิฟอร์มที่พนักงานจะได้รับตามเงื่อนไขของทางโรงพยาบาล ,ประกันในกรณีต่างๆ,การดูแลเรื่องประกันสังคมของพนักงาน รวมไปถึง การดำเนินการเรื่องการยื่นแบบภงด.1 ภงด.1ก.แก่กรมสรรพากรตลอดจนจัดการเรื่องรายงานการหักภาษี 50ทวิ รายบุคคลประจำปี และการออกหนังสือรับรองเงินเดือน,การทำงานให้แก่พนักงาน
19.ประสานงานกับหน่วยงานราชการในการยื่นจัดทำและต่ออายุเอกสารใบประกอบวิชาชีพและใบอนุญาตต่างๆของทั้งพนักงานและบริษัท
20.งานประเมินศักยภาพ(KPI)การปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี การปรับเงินเดือนและคำนวณเงินโบนัสประจำปี
21.ดำเนินการร่างกำหนดการและเสนอกิจกรรมรวมทั้งนโยบายต่างๆประจำปีรวมไปถึงตารางการฝึกอบรมที่จะเกิดขึ้นในรอบปีโดยวิเคราะห์ถึงรายละเอียดข้อมูลความเป็นไปได้ต่างๆ
22.กำหนดแผนงานประจำปีของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตรากำลัง งานฝึกอบรม งานการจัดกิจกรรมต่างๆ และรวมไปถึง การจัดสรรสวัสดิการใหม่ๆให้แก่พนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี บริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3. สามารถใช้ Microsoft Program อาทิ Excel, Word ได้
  4. มีความรู้ด้านงานบุคคล,ธุรการ และด้านแรงงานต่างด้าว
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
  6. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน การสื่อสารเป็นอย่างดี
  7. ทุ่มเท อดทน และสามารถทำงานภายใต้สถานการณ์ที่กดดันได้ดี
  8. มีทัศนคติที่ดี และรักการเรียนรู้
  9. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
★ ประกันสังคม
★ เบี้ยขยัน
★ สิทธิ์ลาพักร้อน
★ วันหยุดประจำปี (ตามกฎหมายแรงงาน)
★ โบนัสประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการ)

สถานที่ปฏิบัติงาน
1 ซ.เพชรเกษม25 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ

วิธีการรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว

บริษัท โกลเด้นไทม์ พริ้นติ้ง จำกัด
เลขที่ 1 ซอยเพชรเกษม 25 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 10160
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เว็บไซต์ : https://www.goldentime.co.th/

รายละเอียดบริษัท
รับออกแบบ - ผลิตงานสิ่งพิมพ์ ด้วยระบบออฟเซ็ท
โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทุกด้านงานพิมพ์ มากกว่า 20 ปี รับประกันความพึงพอใจการให้บริการ
- ใบปลิว โบรชัวร์ แผ่นพับ โปสเตอร์ โปสการ์ด
- นามบัตร บัตรพลาสติก PVC Card
- กล่อง บรรจุภัณฑ์
- บิล ใบเสร็จ
- หนังสือ นิตยสาร วารสาร สมุด แค็ตตาล็อก
- สติกเกอร์ ฉลากบรรจุภัณฑ์
- ปฏิทิน แฟ้ม กระดาษรองแก้ว กระดาษรองจาน
- ธงญี่ปุ่น X-Stand Roll UP

เรามีทีมงานที่มีความพร้อม ความเชี่ยวชาญ รองรับงานสิ่งพิมพ์ของลูกค้าทุกประเภท
งานพิมพ์คุณภาพ ราคาถูกที่สุดในประเทศ จริงใจบริการ

ที่มาจาก JobTH.com
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท โกลเด้นไทม์ พริ้นติ้ง จำกัด ได้โดย คลิ๊กที่นี่

ด่วนนน รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ด่วนนน รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน

กรุงเทพมหานคร (เขตภาษีเจริญ )

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

บริษัท เฮง เฮง เฮง ทรานสปอร์ต จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตภาษีเจริญ )

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบุคคล

บริษัท ซีเอช มอร์แกน จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตภาษีเจริญ )

คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.