ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด ได้โดย คลิ๊กที่นี่
ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล

1.วิเคราะห์และวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบงาน
1.1 รับนโยบายมาจัดทำแผนกลยุทธ์ ตามนโยบายหลัก ดังนี้
- การสรรหาบุคลากร
- การบริหารค่าตอบแทน
- การบริหารสวัสดิการพนักงาน
- การบริหารระบบการประเมินผลการปฎิบัติงาน
- การบริหารแผนการพัฒนาบุคลากร
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางในนโยบายและกระบวนการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงแก้ไข รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปโดยรูปแบบเดียวกันทั้งองค์กi
2. บริหารนโยบายการสรรหาบุคลากร
2.1 สรรหาคัดเลือกผู้สมัครงานให้มีคุณสมบัติและทักษะ ความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งงาน
2.2 การชี้แจงกฎระเบียบ วินัย จรรยาบรรณ ให้แก่พนักงานใหม่
2.3 การชี้แจงค่าจ้าง สวัสดิการ และเงื่อนไขการจ้างงาน ให้แก่พนักงานใหม่
2.4 การวางแผนให้คำปรึกษาแนะนำ ตรวจสอบ และติดตามการจัดอัตรากำลังของหน่วยงานต่างๆ
2.5 ศึกษา เสนอแนะ และจัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปรับเงินเดือน/โบนัส
2.6 ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายผลตอบแทนต่างๆของพนักงาน
2.7 นำเสนอ ควบคุม และตรวจสอบงานสวัสดิการของพนักงาน
3. บริหารนโยบาย กำกับและดูแลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
3.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
3.2 วางแผนและติดตามการทำ IDP เพื่อนำมาวางแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
3.3 จัดทำนำเสนอ Career Development Mode ตามนโยบาย องค์กร
3.4 ประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมตาม Career Development Mode
3.5 ดูแล ประสานงาน การโยกย้าย แต่งตั้งประจำปี
3.6 ติดตามประมวลผลการปฎิบัติงานหน่วยงานต่างๆ
4. การบริหารแรงงานสัมพันธ์
4.1 แก้ไขปัญหาและระงับความขัดแย้งระหว่างพนักงาน พร้อมให้คำหารือและคำปรึกษา
4.2 นำเสนอ แนะนำให้คำปรึกษา ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
4.3 การให้ข้อคิดเห็นในการวินิจฉัยข้อร้องทุกข์หรือข้อพพิพาทแรงงาน
4.4 พิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดระเบียบวินัย ข้อบังคับการจ้างงาน
4.5 สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงาน
4.6 การบริหารสวัสดิการประเภทต่างๆของพนักงาน
5. งานอืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ :
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ (งานแต่งงาน,ฌาปณกิจ,เยี่ยมไข้)
- เงินรางวัลตั้งใจทำงาน
- เงินทุนการศึกษาบุตร
- เงินให้กู้ยืม
- งานเลี้ยงสังสรรค์และของรางวัลปีใหม่
- ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • 2. 1. จบปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านบริหารทรัพยากรบุคล บริหาร นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • 3. 2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • 4. 3. ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
  • 5. 4. กล้าตัดสินใจ
  • 6. 5. มีมนุษย์สัมพันธ์
  • 7. 6. มีความรู้ในด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม
  • 8. 7. จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์
  • 9. 8. การให้คำปรึกษาและการเสนอแนะ
  • 10. 9. การสอนงานและพัฒนาผู้อื่น

สถานที่ปฏิบัติงาน :
สำนักงานใหญ่ (นวมินทร์)

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครงาน :
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว


บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
เลขที่ 555 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล

รายละเอียดบริษัท
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด (Thaiace Capital Company Limited.)
เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทไทยเอซกรุ๊ป ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านสินเชื่อประเภทต่างๆมานานกว่า 30 ปี
โดยเฉพาะด้านรถยนต์ส่วนบุคคล และรถยนต์รับจ้างสาธารณะ บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
ด้วยทุนจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2553
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกที่ 288 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อขยายการให้บริการทางด้านสินเชื่อและให้บริการทางด้านการเงินอย่าง
ครบวงจร และตอบสนองตรงตามความต้องการ ที่พึงพอใจให้แก่ลูกค้า

รูปแบบแพคเก็จการให้บริการคือ สินเชื่อบ้านที่ดิน สินเชื่อคอนโดมิเนียม สินเชื่อโรงงาน สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

ส่วนขยายในอนาคตภายในปี พ.ศ.2554 นี้ บริษัทมีโครงการที่จะขยายการบริการทางด้านสินเชื่อเพิ่มเติมในส่วนของ
สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อบัตรเครดิต ในอนาคต

วิสัยทัศน์ ผู้นำด้านการให้บริการสินเชื่อ

เป้าหมาย
- มุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศ รวดเร็ว ทันสมัย
- มุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรทางธุรกิจ
- มุ่งมั่นในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ในการตอบสนองตรงความต้องการของลูกค้า
- มุ่งมั่นในการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
- มุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืนและก้าวหน้า

ที่มาจาก JobTH.com
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด ได้โดย คลิ๊กที่นี่

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.