เข้าระบบผู้สมัครงาน
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

ประวัติและความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) เราเป็นผู้นำในธุรกิจระบบขนถ่ายสินค้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ในการทำงานที่มากกว่า 20 ปี ทางด้านวิศวกรรม เครื่องจักรหนัก อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าสำหรับโรงงานอุตสหกรรม ระบบขนถ่ายสินค้าในลานโหลดสินค้าตามคลังสินค้าต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสหกรรมต่างๆ อาทิเช่น บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ผู้ผลิตรถยนต์ กลุ่มอุตสหกรรมเคมี กลุ่มอุตสหกรรมไฟฟ้า กลุ่มอุตสหกรรมเหล็ก กลุ่มธุรกิจซีเมนต์ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สนามบิน เป็นต้น รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐ เราให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าและงานบริการในทุกขั้นตอน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไปอย่างไม่หยุดหยั่ง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

* พ.ศ 2535
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2535 โดย คุณ องอาจ ปัณฑุยากร และกลุ่มวิศวกรผู้เชี่ยวชาญงานทางด้านเครื่องจักรหนักและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าในโรงงานอุตสหกรรม ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายเครน รอกไฟฟ้า ประตูอุตสาหกรรม และ สะพานปรับระดับ ให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสหกรรม

* 2537
ได้รับการแต่งตั้ง จาก STAHL Crane Systems ประเทศเยอรมันนี ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทยและสร้างโรงงานเพื่อไว้รองรับการผลิตชินส่วนเครน โดยมีพื้นที่ใช้สอย 1,500 ตารางเมตร

* 2542
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 15 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นโดยมีวัตประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท

* 2543
ทำการขยายพื้นที่ในโรงงานเป็น 4572 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเครน ให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า

* 2546
ธุรกิจของ ALLA เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีกเป็น 30 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท

* 2548
บริษัทได้ทำการขยายพื้นที่โรงงาน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต จากเดิม 4572 ตารางเมตร เป็น 8242 ตารางเมตร ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น

* 2549
- ALLA ได้รับการติดต่อจาก ABUS Crane Systems GmbH ประเทศเยอรมัน ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกไฟฟ้ายี่ห้อ ABUS แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย แต่เนื่องจาก ALLA เป็นตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกไฟฟ้ายี่ห้อ STAHL อยู่แล้ว คุณองอาจจึงให้บริษัท ออนวัลล่า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มาเป็นตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกไฟฟ้ายี่ห้อ ABUS แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย แทน
- ได้รับการรับรองสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2008 จาก TUV NORD

* 2551
ONVALLA (บริษัทย่อย) ลงทุนซื้อที่ดินเพื่อเตรียมก่อสร้างโรงงานที่จังหวัดปทุมธานี

* 2552
- ALLA ได้รับการรับรองสำหรับระบบการจัดการด้านอาชีวะอนามัย และความปลอดภัย TIS18001:2001 และ OHSAS 18001:2007 จาก TUV NORD
- ALLA ได้รับการรับรองสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2008 จาก TUV NORD

* 2553
โรงงานของ ONVALLA (บริษัทย่อย) ก่อสร้างแล้วเสร็จมีพื้นที่สำนักงานและโรงงานรวม 8,656 ตารางเมตร

* 2556
ONVALLA ลงทุนขยายโรงงานเพิ่มเติมเพื่อสร้างคลังสินค้าใหม่ สำหรับรองรับสินค้าทั้งจาก ALLA และ ONVALLA

* 2557
- ALLA ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท โดย ALLA ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จึงทำให้บริษัทย่อยเป็นบริษัท
- ALLA มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท และ 225 ล้านบาทตามลำดับ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
- ONVALLA (บริษัทย่อย) เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 70 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนก่อสร้างโรงงานเพิ่มเติม

* 2558
- ALLA เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท โดยชำระแล้ว 225 ล้านบาท
- ONVALLA เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150 ล้านบาท
- ALLA ได้แปรสภาพเป็นจาก “บริษัท ออลล่า จำกัด ” เป็น “บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)” ในวันที่ 17 กันยายน 2558 เพื่อเตรียมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

* 2559
- เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไป จำนวน 150 ล้านหุ้น จากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 บริษัทเริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อว่า ALLA

* 2560
- บริษัทย่อยเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

- วิเคราะห์ลักษณะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการ
- วางแผนการตรวจสอบภายใน และดำเนินการตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวกับกิจการ
- ประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อนำไปพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของเรื่องที่ตรวจสอบ
จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ รายงานแก่ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขประเด็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป

สวัสดิการ :
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บริษัทสมทบเพิ่ม 5 %)
2. ปรับเงินประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
3. โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง (แบ่งจ่ายเดือนธันวาคม และ เดือนเมษายน)
4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี ( เพิ่มขึ้นตามอายุงาน )
5. เงินรางวัลตามอายุงาน 5 , 10 , 15 , 20 , 25 ปี (เริ่มต้นที่ 15,000 - 120,000)
6. ประกันชีวิตกลุ่มพร้อมค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ (100,000 - 200,000 บาท)
7. เบี้ยขยันอัตราก้าวหน้า 500 - 900 บาท/เดือน
8. ชุดยูนิฟอร์ม / อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
9. เงินช่วยเหลือค่าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (กรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน)
10. ค่าแนะนำพนักงาน (2,000 / คน)
11. ค่าขับรถ 500 บาท ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
12. ค่าชิ้นงาน (เฉพาะฝ่ายช่างเซอร์วิส)
13. ค่าตอบแทนพิเศษวันละ 24 บาท (เฉพาะช่างฝ่ายเซอร์วิส , โครงการ และ QC )
14. ค่าน้ำมัน + ค่าประกันภัยรถยนต์ปีละ 2,000 / 6,000 บาท (เฉพาะบางตำแหน่ง)
15. ค่าใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ( เฉพาะบางตำแหน่ง)
16. ค่าอาหาร 50-150 บาทต่อวัน ( เฉพาะ พนง.ที่ต้องไปทำงานภายนอก )
17. ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
18. คอมมิชชั่น (เฉพาะ Sales)
19. เบี้ยเลี้ยง (กรณีออกทำงานค้างต่างจังหวัด)
20. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต และทายาทเสียชีวิต
21. ตรวจสุขภาพประจำปี
22. ของขวัญวันเกิด
23. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • 3. มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบบัญชี หรือ ตรวจสอบภายใน 3 ปี

หมายเหตุ :
วันทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน :
ประจำสำนักงานใหญ่ อ่อนนุช 46

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครงาน :
1. สมัครผ่านทาง jobth
2. สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานในกรุงเทพ หรือที่โรงงานฉะเชิงเทรา (กรุณาโทรนัดหมายก่อน) ติดต่อได้วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
3. ทางอีเมล recruit@alla.co.th
4. ทางไปรษณีย์
* สำนักงานใหญ่ : 933, 935 ,937, 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250 โทรศัพท์ 0-2322-0777-8, 0-2721-5699 โทรสาร 0-2322-1891-2, 0-2322-0215

*โรงงาน : เลขที่ 2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
โทรศัพท์ 038-595-781-1 , 038-595-200-2 โทรสาร 038-595-199 ติดต่อคุณรพีพรรณ 085-826-8811

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 933,935,937,939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-721-5699 Fax. 02-322-1891-2 โรงงานฉะเชิงเทรา เลขที่ 2/1 หมู่ 4 ถนนคลองเกาะดอน-วัดพิมพาวาส ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา Tel.085-826-8811 ( คุณรพีพรรณ ) Tel. 038-525-451-3, 038-595-781-4 Fax. 038-525-454 ฉะเชิงเทรา 24140
ติดต่อ : คุณรพีพรรณ (เลย์) , คุณชื่นชม (เล็ก)
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่ Tel. 02-721-5699 / 02-322-0777 โรงงานฉะเชิงเทรา Tel. 085-826-8811 , 038-525-451-3, 038-595-781-4
แฟกซ์ : สำนักงานใหญ่ Fax. 02-322-1891-2 โรงงานฉะเชิงเทรา
เว็บไซต์ : http://www.alla.co.th
แผนที่ : ดูแผนที่บริษัท
ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 01 มิถุนายน 2563


คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562