ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอาวุโส ***ประจำสำนักงานใหญ่***

• กำหนดรูปแบบการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
• วางแผนการพัฒนาบุคลากรร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมของพนักงานและอนุมัติการฝึกอบรมร่วมกับต้นสังกัด
• กำหนดรูปแบบในการประเมินและติดตามผลการอบรม
• บริหารผลตอบแทนทั้งค่าจ้าง สวัสดิการและเงินจูงใจประเภทต่าง ๆ
• ให้คำแนะนำฝ่ายต่าง ๆ ในการกำหนดเงินเดือนและผลตอบแทนพนักงานใหม่
• กำหนดนโยบายในการบริหารแรงงานสัมพันธ์รวมถึงกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์และจูงใจต่าง ๆ
• ปรับปรุงและพัฒนางานของฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ
• ดำเนินการสัมภาษณ์พนักงานที่แจ้งลาออกจากบริษัท(Exit Interview) เพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปและปัญหา (หากมี) เพื่อหาทางป้องกันแก้ไข
• ดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงานและนำเสนอการปรับเปลี่ยนสวัสดิการพนักงานตามกฎหมายและความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจ
• วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ทางด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
• เป็นตัวกลางและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการประเมินผลการทำงานประจำปีของพนักงาน และประสานงานกับผู้บริหารและฝ่ายต่าง ๆ ในการพิจารณาปรับเงินเดือน หรือเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง
• อนุมัติการสั่งซื้อเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน
• ลงนามในประกาศทั่วไปและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
• วางกฎระเบียบและข้อบังคับในการทำงานและบริหาร กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตาม
• บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายของแผนก

อัตรา : 1

เงินเดือน : -

สวัสดิการ :
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันอุบัติเหตุ(กลุ่ม)
- ประกันสุขภาพ
- งานสังสรรค์ประจำปี
- โบนัส (ตามผลประกอบการ)

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 28 ขึ้นไป
  • 2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาบริหารการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • 3. มีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการหรือหัวหน้างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • 4. มีความรู้ในหลักการและวิธีการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ทั้งด้านงานสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรม การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ การบริหารแรงงานสัมพันธ์และงานบริหารงานทั่วไป
  • 5. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน กองทุนประกันสังคม และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • 6. สามารถกำหนดทิศทางในการทำงานตามนโยบายของผู้บริหาร
  • 7. มีทักษะในการอธิบาย โน้มน้าวและเจรจาต่อรอง

สถานที่ปฏิบัติงาน :
สำนักงานใหญ่ อาคารมาบุญครอง ชั้น 10

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครงาน :
Email Recruitment@sfcinemacity.com
โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-0487111 ต่อ 222
หรือ 097-1051716


บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
444 อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร 02-048-7111 ต่อ 222, 223, 236 มือถือ 086-322-3430, 081-666-7999, 085-918-9902, 097-281-8656
02-0487169

รายละเอียดบริษัท
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้นำธุรกิจบันเทิงทางด้านโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง โดยเป็นที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้, โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า, โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิล์ด ซีเนม่า และ เอส เอฟ สไตรค์โบว์

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 03 กรกฎาคม 2563


บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการโรงภาพยนตร์ (Theater Manager) ประจำสาขา เทอร์มินอล 21 โคราช

ผู้จัดการโรงภาพยนตร์ (Theater Manager) ประจำสาขา เทอร์มินอล 21 โคราช

- วางแผน และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขาในแต่ละวัน ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบ..

นครราชสีมา (เมืองนครราชสีมา)


ผู้จัดการโรงภาพยนตร์ (Theater Manager) ประจำสาขา สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

ผู้จัดการโรงภาพยนตร์ (Theater Manager) ประจำสาขา สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

รายละเอียดของตำแหน่งงาน - วางแผน และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขาในแต่ละวัน ดูแลความ..

อุบลราชธานี


รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา เซ็นทรัลเวิลด์

รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา เซ็นทรัลเวิลด์

-ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อ..

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)


ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา เอ็มโพเรี่ยม (BTS สถานีพร้อมพงษ์)

ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา เอ็มโพเรี่ยม (BTS สถานีพร้อมพงษ์)

- ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในโรงภ..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา เอ็มโพเรี่ยม (BTS สถานีพร้อมพงษ์)

พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา เอ็มโพเรี่ยม (BTS สถานีพร้อมพงษ์)

- ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พนักงานบริการลูกค้า Full Time ประจำสาขา ท็อปส์ พลาซ่า พะเยา

พนักงานบริการลูกค้า Full Time ประจำสาขา ท็อปส์ พลาซ่า พะเยา

รายละเอียดของตำแหน่งงาน -จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ -จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม -ให้บริการและอำ..

พะเยา (ภูกามยาว, เมืองพะเยา)


พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา พรอมเมนาดา เชียงใหม่

พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา พรอมเมนาดา เชียงใหม่

- ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา..

เชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)


เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ประจำสาขา โรบินสัน ปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ประจำสาขา โรบินสัน ปราจีนบุรี

- ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดขอ..

ปราจีนบุรี


เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสาขา โรบินสัน ปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสาขา โรบินสัน ปราจีนบุรี

- ดูแลในส่วนงานเอกสารต่างๆ - ลงบันทึกการเข้าทำงานของพนักงานภายในโรงภาพยนตร์ เช่น ข้อมูลการ..

พะเยา (ภูกามยาว, เมืองพะเยา)


พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา โรบินสัน ปราจีนบุรี

พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา โรบินสัน ปราจีนบุรี

- ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา..

ปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)


ผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา เซ็นทรัลเวิลด์

ผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา เซ็นทรัลเวิลด์

- ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนก..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา โรบินสัน อมตะ (ชลบุรี)

รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา โรบินสัน อมตะ (ชลบุรี)

- ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้..

ชลบุรี (เมืองชลบุรี)


Leasing & Tenant Executive (ขายพื้นที่เช่า) ***ประจำสำนักงานใหญ่***

Leasing & Tenant Executive (ขายพื้นที่เช่า) ***ประจำสำนักงานใหญ่***

• ให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอเช่าพื้นที่ • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ต้องการเช่าพื้..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ***ประจำสำนักงานใหญ่***

เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ***ประจำสำนักงานใหญ่***

- ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามให้ตรงคุณสมบัติของตำแหน่งตามระยะเวลาที่กำหนดตามใบขออัตรากำลัง -..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


Senior Event Officer *** ประจำสำนักงานใหญ่ ***

Senior Event Officer *** ประจำสำนักงานใหญ่ ***

• ร่วมกับผู้บังคับบัญชา ในการวางกลยุทธ์การตลาดส่งเสริมการขายในระดับ Local Area Marketing ..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


เจ้าหน้าที่ธุรการ ***ประจำสำนักงานใหญ่***

เจ้าหน้าที่ธุรการ ***ประจำสำนักงานใหญ่***

- ดำเนินการติดต่อประสานงานภายในและภายนอก - รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลของแผนกทั้งหมดและปรับปรุ..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


Account Executive (AE)***ประจำสำนักงานใหญ่***

Account Executive (AE)***ประจำสำนักงานใหญ่***

- ดูแลการขายสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ พื้นที่เช่าโฆษณาในส่วนโรงภาพยนตร์ ป้ายโฆษณา Banner - ห..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


Senior Administration Officer (อาคาร สถานที่) ***ประจำสำนักงานใหญ่***

Senior Administration Officer (อาคาร สถานที่) ***ประจำสำนักงานใหญ่***

- ควบคุมและดูแลการทำงานของแผนกบริหารงานทั่วไปให้เรียบร้อย มีความคล่องตัวและชัดเจน - ทบทวนก..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


Software Developer ***ประจำสำนักงานใหญ่***

Software Developer ***ประจำสำนักงานใหญ่***

- เขียนโปรแกรมตามที่บริษัทฯ ต้องการ..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอาวุโส ***ประจำสำนักงานใหญ่***

ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอาวุโส ***ประจำสำนักงานใหญ่***

• กำหนดรูปแบบการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร • วางแผนการพัฒนาบุคลากรร่ว..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


พนักงานPart-Time ***ประจำสำนักงานใหญ่***

พนักงานPart-Time ***ประจำสำนักงานใหญ่***

- คีย์ข้อมูล คัดแยก จัดเรียง จัดหมวดหมู่เอกสาร - เวลาทำงาน 09.30 - 18.30 น. วันจันทร์ - วั..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


Software Support *** ประจำสำนักงานใหญ่ ***

Software Support *** ประจำสำนักงานใหญ่ ***

ดูแลและติดตั้งระบบโปรแกรมสำเร็จรูป Vista และโปรแกรมอื่น ๆ ให้กับสาขาต่าง ๆ วิเคราะห์และทดส..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


Marketing Officer/เจ้าหน้าที่การตลาด *** ประจำสำนักงานใหญ่ ***

Marketing Officer/เจ้าหน้าที่การตลาด *** ประจำสำนักงานใหญ่ ***

- ร่วมวางแผนและวางกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายภาพยนตร์ และดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ให้บรรล..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


IT Support **ประจำสำนักงานใหญ่**

IT Support **ประจำสำนักงานใหญ่**

อำนวยความสะดวกในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานและสาขาให้กับผู้ใช้ทุกระดับ แก้ไขปัญหาในการ..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


ช่างอาคารสถานที่ ***ประจำสำนักงานใหญ่***

ช่างอาคารสถานที่ ***ประจำสำนักงานใหญ่***

•ติดต่อประสานงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับฝ่ายอาคาร เช่น ที่จอดรถภายในอาคารสำหรับพนักงานของ..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.